Δημόσιος διαγωνισμός για τη μεταστέγαση φιλοξενούμενων