ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ