ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 500τμ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΔΗΜΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΜΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΓΙΑ 3 ΕΤΗ

Διαγωνισμός  υπ΄αριθ. 169.23 με τη διαδικασία της απευθείας συμφωνίας με γραπτές σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με το Π.Δ. 715/1979 & τον Ν.4242/14, για τη μίσθωση ακινήτου συνολικής μικτής επιφανείας 500 τ.μ. περίπου, στις 12-12-23, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00-11.00 π.μ. για τη μεταστέγαση των φιλοξενουμένων του Ειδικού Προγράμματος Απεξάρτησης Γυναικών του 18ΑΝΩ, στον Δήμο Αθηναίων, Δήμο Ψυχικού και όμορους Δήμους τους, για τρία έτη, ετήσιας προϋπολογισθείσας δαπάνης 54.000,00€.

Κατηγορία: Διαγωνισμοί