ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΨΝΑ

Alt
10 Ιουν 2022 11:47 AM
Κατηγορία: Δελτία Τύπου

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Δ.Ι.Ε.Κ. ΤΟΥ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Τμήμα :Γραμματεία Δ.Ι.Ε.Κ.

( Πληροφορίες :Κατσαρού Σταυρούλα)

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών 374                                                     Χαϊδάρι, 9 Ιουνίου 2022

ΤΚ:  124 62 ΧαϊδάριΑρ.πρωτ.οικ.467

Τηλέφωνο: 2132054177 – Φαξ : 213 - 2054176

E-mail  :secepas@psyhat .gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σύμφωνα με :

1.Tο ΦΕΚ 2712/Τ.Β΄/1-6-2022 όπου δημοσιεύθηκε η υπ‘ αριθ. Γ6α/Γ.Π.23735 απόφαση της Αναπληρώτριας  Υπουργού Υγείας για τη λειτουργία Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ.  αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας εκπαιδευτικής περιόδου 2022-2023, εγκρίθηκε για το Δ.Ι.Ε.Κ.  Ψ.Ν.Α (Δαφνί) η λειτουργία της ειδικότητας “Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων Mε Ειδικές Παθήσεις”.

2.To ΦΕΚ 2662/ΤΒ/30-5-2022 όπου δημοσιεύθηκε η υπ‘ αριθ. απόφαση Κ5/ 63547 Για το εκπαιδευτικό έτος 2022 – 2023 θα υπάρχει δυνατότητα συμπλήρωσης παράλληλου μηχανογραφικού στις Πανελλήνιες εξετάσεις  που θα συμπεριλαμβάνεται το  Δ.Ι.Ε.Κ. Ψ.Ν.Α. με την Ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων Με Ειδικές Παθήσεις».

3.Το υπ’ αριθμ.πρωτ. Γ6α/Γ.Π οικ.33091/6-6-22 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων καταρτιζόμενων, στα Δ.Ι.Ε.Κ αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και στα Ι.Ε.Κ του ΕΚΑΒ».

4. Το  Ν.4763/ΦΕΚ254/Τ.Α΄/21-12-2020 όπου σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ.1, στα Ι.Ε.Κ. εγγράφονται οι απόφοιτοι της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή των ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ., καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων.

5.Τον υπ’ αριθ.Κ5/160259/ΦΕΚ5837/Τ.Β/15-12-2021 ισχύοντα κανονισμό  λειτουργίας Ι.Ε.Κ όπου στο κεφάλαιο Β άρθρο 4 παράγραφος 5-6 προβλέπονται τα κριτήρια μοριοδότησης και τα δικαιολογητικά για την επιλογή των υποψηφίων καταρτιζόμενων σπουδαστών Ι.Ε.Κ  και τα δικαιολογητικά εγγραφής.

Με βάση τα ανωτέρω :

Οι αιτήσεις των υποψήφιων καταρτιζόμενων για εγγραφές στο Α΄ εξάμηνο σπουδών στο Δ.Ι.Ε.Κ. Ψ.Ν.Α. για την  Ειδικότητα «ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ»θα υποβάλλονται από την 1η έως την 15η Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους. Την ίδια χρονική περίοδο οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ., καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων, δύνανται να εγγράφονται στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο Δ.Ι.Ε.Κ..

Οι κάτοχοι Β.Ε.Κ των Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού  Έτους - Τάξη Μαθητείας δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες των Δ.Ι.Ε.Κ., με απαλλαγή από τα μαθήματα τα οποία έχουν ήδη διδαχθεί ή κατατάσσονται σε εξάμηνο πέραν του Α΄ και σε συναφείς ειδικότητες, υποβάλλοντας σχετική αίτηση από την 1η έως την 15η Σεπτεμβρίου.

Καταρτιζόμενοι ειδικοτήτων που έχουν καταργηθεί δύνανται να κατατάσσονται για συνέχιση της φοίτησης  σε συναφείς  νέες ειδικότητες, υποβάλλοντας στο Ι.Ε.Κ. που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν αίτηση κατάταξης από την 1η έως την 15η Σεπτεμβρίου.

 Καταρτιζόμενος που επιθυμεί μετεγγραφή σε άλλο Δ.Ι.Ε.Κ. ίδιας ειδικότητας δύνανται να την πραγματοποιήσει με υποβολή αίτησης στο Δ.Ι.Ε.Κ. που επιθυμεί να φοιτήσει από την 1η έως και την 10η Ιουλίου. Την ίδια χρονική περίοδο δύνανται να υποβληθούν αιτήσεις για αλλαγή ειδικότητας καταρτιζόμενων που φοιτούν στο Β΄ ή στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών σε άλλη συναφή ειδικότητα, εφόσον οι δύο ειδικότητες είχαν κοινό πρόγραμμα στα προηγούμενα εξάμηνα, όπως προκύπτει από τους Οδηγούς Κατάρτισης.

 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΓΕΛ ΕΠΑΛ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΙΣΟΤΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ  ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ :

 1. Αίτηση (χορηγείται από το Δ.Ι.Ε.Κ.)
 2. Ο προβλεπόμενος πρωτότυπος τίτλος σπουδών Απολυτήριο (όχι πτυχίο) ΕΠΑΛ, ΓΕΛ, εξατάξιου γυμνασίου, ΤΕΛ και ΤΕΕ Β Κύκλου(θα βγει φωτοτυπία στο ΔΙΕΚ και θα επιστραφεί)
 3. Δελτίο  Αστυνομικής Ταυτότητας.
 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης :α) προκειμένου για πολύτεκνο γονέα ή τέκνο όπως αυτό αποδεικνύεται από πιστοποιητικό του Δήμου ή επίσημο έγγραφο της ΑΣΠΕ β) Τέκνο πολύτεκνης η τρίτεκνης οικογένειας όπως αυτό αποδεικνύεται από το πιστοποιητικό του Δήμου γ) Τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας όπως προκύπτει από επίσημα έγγραφα με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 5.  Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ.
 6. Σε περίπτωση αλλοδαπών χωρών εκτός Ευρωπαϊκής, εντός Ευρωπαϊκής ένωσης και ομογενών  αντί αστυνομικής ταυτότητας χρειάζεται  Διαβατήριο ή Ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς & άδεια διαμονής ενιαίου τύπου.Σε περίπτωση που ο βαθμός του τίτλου σπουδών είναι εκφρασμένος σε διαφορετική από την εικοσάβαθμη κλίμακα, γίνεται αναγωγή στην εικοσάβαθμη κλίμακα από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε ό,τι αφορά στους τίτλους Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της αλλοδαπής απαιτείται προηγουμένως επίσημη μετάφραση του τίτλου, καθώς και η ισοτιμία του από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
 7. Για καταρτιζόμενους χωρών Ευρωπαϊκής ένωσης ή τρίτων χωρών απαιτείται γνώση Ελληνικής γλώσσας κατ’ ελάχιστο επίπεδο Β1  όπως προβλέπεται στοΝ. 4763/ΦΕΚ 254/Τ.Α./21-12-2020  άρθρο 25 παρ. 3.
 8. Αλλοδαποί υπήκοοι χωρών εκτός Ε.Ε. στους οποίους έχει αναγνωριστεί η ιδιότητα πολιτικού πρόσφυγα και δεν μπορούν λόγω αντικειμενικής αδυναμίας να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής, προκειμένου να εγγραφούν στα Ι.Ε.Κ., υποβάλλουν αντί του τίτλου σπουδών, Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, συνοδευόμενη από επίσημο έγγραφο του ελληνικού κράτους με το οποίο τους αναγνωρίζεται η προσφυγική ιδιότητα.
 9.  Δίνεται η δυνατότητα εγγραφής σε Ι.Ε.Κ. για αιτούντες άσυλο που κατέχουν Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4636/2019 (Α΄ 169) και οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2.

 

Τα μόρια κάθε υποψηφίου δύναται να ανακοινωθούν πριν την έκδοση των αποτελεσμάτων. Δικαίωμα ένστασης επί του αριθμού των μορίων του έχει κάθε υποψήφιος καταρτιζόμενος. Η ένσταση υποβάλλεται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των μορίων.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου όπου λειτουργεί το Δ.Ι.Ε.Κ., συγκροτείται τριμελής επιτροπή για τη μοριοδότηση και την εξέταση όλων των ενστάσεων των υποψήφιων καταρτιζομένων.

Η διαδικασία οριστικοποίησης των εγγραφών θα πρέπει να ολοκληρωθεί τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων των Δ.Ι.Ε.Κ.

 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ  ΕΠΑ.Λ., ΤΕΛ, ΤΕΕ-Β΄ ΚΥΚΛΟΥ, Ε.Π.Λ -  ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ  ΣΤΟ  Γ΄  ΕΞΑΜΗΝΟ ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ:

 

 1. Αίτηση εγγραφής πτυχιούχου (χορηγείται στο Δ.Ι.Ε.Κ)
 2. Αντίγραφο πτυχίου ειδικότητας (όχι απολυτήριο)
 3. Φωτοτυπία  Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 4. Βεβαίωση  απόδοσης ΑΜΚΑ.
 5. Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης ή επίσημο έγγραφο της ένωσης  πολυτέκνων   (Για ιδιότητα τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, ή ιδιότητα του προστάτη ή του τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας).
 6. Σε περίπτωση αλλοδαπών χωρών εκτός Ευρωπαϊκής, εντός Ευρωπαϊκής ένωσης και ομογενών  αντί αστυνομικής ταυτότητας χρειάζεται  Διαβατήριο ή Ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς  & άδεια διαμονής ενιαίου τύπου.

 

ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ Β.Ε.Κ ΤΩΝ Ι.Ε.Κ. ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ  ΈΤΟΥΣ - ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ Δ.Ι.Ε.Κ., ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΔΙΔΑΧΘΕΙ Η ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ Α΄ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ & Ν.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ Α :

 1. Αντίγραφο ΒΕΚ
 2. Φωτοτυπία  Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 3. Βεβαίωση  απόδοσης ΑΜΚΑ
 4. Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης ή επίσημο έγγραφο της ένωσης πολυτέκνων (Για ιδιότητα τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, ή ιδιότητα του προστάτη ή του τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας).
 5. Σε περίπτωση αλλοδαπών χωρών εκτός Ευρωπαϊκής, εντός Ευρωπαϊκής ένωσης και ομογενών  αντί αστυνομικής ταυτότητας χρειάζεται  Διαβατήριο ή Ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς  & άδεια διαμονής ενιαίου τύπου.

 

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΝΕΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Αίτηση κατάταξης (χορηγείται στο ΔΙΕΚ)
 2. Ατομικό δελτίο καταρτιζόμενου
 3. Αστυνομική ταυτότητα.
 4. Σε περίπτωση αλλοδαπών χωρών εκτός Ευρωπαϊκής, εντός Ευρωπαϊκής ένωσης και ομογενών  αντί αστυνομικής ταυτότητας χρειάζεται  Διαβατήριο ή Ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς  & άδεια διαμονής ενιαίου τύπου.

Κάθε καταρτιζόμενος μπορεί να παρακολουθεί σε ένα μόνο Ι.Ε.Κ. μια μόνο ειδικότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάρτισής του, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης ή μαθητείας. Οι καταρτιζόμενοι δεν δύνανται να εγγραφούν και να φοιτούν παράλληλα σε άλλες δομές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 

 • Η φοίτηση  στο Δ.Ι.Ε.Κ  Ψ.Ν.Α είναι  πρωινές ώρες , και παρέχεται δωρεάν.      
 • Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για την εγγραφή και φοίτηση.
 • Δυνατότητα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης όταν απαιτείται από τη νομοθεσία.
 •  Δίνεται βεβαίωση για αναβολή στράτευσης.
 • Οι απόφοιτοι Ι.Ε.Κ που έχουν πιστοποίηση έχουν δυνατότητα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με κατατακτήριες εξετάσεις

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τηλέφωνο: 213 2054 177κατά το μήνα Ιούλιο τις εργάσιμες ημέρες από 1/7/22 έως 27/7/22 από  8:00 π.μ. με 13:00 μ.μ. στη γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ., τον μήνα Αύγουστο στις 12 & 26/8/22 τις ίδιες ώρες, το μήνα Σεπτέμβριο καθημερινά τις ίδιες ώρες.

E-mail  :secepas@psyhat .gr

 

 Ταχυδρομική Διεύθυνση:

 

Ψ.Ν.Α. – ΔΑΦΝΙ Λεωφόρος Αθηνών 374 Χαϊδάρι – Αθήνα Κτίριο «Διαδρομή»

Μπορείτε να δείτε τα μαθήματα ,τη νομοθεσία και άλλες λεπτομέρειες για τη λειτουργία του ΔΙΕΚ   στην ιστοσελίδατου Ψυχιατρικού νοσοκομείου Αττικής στο  link:Δ.Ι.Ε.Κ. | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (psyhat.gr)

 

 

          Η  ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ  Ψ.Ν.Α                                          Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ Δ.Ι.Ε.Κ. Ψ.Ν.Α.             

 

             ΤΣΑΓΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ                                                     ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ