ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ