ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Σχόλια

Διενέργεια τελικής φάσης δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΙΑΣ