Προμήθεια Συστήματος Ηλεκτρομυογραφίας

Προμήθεια Συστήματος Ηλεκτρομυογραφίας

Διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Σχόλια

Διενέργεια τελικής φάσης δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΙΑΣ