Πρόσκληση για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρολογικών συνδέσεων για εξωτερικό εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγικό ζεύγος (γεννήτρια) με τον υποσταθμό μέσης τάσης του Ψ.Ν.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4.24

Πρόσκληση για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρολογικών συνδέσεων για εξωτερικό εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγικό ζεύγος (γεννήτρια) με τον υποσταθμό μέσης τάσης του Ψ.Ν.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με συλλογή κλειστών σφραγισμένων προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.500,00 € (συμπεριλ. του Φ.Π.Α. 24%), με Πρόσκληση στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν.4782/21, ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2024

Σχετικά Αρχεία: PDF icon ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4.24_ΑΔΑ-ΑΔΑΜ.pdf
Κατηγορία: Διαγωνισμοί