ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 300Τ.Μ ΣΤΑ ΟΡΙΑ 1ου ΤΟ.ΨΥ Αττικής

Aρ . Διακ 08.24

Δημόσιος διαγωνισμός με τη διαδικασία της απευθείας συμφωνίας με γραπτές σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με το Π.Δ. 715/79 & τον Ν. 4242/14 ,στις 29-2-2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00-11.00, σύμφωνα με το Π.Δ. 715/1979 & τον Ν.4242/14 για τη μίσθωση ενός αυτοτελούς  κτιρίου συνολικής μικτής επιφάνειας 300 τ.μ. περίπου, για  τρία (3) έτη, στα όρια του 1ου ΤΟ.Ψ.Υ. Αττικής και συγκεκριμένα στα όρια των Δήμων Αιγάλεω, Περιστερίου, Πετρούπολης, Ιλίου, για τη μεταστέγαση του Ξενώνα «Αμάλθεια» με τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αρ. 3ης/8-4-2020 (οικ. θέμα 27ο) απόφασης Δ.Σ. του ΨΝΑ, ετήσιας προϋπολογισθείσας δαπάνης  28.000,00€.  , συμπεριλαμβανομένου χαρτοσήμου 3,6%.

Κατηγορία: Διαγωνισμοί