Ειδικότητα «Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας»

Ειδικότητα «Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας»

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Από το 1992 έως το 2020, επί 28 έτη, στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (ΨΝΑ), λειτουργούσε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα χορήγησης τίτλου "Νοσηλευτή/τριας Ψυχικής Υγείας" βάσει της Υπουργικής Απόφασης Α4/203 «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση τίτλου ειδικού νοσηλευτή», και πιο συγκεκριμένα του Άρθρου 10 «Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας», όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄106/25-2-1988.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε 40% Θεωρία και 60% Πρακτική άσκηση κατανεμημένα σε 4 εκπαιδευτικές ενότητες, χρονικής διάρκειας 12 μηνών, με σύνολο 1500 εκπαιδευτικών ωρών.

Η θεωρητική εκπαίδευση λάμβανε χώρα στις αίθουσες διδασκαλίας του πρώην Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και νυν Κέντρου Δια Βίου Μάθησης ΨΝΑ (ΚΔΒΜ ΨΝΑ) ενώ η πρακτική άσκηση στα τμήματα οξέων εντός του ΨΝΑ αλλά και στις δομές (Ξενώνες – Οικοτροφεία κλπ) αρμοδιότητας ΨΝΑ. Επιπλέον υπήρχε συνεργασία με τα νοσοκομεία ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο, Αιγινήτειο, ΓΝΑ Σισμανόγλειο, Παίδων «Αγ. Σοφία» και «Π & Α Κυριακού» για την θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση τόσο στην ψυχιατρική ενηλίκων όσο και στην παιδοψυχιατρική νοσηλευτική. Το πρόγραμμα πλαισίωναν και ολοκλήρωναν εκπαιδευτικές επισκέψεις σε άλλες ψυχιατρικές δομές εκτός ΨΝΑ όπως επισκέψεις σε ΚΨΥ  και στην ψυχιατρική κλινική φυλακών Κορυδαλλού.

Το εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελούνταν από καταξιωμένους/νες και άρτια καταρτισμένους/νες νοσηλευτές/τριες ψυχικής υγείας, ψυχιάτρους, ψυχολόγους, εργοθεραπευτές/τριες και επισκέπτες/τριες υγείας, ως επί το πλείστον υπαλλήλων του ΨΝΑ.

Για την απόκτηση του τίτλου της ειδικότητας, διενεργούνταν προφορικές εξετάσεις από τριμελή επιτροπή, η οποία οριζόταν από το Υπουργείο Υγείας ανά διετία.

Στη διάρκεια των 28 ετών καταρτίστηκαν και έλαβαν τον τίτλο της ειδικότητας 343 νοσηλευτές/τριες και επισκέπτες/τριες υγείας, υπαλλήλων τόσο του ΨΝΑ αλλά και άλλων νοσοκομείων πανελλαδικώς.

 

ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Από το 2021, Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (ΨΝΑ) παρέχει την ειδικότητα «Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας» βάσει του Ν. 4690, μέρος Δ΄, Άρθρο 58 «Σύσταση θέσεων ειδικευομένων νοσηλευτών - Προϋποθέσεις απόκτησης νοσηλευτικής ειδικότητας και εξειδίκευσης» και Άρθρο 59 «Εποπτεία προγράμματος νοσηλευτικών ειδικοτήτων - Συντονιστές εκπαίδευσης – Απονομή τίτλου ειδικότητας» όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α΄104/30-5-2020.

Θέσεις ειδικότητας μπορούν να καταλάβουν νοσηλευτές/τριες που δεν εργάζονται στον δημόσιο τομέα. Νοσηλευτές/τριες εργαζόμενοι/νες στον δημόσιο τομέα δύνανται να καταλαμβάνουν με απόσπαση θέση υπεράριθμου ειδικευόμενου/νης σε ποσοστό μέχρι 25% των θέσεων ειδικευομένων νοσηλευτών/τριών κάθε εκπαιδευτικής μονάδας.

Οι αιτήσεις καθώς και η διαδικασία επιλογής ειδικευομένων νοσηλευτών/τριών γίνεται με ευθύνη της 2ης  Υ.ΠΕ.

Ο συνολικός αναγκαίος χρόνος για τη λήψη νοσηλευτικής ειδικότητας ανέρχεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες. Ο χρόνος αυτός κατανέμεται σε θεωρητική και κλινική άσκηση στη φροντίδα ασθενών που νοσηλεύονται σε ψυχιατρικά τμήματα νοσοκομείων, κέντρα ψυχικής υγιεινής, κέντρα ημέρας, μονάδες απεξάρτησης, μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και σε κοινωνικούς συνεταιρισμούς περιορισμένης ευθύνης.

Ως εκπαιδευτικές μονάδες των ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα αυτήν ορίζονται τμήματα νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Κάθε ειδικευόμενος/νη συνάπτει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, ισόχρονης διάρκειας με τον προβλεπόμενο κατά νόμο χρόνο ειδίκευσης, με το νομικό πρόσωπο, στο οποίο εντάσσεται οργανικά η εκπαιδευτική μονάδα του/της.

Ο τίτλος της νοσηλευτικής ειδικότητας απονέμεται με απόφαση του διοικητή της 2ης Υ.ΠΕ., μετά τη συμπλήρωση του χρόνου εκπαίδευσης του ειδικευομένου/νης και την επιτυχή συμμετοχή του/της σε γραπτές και προφορικές εξετάσεις, που διεξάγονται μια φορά το εξάμηνο. Οι γραπτές εξετάσεις προηγούνται των προφορικών, έχουν πανελλαδικό χαρακτήρα και γίνονται με το σύστημα των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής σε όλο το φάσμα του γνωστικού αντικειμένου.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζεται Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Ειδικευομένων Νοσηλευτών με τριετή θητεία.

Επικοινωνία:

Συντονίστρια Εκπαίδευσης: Μούγια Βασιλική, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Ψ.Ν.Α, 213 20 54 225, secny@psyhat.gr

Αναπληρώτρια Συντονίστρια Εκπαίδευσης: Προκόφιεβα Μαργαρίτα, Προϊσταμένη Ξενώνα Κολωνού, 210 51 222 76, kolonos1992@psyhat.gr

Υπεύθυνη Γραφείου Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας: Φουρλοπούλου Αργυρώ, 213 20 54 293, grafekp@psyhat.gr