ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 300τ.μ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ 1ου ΤΟΨΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διακήρυξη 139.23/26-9-23  

Δημόσιος επαναληπτικός διαγωνισμός με γραπτές σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με το Π.Δ. 715/1979 και τον Νόμο 4242/14 στις 19-10-2023  ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00-11.00, για τη μίσθωση ενός αυτοτελούς κτιρίου  300 τ.μ.περίπου στα όρια του 1ου ΤΟ.Ψ.Υ. Αττικής και συγκεκριμένα στα όρια των Δήμων Αιγάλεω , Περιστερίου, Πετρούπολης, Ιλίου, για δώδεκα (12) έτη και δυνατότητα παράτασης κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών, για τη μεταστέγαση του Ξενώνα «Αμάλθεια», συνολικής ετήσιας προϋπολογισθείσας δαπάνης 28.000,00€ συμπεριλαμβανομένου χαρτοσήμου 3,6%.

 

Κατηγορία: Διαγωνισμοί