Δημόσιος τακτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση για δώδεκα (12) έτη διαμερίσματος