Ιστορία του Δ.Ι.Ε.Κ.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΟ Ψ.Ν.Α «ΔΑΦΝΙ»

  • Η Σχολή 1δρύθηκε ως Μέση Τεχνική Επαγγελματική Σχολή (ΜΤΕΝΣ)   με  το Προεδρικό Διάταγμα υπ’  αριθ’ 58 και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας,(ΦΕΚ 27/Τ.Α/ 4-3-1991).
  • Το 2000 η Μ.Τ.Ε.Ν.Σ μετατρέπεται με την υπ’ αριθμό Υ 7β/οικ. 4289/24-7-2000 κοινή υπουργική απόφαση στο ΦΕΚ 986 /Τ.Β./ 9-8- 2000, σε Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο  Τ.Ε.Ε. Α΄ Κύκλου Σπουδών Βοηθών Νοσηλευτών του Ψ.Ν.Α
  • Το έτος 2006 με το νόμο 3475/12/7/06 οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τα Τ.Ε.Ε. Α' Κύκλου μετατρέπονται σε Επαγγελματικές Σχολές ( ΕΠΑΣ) με την γ7β/γπ οικ. 49151 κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Εθνικής Παιδείας Και Θρησκευμάτων & υγείας Και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ΦΕΚ 676 /Τ.Β./ 30-4-2007. Με το Ν.4186/2013/ΦΕΚ 193/Τ.Α./17-9-2013, άρθρο 46, παράγραφος 11, οι ΕΠΑ.Σ. του υπουργείου υγείας λειτούργησαν ως τις 15-9-2015 όταν και καταργήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 5 του Νόμου 4283/ΦΕΚ /189/Τ.Α./10-9-14.
  • Το 2015 με την Υπουργική Απόφαση Γ4α/Γ.Π.12972 έγινε 'Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.1.Ε.Κ αρμοδιότητας Υπουργείου υγείας , (ΦΕΚ 1038/Τ.Β/3-Ο6-20ι5).

Το Δ.Ι.Ε.Κ. του Ψ.Ν.Α. λειτούργησε με την Ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων Με Ειδικές Παθήσεις».

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται τα σύνολα εγγραφών, αποφοιτήσεων και διακοπών κατά σχολή στο Ψ.Ν.Α. από την ίδρυση της Σχολής μέχρι σήμερα και αναλυτικά όσον αφορά το Δ.Ι.Ε.Κ.

Μ.Τ.Ε.Ν.ΣΧΟΛΗ

ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ

ΔΙΕΚΟΨΑΝ

ΣΧΟΛΙΑ

 

 

1991 -2001

 

 

252

 

 

230

 

 

5

ΑΠΟ ΤΟΥΣ 230 ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΟΙ 17 ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ ΩΣ ΤΕΕ Α΄ΚΥΚΛΟΥ

 

ΤΕΕ Α΄ ΚΥΚΛΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ

ΔΙΕΚΟΨΑΝ

ΣΧΟΛΙΑ

 

 

1999-2007

 

 

139

 

 

139

 

 

15

-ΟΙ 17 ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝΤΕΣ ΕΙΧΑΝ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΩΣ Μ.Τ.Ε.Ν.Σ

-ΔΥΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΣΧΟΛΗ

 

 

Ε.Π.Α.Σ

ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ

ΔΙΕΚΟΨΑΝ

ΣΧΟΛΙΑ

 

2006 2015

 

231

 

187

 

40

4 ΜΕΤΑΓΓΡΑΦΕΣ

 

Οι εγγραφές και οι αποφοιτήσαντες ανά έτος αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί:

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Δ.Ι.Ε.Κ ΣΤΟ Ψ.Ν.Α ειδικότητας «ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ» (ΑΠΟ 2015 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ)

ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ

ΟΝΟΜΑ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Β.Ε.Κ.

Α2015-16 Β

ΔΙΕΚ

29 ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ

ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΕΚ

 

Α2016-17 Β

ΔΙΕΚ

27 (ΟΙ 5 ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ Γ)

ΟΥΔΕΙΣ

 

Α2017- 18 Β

ΔΙΕΚ

27 ( ΟΙ 3 ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ Γ)

23

Α2018 – 19 Β

ΔΙΕΚ

26 (ΟΙ 10 ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ Γ)

17

Α2019 – 20 Β

ΔΙΕΚ

31 ( ΟΙ 15 ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ Γ)

18

A2020-21 B

ΔΙΕΚ

32 ( ΟΙ 7 ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ Γ)

14

(ΑΝΑΣΤΟΛΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ)

Α 2021-22Β

ΔΙΕΚ

37

(Οι 6 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ Γ

+1 ΚΑΤΑΤΑΞΗ στο Γ )

1

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Δ.Ι.Ε.Κ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΒΕΚ ΑΠΟ 2017 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ :73