ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 8660 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ψ.Ν.Α ΓΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ