Εντυπα - Κανονισμοί - Βιβλία

Εντυπα - Κανονισμοί - Βιβλία

Βιβλίο Πρακτικής Εξαμήνου

Βιβλίο Πρακτικής Οκταμήνου

Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας Για Πρακτική Άσκηση

Κανονισμός Λειτουργίας ΔΙΕΚ

Κοινή Υπουργική Απόφαση

Υπεύθυνη Δήλωση Μερικής Απαλλαγής Από την Εξάμηνη Πρακτική Άσκηση

Υπεύθυνη Δήλωση Πλήρους Απαλλαγής Από την Εξάμηνη Πρακτική Άσκηση