Σύλλογος Χρηστών Υγείας

Σύλλογος Χρηστών Υγείας

Σωματείο προάσπισης των δικαιωμάτων ατόμων με ψυχική νόσο και προαγωγής της Ψυχικής Υγείας με την επωνυμία "Αλκυονίδες".

 

Οι προσπάθειες για την δημιουργία του σωματείου ξεκίνησαν από επαγγελματίες του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής(Ψ.Ν.Α.) με την παρότρυνση του Διοικητή του Νοσοκομείου και την σταθερή υλικοτεχνική και ψυχοκοινωνική υποστήριξή του, πριν από ένα περίπου χρόνο. Η επίσημη αναγνώρισή του σωματείου έγινε στις 8 Ιούνη 2004 και στις 30 Ιούνη 2004 πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Ψ.Ν.Α. αποτελεί το μεγαλύτερο Νοσοκομείο της Βαλκανικής χερσονήσου και τα προβλήματά του ήταν πάντα πολύ μεγάλα. Η εκπροσώπηση των ασθενών και η οργάνωσή τους ως προς την διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους δεν ήταν καθόλου εύκολη υπόθεση. Υπήρχαν πολύ σημαντικές προσπάθειες των χρηστών και των επαγγελματιών όλα αυτά τα έτη αλλά τόσο η πολυπλοκότητα των προβλημάτων όσο και η επαγγελματική εξουθένωση του προσωπικού αλλά και η χρονιότητα των περιστατικών δεν επέτρεψαν να τελεσφορήσει ένα επιχείρημα συλλογικής εκπροσώπησης.

 

Το Νοσοκομείο, σε συνεργασία με το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο MaisonBlanceτης Γαλλίας και τους εκπροσώπους των σωματείων των χρηστών των υπηρεσιών ψυχικής υγείας της χώρας προκειμένου να εκπαιδεύσει τους επαγγελματίες του Ψ.Ν.Α. και τους χρήστες των υπηρεσιών στην διαδικασία δημιουργίας σωματείων συλλογικής εκπροσώπησης και διεκδίκησης των δικαιωμάτων. Πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις και οργανωμένο θεωρητικό πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Στα πλαίσια αυτών των προσπαθειών πραγματοποιήθηκαν μηνιαίες εκπαιδευτικές συναντήσεις χρηστών των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, οικογενειών και επαγγελματιών του Π.Ν.Α. και του Ψ.Ν.Α. στην αίθουσα διαλέξεων του δεύτερου νοσοκομείου, όπου έλαβαν χώρα σημαντικές αλληλεπιδράσεις.  

Τα μέλη του σωματείου(136) στην πλειοψηφία τους είναι χρήστες ή πρώην χρήστες των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, που βρίσκονται για αποκατάσταση στις ενδονοσοκομειακές ή στις εξωνοσοκομειακές δομές(ξενώνες, προστατευόμενα διαμερίσματα, οικοτροφεία) ή διαβιούν αυτόνομα στην κοινότητα. Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, αποτελούμενη από χρήστες και επαγγελματίες προσανατόλισε την δράση της στην προσέγγιση των ενδιαφερόμενων στον τόπο της προσωρινής ή μόνιμης κατοικίας τους. Δόθηκε έμφαση στην προσέγγιση ατόμων που δεν εμπίπτανε στην χρονιότητα είχαν υψηλότερη λειτουργικότητα και ήταν πιο διεκδικητικοί.

Το καταστατικό του σωματείου εκπονήθηκε μέσα από διαδικασίες συμμετοχής, αλληλεπίδρασης, κριτικής δοκιμής και λογικής επεξεργασίας.

Οι σκοποί ίδρυσης του σωματείου, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 2 του καταστατικού είναι οι ακόλουθοι:

 1. Η ψυχοκοινωνική στήριξη των μελών του, η ενσωμάτωσή τους και η επαγγελματική τους ένταξη.
 2. Η διάδοση, υπεράσπιση και ανάπτυξη των αρχών, που αναγνωρίζουν στους ανθρώπους δικαιώματα και ελευθερίες.
 3. Η συμβολή στην πρόληψη και τον περιορισμό των παραβιάσεων, η διασφάλιση του δικαίου, ο προσδιορισμός των δικαιωμάτων και η εκπαίδευση των μελών στην ανάπτυξη επιχειρήματος.
 4. Η προαγωγή διαδικασιών ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα με την προάσπιση αρχών συμμετοχής, αλληλεγγύης, συλλογικότητας, υπευθυνότητας.
 5. Η καταπολέμηση του στίγματος των ψυχικών διαταραχών και του κοινωνικού αποκλεισμού και η διαμόρφωση νέων κοινωνικών αντιλήψεων και στάσεων.
 6. Η ενίσχυση των διαδικασιών κοινοτικού προσανατολισμού της παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας με έμφαση στην Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, την Τομεοποίηση και την δικτύωση των υπηρεσιών.
 7. Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ατόμων με ψυχική νόσο, σε επίπεδο κατοικίας, συνθηκών εργασίας, νοσηλευτικής φροντίδας κ.ά με επιδίωξη την εξατομίκευση.
 8. Η συμβολή στην πρόληψη της εκδήλωσης διαδικασιών, που λειτουργούν ως εκλυτικοί παράγοντες της ψυχικής νόσου και η προαγωγή της ψυχικής υγείας.

Μερικά από τα μέσα για την επίτευξη των σκοπών, που αποτελούν τους στόχους των μελών και αναφέρονται και στο άρθρο 3 του καταστατικού είναι οι ακόλουθοι:

 1. Μελέτη των προβλημάτων των ατόμων με ψυχική νόσο σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.
 2. Υποβολή προτάσεων στους αρμόδιους για την επίλυση.
 3. Παροχή νομικής αρωγής στα μέλη.
 4. Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης με κάθε πρόσφορο μέσο(ημερίδες, συνέδρια, εκθέσεις, κοινωνικές-πολιτιστικές εκδηλώσεις Μ.Μ.Ε. κ.ά.)
 5. Μεθόδευση προσπαθειών εκπροσώπησης των χρηστών στα κέντρα λήψης αποφάσεων των υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
 6. Ενδυνάμωση άτυπων διαπροσωπικών δικτύων και δικτύωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας με οργανωμένο πρόγραμμα δράσης.
 7. Ενίσχυση των διαδικασιών πρόσβασης στην ενημέρωση με συστηματική μεθοδολογία και χρήση των μέσων τεχνογνωσίας.
 8. Ενεργή συμμετοχή, αλληλεγγύη και συνεργασία με τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, τους κοινωνικούς φορείς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με ομάδες και συλλόγους εθελοντών με τις οικογένειες και τους χρήστες.
 9. Συμμετοχή σε διαδικασίες ψυχοεκπαίδευσης των χρηστών και των οικο- γενειών τους, των επαγγελματιών, των εργοδοτών.
 10. Συνεργασία με Εθνικούς και Διεθνείς συλλόγους και Οργανισμούς, κοινωνικούς συνεταιρισμούς κ.ά.
 11. Θεωρητική και εμπειρική επεξεργασία των σχετικών με την ψυχική υγεία και τα δικαιώματα ζητημάτων και προσπάθεια συμβολής στις αναγκαίες νομοθετικές προσαρμογές.
 12. Επιστημονική έρευνα και συγγραφή επιστημονικών και άλλων συγγραμμάτων.

Στην αρχή τους βρίσκονται οι προσπάθειες δημιουργίας μιας κοινωνικής λέσχης στο κέντρο της Αθήνας, η οποία θα λειτουργεί με δικό της εσωτερικό κανονισμό, που θα ρυθμίζει τον αυτόνομο τρόπο οργάνωσης της λειτουργίας της και δεν θα παρεκκλίνει από τους βασικούς σκοπούς του σωματείου. Έχει προταθεί πλάνο προσφερόμενων δραστηριοτήτων το τελικό περιεχόμενο των οποίων θα καθοριστεί από τις ανάγκες των μελών.

Βασικές αρχές της λειτουργίας του σωματείου είναι:

Ο ασθενής έχει το δικαίωμα προσεγγίσεως στις υπηρεσίες του Νοσοκομείου, τις πλέον κατάλληλες για την φύση της ασθένειάς του.

Έχει το δικαίωμα της παροχής φροντίδας σ’ αυτόν, με τον οφειλόμενο σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπειά του. Αυτή η φροντίδα περιλαμβάνει όχι μόνο την άσκηση της ιατρικής και της νοσηλευτικής, αλλά και τις παραϊατρικές υπηρεσίες, την κατάλληλη διαμονή και μεταχείριση και την αποτελεσματική διοικητική και τεχνική εξυπηρέτηση  

Ο επαγγελματίας υγείας οφείλει :

Το γραφείο του σωματείου «Αλκυονίδες» λειτουργεί στο Υποστηρικτικό κτίριο του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, στον πρώτο όροφο από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 7 :00π.μ. ως τις 3:00μ.μ. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι τα 210-5388365 και 210-5325391.

Ενέργειες του σωματείου «Αλκυονίδες» για την επίτευξη των σκοπών του.

 1. Λειτουργία γραφείου εντός του Ψ.Ν.Α. για την εξυπηρέτηση των χρηστών και των οικογενειών τους.
 2. Συμμετοχή τεσσάρων χρηστών στο Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου.
 3. Τακτική συμμετοχή ενός χρήστη, μέλους του Δ.Σ. του σωματείου στο Συμβούλιο Διοίκησης του Ψ.Ν.Α.
 4. Επαφή και συνεργασία με τις ενδονοσοκομειακές και εξωνοσοκομειακές δομές και υπηρεσίες του Ψ.Ν.Α.
 5. Εγγραφή του σωματείου στο Παγκόσμιο δίκτυο χρηστών των υπηρεσιών ψυχικής υγείας (WNUSP).
 6. Συμμετοχή δύο χρηστών στο Παγκόσμιο συνέδριο χρηστών στην Δανία.
 7. Συνεργασία του σωματείου με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με συμμετοχή σε ομάδα εργασίας για την εξομάλυνση των διαδικασιών ακούσιας προσαγωγής και νοσηλείας.
 8. Συμμετοχή τεσσάρων χρηστών των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στο Διοικητικό Συμβούλιο τουΚοι.Σ.Π.Ε. «Διάπλους», Δυτικής Αττικής(δύο τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη).
 9. Συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.