Ιατρική Υπηρεσία

Ιατρική Υπηρεσία

Στην Ιατρική Διεύθυνση του Ψ.Ν.Α., 

Όραμα, στόχος και προτεραιότητα μας είναι η  παροχή πρωτοβάθμιας,  δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης  στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής παροχής υπηρεσιών  Ψυχικής Υγείας & απεξάρτησης, ισότιμα για κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση.

 

Οι αρμοδιότητες της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου

Αρμοδιότητες της Ιατρικής Υπηρεσίας είναι η προώθηση και προαγωγή της Υγείας, της έρευνας και της εκπαίδευσης, η παροχή Υπηρεσιών Υγείας και ο προγραμματισμός και ο έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

Η Ιατρική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση που διαρθρώνεται σε τομείς στους οποίους λειτουργούν τμήματα κατά ειδικότητα, ειδικές μονάδες καθώς και διατομεακά και λοιπά τμήματα, ως εξής :

 

Α΄ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ :

Ο 1ος  Ψυχιατρικός Τομέας μαζί με τους Ξενώνες, τα Οικοτροφεία και τα Προστατευόμενα Διαμερίσματα που βρίσκονται υπό την ευθύνη του.

Β΄ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ :

Ο 2ος  Ψυχιατρικός Τομέας μαζί με τους Ξενώνες, τα Οικοτροφεία και τα Προστατευόμενα Διαμερίσματα που βρίσκονται υπό την ευθύνη του.

Γ΄ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ :

Ο 3ος  Ψυχιατρικός Τομέας μαζί με τους Ξενώνες, τα Οικοτροφεία και τα Προστατευόμενα Διαμερίσματα που βρίσκονται υπό την ευθύνη του.

 

1 τομέας Σωματικής Ιατρικής

ο Τομέας αυτός υποστηρίζεται από τα ακόλουθα τακτικά εξωτερικά ιατρεία

1 Τομέας Απεξαρτήσεων

Διατομεακά Τμήματα

 

 

Διευθυντής Ιατρικής Διεύθυνσης

Παύλου Βλάσιος – Διευθυντής Ακτινοδιαγνώστης

Τηλ. 2132054265

 

Γραμματεία Ιατρικής Διεύθυνσης

Λαμπροπουλου Δέσποινα – ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού

Λεβάκου Ανθούλα - ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού

Ζαΐρης Γιώργος - ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού

Τηλ. 2132054202 – 266

Fax. 2132054222

Ηλεκτρονική Διεύθυνση : gramiatriki@psyhat.gr