Διαγωνισμοί

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ/ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ & ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ(2) ΕΤΗ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ  ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ XOΡΗΓΗΤΗ/ΤΩΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ, ΓΙΑ TIΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ψ.Ν.Α., ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ  2024-2025-2026, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 1.923.676,28€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ) -1.702.029,28€ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)