ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ