Διαγωνισμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Yποβολή προσφοράς/ων αναδόχου/ων για τη διετή συντήρηση των εγκαταστάσεων των ιατρικών αερίων του Νοσοκομείου για δύο έτη μέσω της διαδικασίας της απ’ ευθείας ανάθεσης με συλλογή κλειστών σφραγισμένων προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης