ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 35174/08-12-2021, ΣΟΧ 1/2022, ΥΠΟΕΡΓΟ (2) ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ