ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 108 ΤΗΣ ΣΟΧ 2/202Ο

Πίνακες επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων για τη θέση με κωδικό 108 της ΣΟΧ 2/2020 οι οποίοι προέκυψαν ύστερα από την ένσταση που υποβλήθηκε στο ΑΣΕΠ. 

ΣΟΧ: 2/2020 - Πίνακας Απορριπτέων ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΘΕΣΗ: 108 

ΣΟΧ: 2/2020 - Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΘΕΣΗ: 108