Το Δημόσιο ΙΕΚ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ), Ειδικότητας: Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις, του Ν. 4186/2013,αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, είναι  παράρτημα του Ψ.Ν.Α. «ΔΑΦΝΙ», στο οποίο λειτουργεί και τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του  Υπουργείου Υγείας. Η διαμόρφωση και εποπτεία του εκπαιδευτικού πλαισίου , ανήκει στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Άρθρο 1,παραγρ.1,ΚΥΑ με αριθμ. Γ4α/Γ.Π.55004/15, ΦΕΚ2049/Β/6-7-2016).

Σκοπός του Δημόσιου ΙΕΚ, του ΨΝΑ «ΔΑΦΝΙ» , είναι η παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.).

Το ΔΙΕΚ

 • Λειτουργεί πρωινές ώρες και η φοίτηση των καταρτιζομένων είναι ΔΩΡΕΑΝ.
 • Κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στα ΙΕΚ, οι καταρτιζόμενοι δικαιούνται αναβολή στράτευσης.
 • Η φοίτηση μπορεί να ξεκινά κατά το χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο και δεν υπάρχουν όρια ηλικίας.
 • Η υποβολή αιτήσεων, για εγγραφή στο ΔΙΕΚ, πραγματοποιείται  για το χειμερινό εξάμηνο, από 1η έως 15η Σεπτεμβρίου και για το εαρινό εξάμηνο, από 1η έως 15ηΦεβρουαρίου, σύμφωνα πάντα με τη σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ Δ.ΙΕΚ ΤΟΥ ΨΝΑ «ΔΑΦΝΙ»ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ:

Απολυτήριο ΕΠΑΛ /ΕΠΑ.Σ/ΓΕΛ/6ΤΑΞΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πτυχίο ΤΕΛ/ΤΕΕ-Β ΄ Κύκλου

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά

 1. Σχετική Αίτηση (χορηγείται από το ΔΙΕΚ).
 2. Ο προβλεπόμενος τίτλος σπουδών,(απολυτήριο ΕΠΑΛ / ΕΠΑ.Σ/ ΓΕΛ / 6ΤΑΞΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ/ ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΛ/ΤΕΕ-Β΄ΚΥΚΛΟΥ) πρωτότυπος και φωτοτυπία. Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από Ελληνικό Λύκειο ή ΣΕΚ απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από Δημόσια Ελληνική υπηρεσία.
 3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο.
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης α) προκειμένου για πολύτεκνο γονέα ή τέκνο όπως αυτό αποδεικνύεται από πιστοποιητικό του Δήμου ή επίσημο έγγραφο της ΑΣΠΕ, β) τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας όπως αυτό αποδεικνύεται από το πιστοποιητικό του Δήμου, γ) τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας όπως προκύπτει από επίσημα έγγραφα με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 5. Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ.
 6. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη ) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σχετική με την ειδικότητα που επιθυμεί να καταρτιστεί ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) στην οποία αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.
 7. Άδεια παραμονής ή ταυτότητα ομογενών ή διαβατήριο για αλλοδαπούς υπηκόους.(για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε, εντός Ε.Ε και ομογενών απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε). Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο ή ΣΕΚ,  απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία. Επίσης απαιτείται η αποδεδειγμένη σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις γνώση της Ελληνικής γλώσσας.


Η φοίτηση στα ΙΕΚ είναι 5 (πέντε)  συνολικά εξάμηνα, μοιρασμένη  σε 4(τέσσερα) εξάμηνα Θεωρητικής και Εργαστηριακής  Κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 1200 διδακτικών ωρών ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. , και σε 1(ένα) εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

Το 50  εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας μπορεί να ξεκινήσει παράλληλα κατά τη διάρκεια του 3ου ή 4ου  εξαμήνου φοίτησης σε ωράριο που να μη συμπίπτει με το ωράριο μαθημάτων. Η πρακτική άσκηση γίνεται στο νοσοκομείο που λειτουργεί το ΔΙΕΚ εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι (αλλαγή κατοικίας ,οικονομικοί) οπότε κατόπιν εγκρίσεως θα πραγματοποιηθεί σε άλλο νοσοκομείο που λειτουργεί ΔΙΕΚ.

Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική για όλα τα μαθήματα  (θεωρητικά-εργαστηριακά-μικτά ). Η αξιολόγηση των καταρτιζομένων επιτυγχάνεται:1) με τη διενέργεια εξετάσεων προόδου, κατά τη διάρκεια των εξαμήνων και 2) με τη διεξαγωγή τελικών εξετάσεων, στο τέλος κάθε εξαμήνου.

Στους αποφοίτους των  ΙΕΚ, χορηγείται  Βεβαίωση  Επαγγελματικής  Κατάρτισης (ΒΕΚ).  Η βεβαίωση αυτή τους δίνει το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης, για την απόκτηση  Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 5( άρθρο 12,παραγρ.1,εδάφιο στ, Νόμος 4283/ 10-09-2014/ ΦΕΚ189).

Οι απόφοιτοι του Δημόσιου ΙΕΚ, του ΨΝΑ «ΔΑΦΝΙ» Ειδικότητας: Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές (Ψυχικές) Παθήσεις, μπορούν να εργασθούν ως  ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, σε όλους τους τομείς του ΔΗΜΟΣΙΟΥ και  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ: Δημόσια και Ιδιωτικά  Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας,  Ιδιωτικές Κλινικές, Ιατρεία Ασφαλιστικών Οργανισμών, Γηροκομεία, Ψυχιατρικές Δομές, Κέντρα  Ψυχικής Υγείας, Δομές αποκατάστασης.