Πίνακες κατάταξης επιλογής προσωπικού της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 3/2021, ειδικότητας Τ.Ε. Επισκεπτών/τριών Υγείας (κωδικός θέσης 102)

Ανάρτηση πινάκων κατάταξης επιλογής προσωπικού της Ανακοίνωσης  ΣΟΧ 3/2021 για την πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. ειδικότητας Τ.Ε. Επισκεπτών/τριών Υγείας (κωδικός θέσης 102), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ», Υποέργο 1: «Υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας από το ΚΨΥ Περιστερίου».

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ