ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΜΕΣΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ-ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ-ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 115.24 

(ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ)

 Υποβολή προσφοράς/ων για την ανάδειξη αναδόχου/ων προμήθειας φακέλων αλληλογραφίας και μέσων αποθήκευσης δεδομένων και μπαταριών καθώς και απολύτως απαραίτητων ειδών γραφικής ύλης & διαφόρων ειδών γραφείου, προς κάλυψη αναγκών του Ψ.Ν.Α., συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης : 4.035,70€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με συλλογή κλειστών σφραγισμένων προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά είδος), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν.4782/21 ».

Σχετικά Αρχεία: PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 115.24 ΚΗΜΔΗΣ.pdf
Κατηγορία: Διαγωνισμοί