ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ Δ.Ι.Ε.Κ Ψ.Ν.Α ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟ

Alt
14 Ιουλ 2016 12:00 AM
Κατηγορία: Νέα - Ημερίδες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ Δ.Ι.Ε.Κ Ψ.Ν.Α (ΔΑΦΝΙ) ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ  2016-2017
Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ Δ.Ι.Ε.Κ ΤΟΥ Ψ.Ν.Α , ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ Ι.Ε.Κ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΛΙΟ- ΑΥΓΟΥΣΤΟ, ΚΑΘΕ  ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟ ΤΙΣ 8 Π.Μ-2 Μ.Μ. ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΕΞΗΣ: 14/7 ,21/7,11/8 ΚΑΙ 25/8/2016.
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2132054176 ΚΑΙ 2132054177.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 374 ΧΑΪΔΑΡΙ ΑΘΗΝΑ –ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ:

Σύμφωνα με το άρθρο 51 του N. 4384 ,   ΦΕΚ 78/ 26/4/2016 «ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ.....»  και την αριθμ. 12972/2015 Απόφαση του Υπουργού Υγείας «Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ), αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 1038/τ Β ́), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 24571/2015 Απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 1553/τ Β ́) ,καθώς και την Υ.Α 5954 ΦΕΚ1807 τ. Β΄ /02/07/2014 άρθρο 12 παράγραφος 6  «Κανονισμός  Λειτουργίας  Ινστιτούτων  Επαγγελματικής  Κατάρτισης  (ΙΕΚ)  που  υπάγονται  στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης Γ.Δ.Β.Μ.», και σύμφωνα με  την ΚΥΑ με Αριθμ. 55004/15(ΦΕΚ 2049 τ.Β΄ 6/7/2016) που ρυθμίζει θέματα  που αφορούν την οργάνωση ,τη λειτουργία, το προσωπικό καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ) του Ν. 4186/2013, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας» Για  το  εκπαιδευτικό  έτος 2016-2017,οι  αιτήσεις  επιλογής  των Καταρτιζομένων   για το Α΄ εξάμηνο στο  Δ.Ι.Ε.Κ Θα πραγματοποιηθούν:
ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ Δ.Ι.Ε.Κ.
Ώρα 9π.μ -13:30μ.μ. Η ίδια ημερομηνία και ώρα ισχύει και για τις εγγραφές στο Γ΄ εξάμηνο.

Τα απαραίτητα  δικαιολογητικά για   την   επιλογή   των   υποψήφιων καταρτιζομένων στο  Α΄ εξάμηνο   είναι τα ακόλουθα:
1. Σχετική αίτηση που θα συμπληρώνεται στο Ι.Ε.Κ
2. Ο προβλεπόμενος πρωτότυπος τίτλος σπουδών-(στον οποίο θα αναγράφεται  ο τελικός βαθμός και αν απαιτείται, αναγωγή σε εικοσάβαθμη κλίμακα) του οποίου θα εκδίδεται φωτοαντίγραφο με μέριμνα του Ι.Ε.Κ για τη χρήση του στην επιλογή και θα επιστρέφεται ο πρωτότυπος τίτλος στον υποψήφιο.
Απολυτήριο ΕΠΑΛ /ΕΠΑ.Σ/ΓΕΛ/6ΤΑΞΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πτυχίο ΤΕΛ/ΤΕΕ-Β ́Κύκλου.
3.Βεβαίωση  Ι.Κ.Α  ή  Δημόσιας  Υπηρεσίας,  στην  οποία  θα  αναγράφεται  η  προϋπηρεσία(ημερομίσθια ή έτη)που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σχετική με την ειδικότητα που επιθυμεί να καταρτιστεί ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) στην οποία αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.
4. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο γονέα ή τέκνο όπως αυτό αποδεικνύεται από πιστοποιητικό του Δήμου ή επίσημο έγγραφο της ΑΣΠΕ όπως  αυτό αποδεικνύεται από  το πιστοποιητικό του Δήμου ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας όπως προκύπτει από επίσημα έγγραφα με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.
6.Για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε., εντός Ε.Ε. και ομογενών απαιτείται η κατάθεση Διαβατηρίου ή Ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.
Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο ή ΣΕΚ απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΟ Γ ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ:
Σχετική αίτηση (χορηγείται από το ΔΙΕΚ) στην οποία θα αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία, τα στοιχεία ταυτότητας ,ΑΜΚΑ, και η Διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου.
Ευκρινής φωτοτυπία πτυχίου αποφοίτων ΕΠΑ.Σ. ,ΕΠΑ.Λ., Τ.Ε.Ε. Β Κύκλου, Τ.Ε.Λ, και ΕΠ.Λ συναφούς ειδικότητας.
Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ή άλλο έγγραφο, που προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία. Σε περίπτωση έλλειψης Διαβατηρίου ή αστυνομικής ταυτότητας θα προσκομίζεται πιστοποιητικό Δήμου.
Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας στην οποία θα αναγράφεται η ύπαρξη τουλάχιστον  120 ημερομισθίων του υποψηφίου στην ειδικότητα εγγραφής. Η απόδειξη της προϋπηρεσίας είναι στην αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 
ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Γενικά και Ειδικά νοσοκομεία, Υγειονομικά κέντρα, Σταθμοί πρώτων βοηθειών, Αγροτικά ιατρεία , Κέντρα υγείας, Κέντρα ψυχικής υγείας, Ιατρεία ασφαλιστικών οργανισμών, υπηρεσίες υγείας του στρατού ,της αεροπορίας του ναυτικού Οργανισμούς και Επιχειρήσεις με Νοσηλευτικές υπηρεσίες (τοπική αυτοδιοίκηση και προγράμματα βοήθειας στο σπίτι, ΚΕΕΛ, ΟΚΑΝΑ, ΔΕΗ, υπηρεσίες υγείας τραπεζών, Σχολική Υγιεινή, Υγιεινή της Εργασίας, αθλητικά σωματεία, κολυμβητήριο) κλπ.ως επαγγελματίες υγείας για την παροχή υπηρεσιών κατ' οίκον φροντίδα. 
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (Δ.ΙΕΚ ) ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ.
ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ που έχουν ολοκληρώσει σπουδές σε σχολή συναφούς ειδικότητας, ΘΑ ΕΧΟΥΝ 150 ΜΟΡΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ καθώς και όσοι είναι εργαζόμενοι σε χώρους υγείας απαλλάσσονται της πρακτικής άσκησης και ορισμένων εξαμήνων.
 Η φοίτηση είναι Δωρεάν
 
 
 
ΑΡΧΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΘΑ ΕΠΑΝΕΛΘΟΥΜΕ ΜΕ ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡIΕΣ.
 
 
                                                Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ Δ.Ι.Ε.Κ. (ΔΑΦΝΙ)
                                                   
                                                          ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ