ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 450 Τ.Μ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ 3ου ΤΟ.ΨΥ- ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 03.24

Δημόσιος διαγωνισμός με τη διαδικασία της απευθείας συμφωνίας με γραπτές σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με το Π.Δ. 715/79 & τον Ν. 4242/14, στις 21/2/24 ημέρα Τετάρτη, για τη μίσθωση ενός αυτοτελούς κτιρίου, συνολικής μικτής επιφάνειας 450 τ.μ. περίπου, για τρία (3) έτη, στα όρια του 3ου ΤΟ.Ψ.Υ, που περιλαμβάνει τον Δήμο Ασπροπύργου και τους όμορους Δήμους, για την κάλυψη των αναγκών  μεταστέγασης των φιλοξενούμενων από το Οικοτροφείο «Ευρύκλεια» επί της οδού Σαλαμίνος 62 -Ασπρόπυργος, με ετήσια προϋπολογισθείσα δαπάνη 43.000,00€ συμπεριλαμβανομένου χαρτοσήμου 3,6%.

Κατηγορία: Διαγωνισμοί