ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΚ ΤΟΥ ΨΝΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020

22 Ιουλ 2020 12:46 PM
Κατηγορία: Νέα - Ημερίδες

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΚ ΤΟΥ ΨΝΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020

            

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

 Δ.Ι.Ε.Κ. ΤΟΥ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

       Τμήμα :Γραμματεία Δ.Ι.Ε.Κ.

    ( Πληροφορίες :Κατσαρού Σταυρούλα)

                  Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών 374                 

          Χαϊδάρι:22/7/2020

          ΤΚ:  124 62 Χαϊδάρι

  Τηλέφωνο: 2132054177 – Φαξ : 213 - 2054176

           E-mail  :  secepas@psyhat .gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Σύμφωνα το εξαιρετικά επείγον έγγραφο  του Υπουργείου Υγείας υπ’ αριθμ. πρωτ.  Γ6α/Γ.Π.38396/10-7-2020 /ΦΕΚ 2881/Τ.Β/16-7-2020,που αφορά την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας  με θέμα: «Λειτουργία Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, εκπαιδευτικής περιόδου 2020-2021», την εγκύκλιο Αρ.Πρωτ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 67622/3-9-2015 με θέμα:  «Εύρυθμη λειτουργία των Δ.Ι.Ε.Κ. του Ν. 4186/2013, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας»

Ισχύουν τα ακόλουθα:

1.Για το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021 η κατάθεση των αιτήσεων των υποψηφίων θα ξεκινήσει τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους στο Δ.Ι.Ε.Κ. όπου επιθυμούν να φοιτήσουν, μετά από σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας, όπως ορίζουν οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 4 της αριθ.Γ4α/Γ.Π.55004/15/2016 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 2049/Τ.Β).

Την ίδια χρονική περίοδο θα γίνουν δεκτές αιτήσεις κατατάξεων από αποφοίτους ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ, ΤΕΛ, εξειδίκευση ΕΠΛ, συναφών ειδικοτήτων σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία για το Γ΄ εξάμηνο σπουδών.

Δικαίωμα αίτησης για κατάταξη έχουν και οι καταρτιζόμενοι καθώς και οι απόφοιτοι συναφών ειδικοτήτων των ΔΙΕΚ.

2.Ο μέγιστος αριθμός καταρτιζόμενων ανά τμήμα , καθορίζεται σε τριάντα (30), δύναται όμως να προσαυξάνεται κατά 10% με σκοπό τη σωστή κατανομή των καταρτιζόμενων.

3.Τα κριτήρια μοριοδότησης των υποψηφίων και τα δικαιολογητικά εγγραφής προβλέπονται στο άρθρο 12 παρ.5 & 6της αριθ. 5954/2014 Απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης» (ΦΕΚ 1807 Β΄).

Στο Δ.Ι.Ε.Κ. του ΨΝΑ θα λειτουργήσει η ειδικότητα “Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις”

  • Δίνεται βεβαίωση για αναβολή στράτευσης.
  • Η φοίτηση  στο Δ.Ι.Ε.Κ είναι  πρωινή, και παρέχεται δωρεάν.      
  • Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για την εγγραφή και φοίτηση.

 

 

 

Στο Δ.Ι.Ε.Κ. του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν:

Τον Ιούλιο στις 22/7/20, 23/7/20, 24/7/20, 27/7/20, 28/7/20, 29/7/20, 30/7/20, 31/7/20.

Τον Αύγουστο στις 12/8/2020  & 26/8/2020

Το Σεπτέμβριο, καθημερινά από 1/9/2020 έως 15/9/2020 και ώρα 8:30 με 13:30.

 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:

 

  1. Αίτηση (χορηγείται από το ΔΙΕΚ)
  2. Ο προβλεπόμενος τίτλος σπουδών Απολυτήριο λυκείου ή Πτυχίο (πρωτότυπος θα βγει φωτοτυπία στο ΔΙΕΚ και θα επιστραφεί)
  3. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
  4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  5.  Βεβαίωση ΑΜΚΑ
  6. Σε περίπτωση αλλοδαπών χωρών εκτός Ευρωπαϊκής, εντός Ευρωπαϊκής ένωσης και ομογενών  αντί αστυνομικής ταυτότητας χρειάζεται   Διαβατήριο & άδεια παραμονής , αν δεν έχουν  αποφοιτήσει από Ελληνικό σχολείο χρειάζεται πρωτότυπος τίτλος σπουδών και μετάφραση αυτού καθώς και ισοτιμία που θα εκδοθούν  από δημόσια υπηρεσία.
  7. Σε περίπτωση προϋπηρεσίας Βεβαίωση ΙΚΑ που θα αναγράφονται η συγκεκριμένη ειδικότητα κι  ο χρόνος άσκησης και τα ημερομίσθια ή βεβαίωση δημόσιας Υπηρεσίας ή βεβαίωση ΔΟΥ που θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης κι η ειδικότητα.

 

Τα μόρια κάθε υποψηφίου δύναται να ανακοινωθούν πριν την έκδοση των αποτελεσμάτων. Δικαίωμα ένστασης επί του αριθμού των μορίων του έχει κάθε υποψήφιος καταρτιζόμενος. Η ένσταση υποβάλλεται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των μορίων.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου όπου λειτουργεί το Δ.Ι.Ε.Κ., συγκροτείται τριμελής επιτροπή για την εξέταση όλων των ενστάσεων.

Η διαδικασία οριστικοποίησης των εγγραφών θα πρέπει να ολοκληρωθεί τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων των Δ.Ι.Ε.Κ.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 213 2054 177 κατά το μήνα Ιούλιο τις εργάσιμες ημέρες από 22/7/20 έως 31/7/20 από  8:30 π.μ. με 13:30 μ.μ. στη γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ., τον μήνα Αύγουστο στις 12 & 26/8/20 τις ίδιες ώρες, το μήνα Σεπτέμβριο καθημερινά από 1 έως 15 τις ίδιες ώρες.

 E-mail  :  secepas@psyhat .gr

 ΨΝΑ – ΔΑΦΝΙ Λεωφόρος Αθηνών 374 Χαϊδάρι – Αθήνα Κτίριο «Διαδρομή»

 

 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ Δ.Ι.Ε.Κ. Ψ.Ν.Α.                                         Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ  ΤΟΥ Ψ.ΝΑ

 

      ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                           ΤΣΑΓΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ