Επαναπροκήρυξη επτά (7) θέσεων ΣΟΧ2/2022 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», Υποέργο: «Μονάδα Σωματικής Αποτοξίνωσης στην Περιφέρεια Αττικής

«Επαναπροκήρυξη επτά (7) θέσεων ΣΟΧ2/2022 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», Υποέργο: «Μονάδα Σωματικής Αποτοξίνωσης στην Περιφέρεια Αττικής.

Ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων από 25-06-2022 έως και 04-07-2022»

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2022