ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ