Πληροφορίες για τον Πολίτη

Πληροφορίες για τον Πολίτη

Στα  πλαίσια λειτουργίας του Γραφείου Υποστήριξης του Πολίτη έχει αναπτυχθεί σειρά δράσεων και πρωτοβουλιών που σκοπό έχουν την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας και την απολαβή των πολιτών των  δυνατοτήτων που  παρέχονται από το Υπουργείο Υγείας και το Νομοθετικό πλαίσιο.

Έχει αναπτυχθεί διασυνδετική συνεργασία με αρκετές Υπηρεσίες του Νοσοκομείου που σκοπό έχουν την βελτίωση και την προαγωγή των παρεχόμενων υπηρεσιών ψυχικής υγείας, την αλληλοϋποστήριξη  και καλλιέργεια σχέσεων αλληλεγγύης.

Η οικοδόμηση μιας θετικής εικόνας στην κοινότητα που στηρίζεται στην σωστή ενημέρωση ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και η ψυχοκοινωνική στήριξη ατόμων που πάσχουν αλλά και των οικογενειών τους αποτελεί το κατάλληλο μίγμα που συντελεί στη μείωση των διακρίσεων, την αποφυγή στίγματος και περιθωριοποίησης ατόμων.

Εκτός από τις παραπάνω δραστηριότητες γίνεται προσπάθεια οργάνωσης ομάδας εθελοντών στα πλαίσια θεσμοθετημένων διαδικασιών και δράσεων με σκοπό την υποστήριξη και ενημέρωση οικογενειών και φίλων ατόμων με ψυχικές ασθένειες που δημιουργήθηκε από την ανάγκη της από κοινού αντιμετώπισης των προβλημάτων και που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν από τις δημόσιες υπηρεσίες.

Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης ευθύνης είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού δικαίου,που θεσμοθετήθηκαν με τον Ν.2071/99 του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας για την ανάπτυξη και το  εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, έχουν εμπορικό χαρακτήρα και μπορούν να αναπτύξουν οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζει μια ισόρροπη σχέση  μεταξύ επιχειρηματικής στρατηγικής και κοινωνικών στόχων.