Προμήθεια παρακλινίου αναλυτή

Προμήθεια παρακλινίου αναλυτή

Διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΠΟΣΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΝΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΠΟΣΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΝΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ