Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τη συντήρηση του μηχανογραφικού εξοπλισμού