Ιστορία Σχολής

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΟ Ψ.Ν.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ «ΔΑΦΝΙ»

  • Η Σχολή του Ψ.Ν.Α. Αττικής ιδρύθηκε το 1991 ως Μέση Τεχνική Επαγγελματική Σχολή (Μ.ΤΕ.Ν.Σ.) με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθ’ 58 και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας,(ΦΕΚ 27/Τ.Α/ 4-3-1991).
  • Το έτος 2000 η Μ.Τ.Ε.Ν.Σ μετατρέπεται με την υπ’ αριθμό Υ 7β/οικ. 4289/24-7-2000 κοινή υπουργική απόφαση στο ΦΕΚ 986 /Τ.Β./ 9-8- 2000, σε Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο Τ.Ε.Ε. Α΄ Κύκλου Σπουδών Βοηθών Νοσηλευτών του Ψ.Ν.Α
  • Το έτος 2006 με το νόμο 3475/12/7/06 οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τα Τ.Ε.Ε. Α' Κύκλου μετατρέπονται σε Επαγγελματικές Σχολές ( ΕΠΑΣ) με την γ7β/γπ οικ. 49151 κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Εθνικής Παιδείας Και Θρησκευμάτων & υγείας Και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ΦΕΚ 676 /Τ.Β./ 30-4-2007. Με το Ν.4186/2013/ΦΕΚ 193/Τ.Α./17-9-2013, άρθρο 46, παράγραφος 11, οι ΕΠΑ.Σ. του υπουργείου υγείας λειτούργησαν ως τις 15-9-2015 όταν και καταργήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 5 του Νόμου 4283/ΦΕΚ /189/Τ.Α./10-9-14.
  • Το έτος 2015 με την Υπουργική Απόφαση Γ4α/Γ.Π.12972, (ΦΕΚ1038/Τ.Β/3-06-2015), έγινε η 'Ίδρυση των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.Ι.Ε.Κ αρμοδιότητας Υπουργείου υγείας του Νόμου 4186/2013.Το Δ.Ι.Ε.Κ. του Ψ.Ν.Α. λειτούργησε με την Ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων Με Ειδικές Παθήσεις».
  • Το 2020 ο νέος Νόμος 4763/ΦΕΚ 254/Τ.Α/ 21-12-2020 για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και κατάρτιση αντικατέστησε το Νόμο 4186/2013.
  • Με την Κ.Υ.Α.Αρ. πρωτ. Γ6α/ΓΠ. οικ. 39042ΦΕΚ 3635/Τ.Β./11-07-2022 έγινε μετατροπή των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) του Ν. 4186/2013, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας σε Δ.Ι.Ε.Κ του Ν. 4763/2020, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας
  • Το έτος 2023 με την Κ5 48517 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ & Ν. ΦΕΚ 2955/T.B./4-05-2023 έγινε Τροποποίηση τίτλων Ειδικοτήτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). η Ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων Με Ειδικές Παθήσεις» τροποποιήθηκε σε «Βοηθός Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας».
  • Το 2024 με το ΦΕΚ 9/Τ.Α./19-01-2024 (ΚΕΦ. Β άρθρο 3) τα Δ.Ι.Ε.Κ. Δημόσια και ιδιωτικά μετονομάστηκαν σε Σ.Α.Ε.Κ.

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται τα σύνολα εγγραφών, αποφοιτήσεων και διακοπών κατά σχολή στο Ψ.Ν.Α. από την ίδρυση της μέχρι σήμερα:

Μ.Τ.Ε.Ν.ΣΧΟΛΗ

ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ ΔΙΕΚΟΨΑΝ ΣΧΟΛΙΑ
1991 -2001 252 230 5 ΑΠΟ ΤΟΥΣ 230
ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ
ΟΙ 17
ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ
ΩΣ ΤΕΕ
Α΄ΚΥΚΛΟΥ


ΤΕΕ Α΄ ΚΥΚΛΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ ΔΙΕΚΟΨΑΝ ΣΧΟΛΙΑ
1999-2007 139 139 15 -ΟΙ 17 ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝΤΕΣ ΕΙΧΑΝ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΩΣ Μ.Τ.Ε.Ν.Σ
-ΔΥΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΣΧΟΛΗ


Ε.Π.Α.Σ

ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ ΔΙΕΚΟΨΑΝ ΣΧΟΛΙΑ
2006- 2015 231 187 40 4 ΜΕΤΑΓΓΡΑΦΕΣ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Δ.Ι.Ε.Κ ΣΤΟ Ψ.Ν.Α ειδικότητας «ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ» (ΑΠΟ 2015 ΕΩΣ 2024)

ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ ΟΝΟΜΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ Β.Ε.Κ.
2015-16 Δ.Ι.Ε.Κ. 29 ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΕΚ
2016-17 Δ.Ι.Ε.Κ. 27 (ΟΙ 5 ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ Γ) ΟΥΔΕΙΣ
2017- 18 Δ.Ι.Ε.Κ. 27 (ΟΙ 3 ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ Γ) 23
2018 – 19 Δ.Ι.Ε.Κ. 26 (ΟΙ 10 ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ Γ) 17
2019 – 20 Δ.Ι.Ε.Κ. 31 (ΟΙ 15 ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ Γ) 18
2020-21 Δ.Ι.Ε.Κ. 32 (ΟΙ 7 ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ Γ) 14 (ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ)
2021-2022 Δ.Ι.Ε.Κ. 37 (οι 6 εγγραφές στο Γ+1 κατάταξη στο Γ) 24
2022-2023 Δ.Ι.Ε.Κ. 25 (οι 2 εγγραφές στο Γ+2κατατάξεις + 1 ανανέωση στο Γ) 20
2023-2024 Σ.Α.Ε.Κ. ΕΓΓΡΑΦΗ Δ.Ι.Ε.Κ. ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΩΣ Σ.Α.Ε.Κ 3 μέχρι 15-2-2024
Δεν ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ


ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ Β.Ε.Κ ΕΩΣ ΤΙΣ 15-2-24 ΣΥΝΟΛΟ=119