ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΗ

To Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής (Ψ.Ν.Α) λειτουργεί βάσει του άρθρου 60 του Ν. 4368/2016 (Φ.Ε.Κ 21/Α/21.02.2016) και είναι αρμόδιο για την υποδοχή, ενημέρωση σχετικά με τις ενδονοσοκομειακές διαδικασίες και τα δικαιώματα των ληπτών υπηρεσιών υγείας, τη παρακολούθηση διακίνησης του λήπτη εντός του Νοσοκομείου ή εκτός σε εξωνοσοκομειακή υπηρεσία του, τη διοικητική υποστήριξη, τη συλλογή και διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων, τη διευκόλυνση υποβολής αναφορών στο Συνήγορο του Πολίτη, στις Εθνικές Επιτροπές Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Βιοηθικής, στις επιτροπές Δικαιωμάτων στο Υπουργείο Υγείας και άλλες αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

ΠΛΑΙΣΙΟ - ΣΚΟΠΟΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του Αυτοτελούς Γραφείου Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας ορίζεται από την αριθμ. Α3δ Γ.Π.οικ.10976/10.2.2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 662/Β/2.3.2017). Το Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας υπάγεται στον Αναπληρωτή Διοικητή και προβλέπεται από το οργανόγραμμα του Νοσοκομείου.
  • Το γραφείο μεριμνά για την ενημέρωση των ασθενών σχετικά με τα δικαιώματά τους και τη διεκπεραίωση των αιτημάτων τους.
  • Τη συλλογή και διεκπεραίωση των καταγγελιών και παραπόνων. Οι καταγγελίες παραλαμβάνονται είτε με τη φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω τηλεομοιοτυπίας.
  • Τη συστηματική συνεργασία με τα ανώτατα όργανα, το Συνήγορο του Πολίτη, την Εθνική επιτροπή για τα δικαιώματα του Ανθρώπου και την Εθνική επιτροπή Βιοηθικής, στις Επιτροπές ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών/τριών Υπηρεσιών Υγείας και Ψυχικής Υγείας.

 

 

EΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

  • Η συλλογή και διεκπεραίωση των καταγγελιών και παραπόνων
  • Η συλλογή των ευχαριστήριων επιστολών και η ανάδειξη καλών πρακτικών
  • Η ενημέρωση και η διασφάλιση των δικαιωμάτων των ασθενών κατά το χρόνο παραμονής τους στο Νοσοκομείο
  • Η συνεργασία με άλλα Νοσοκομεία μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διασύνδεσης των γραφείων προστασίας δικαιωμάτων ληπτών υπηρεσιών υγείας των νοσοκομείων με σκοπό τη συζήτηση των προβλημάτων που ανακύπτουν και τη λύση τους, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την εξασφάλιση των ορθών πρακτικών.
  • Η παρέμβαση και συνεργασία με άλλες υπηρεσίες του Νοσοκομείου προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή παραμονή και η διασφάλιση των δικαιωμάτων των ασθενών κατά το διάστημα της νοσηλείας τους στο Νοσοκομείο.
  • Η συνεργασία με τα ανώτατα όργανα, το Συνήγορο του Πολίτη, την Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώματα του Ανθρώπου, την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, και τις επιτροπές ελέγχου προστασίας δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΣΟΓΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΨΝΑ)

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λ.ΑΘΗΝΩΝ 360

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ:12462

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2132054260

e-mail:gyp@psyhat.gr

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 7:00-15:00

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ/ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ