ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΦΥΪΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΦΥΪΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

 

 

 

 

thireos

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο   Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο   Α Τ Τ Ι Κ Η Σ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Τμήμα    : Οικονομικό   -   Γραφείο : Προμηθειών

  ΚΗΜΔΗΣ : 19PROC004552272                                                                              ΑΔΑ : 6ΣΥ1469Η5Ω-ΝΩΑ

 

Αριθμός Διακήρυξης: 12.19

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ),

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΦΥΪΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΠΣΥ Γ’ ΠΕ.Σ.Υ.Π.. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ,

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2019 - 2020

 

1. Αναθέτουσα Αρχή και Αντικείμενο Σύμβασης

 

1.1       Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές υποβάλλονται σφραγισμένες στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου έως και την 18/03/2019  και ώρα 10:30

Προσφορές οι οποίες υποβάλλονται μετά την παρέλευση της προαναφερθείσας ημερομηνίας και ώρας δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.

ΔΙΕΝΈΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ

Ημερομηνία: 18/03/2019  Ημέρα : Δευτέρα   Ώρα: 11:00

ΤΌΠΟΣ ΔΙΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ - Γρ. Προμηθειών

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΊΣΑ ΔΑΠΆΝΗ

24.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΝΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ C.P.V

72267100-0

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

 

Το αντίγραφο υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή – usb stick (flash drive) ή εξωτερικό δίσκο ή cd Rom)

Άρθρο 45, παρ. 2., Ν.4412/2016 Συγκρότηση και τήρηση φακέλου δημόσιας σύμβασης (άρθρα 83 παράγραφος 6 και 84 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νοσοκομείο, αποτελεί μη Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση στον Υποτομέα ΟΚΑ.

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Υγεία.

Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το νομικό πλαίσιο της Ελλάδος και της Ε.Ε.

 

1.2       Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την συνοπτική διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 4412/16.

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής.  Η δαπάνη για την παρούσα σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 0887 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 – 2020  του Φορέα.

 

1.3       Συνοπτική  Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αριθμός Διακήρυξης 12.19

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Τεχνική Υποστήριξη - Υποστήριξη Παραγωγικής Λειτουργίας για το Διοικητικό – Οικονομικό και Υποσύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας του έργου «ΟΠΣΥ Γ’ ΠΕ.Σ.Υ.Π.. Αττικής, για το Νοσοκομείο για ένα (1) έτος.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 72267100-0

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας των υπηρεσιών, όπως αυτές αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 24.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.  Ο  Φ.Π.Α βαρύνει το  ΨΝΑ.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

 

1.4       Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις  κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

­           του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

­           του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

­           του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

­           της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

­           του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

­           του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,

­           του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

­           του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,

­           της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,

­           των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στην παρούσα καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,

-       Το Ν. 4497/13-11-2017 ΦΕΚ 171Α’ – Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. – τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4412/16, άρθρο 107.

­           η υπ΄ αριθ.  1000/26-10-2016 Απόφαση «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Διοικητή Ξενοφώντα Παναγιώτου»

 • Την αριθμ.   1242/11-12-2017 απόφαση Αναπληρωτή Διοικητή του Ψ.Ν.Α. περί έγκρισης τελικών τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο της διαδικασίας Διαβούλευσης

­           Την αριθμ.   6η/20-02-2019 (ΟΙΚ. ΘΕΜΑ 6ο) (ΑΔΑ : ΩΛΗ5469Η5Ω-ΠΨΡ) απόφαση του Δ.Σ. του ΨΝΑ  περί διενέργειας του συνοπτικού  διαγωνισμού και τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής αυτού.

 

1.5       Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 18/03/2019 (ελάχιστη προθεσμία: 12 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ) και ώρα 10:30 π.μ.

 

1.6       Δημοσιότητα

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www psyhat.gr στην διαδρομή διαγωνισμοί - προκηρύξεις ► επιλογή διακήρυξης

 

1.7       Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους

 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Γενικοί και Ειδικοί Όροι Συμμετοχής

 

2.1       Γενικές Πληροφορίες

2.1.1    Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα:

•           η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

•           το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]

•           το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της.

 

2.1.2    Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Τα έγγραφα της Σύμβασης διατίθενται και στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 – 14:00

 

 

2.1.3    Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων από τους οικονομικούς φορείς υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση promith@psyhat.gr, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών.

 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών. Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

 

2.1.4    Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.

 

2.1.5    Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

 

2.2       Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1    Δικαιούμενοι συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρων. 

 

2.2.2    Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

 

2.2.2.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.

 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

 

2.2.2.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

 

Αν ο προσφέρων είναι  Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

 

2.2.2.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

 

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.

 

2.2.2.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.

 

2.2.2.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

 

2.2.2.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

 

2.2.2.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

 

2.2.3  Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι:

 

Έχουν ως κύρια δραστηριότητα την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής για την υλοποίηση (μελέτη, ανάπτυξη, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, συντήρηση και υποστήριξη λειτουργίας) ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων

 

2.2.4  Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν:

α) το απαιτούμενο εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό,

β) πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ISO, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλόλητα, όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (Τεχνικές Προδιαγραφές) ή μεταγενέστερα

 

2.2.5  Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά  τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.4), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.

 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

 

2.2.6    Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.6.1 Προκαταρκτική απόδειξη

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.2 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.3, 2.2.4 και 2.2.5 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Β, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.

 

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ).

 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, από κάθε ένα από τα ως άνω πρόσωπα.

 

Η υποχρέωση υπογραφής αφορά όλα τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, ανά περίπτωση.

 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

 

2.2.6.2 Αποδεικτικά μέσα

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.5, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.5. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση.

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων του πεδίου 2.2.2.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά (γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Για συμβολαιογραφικά έγγραφα, π.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις  κ.λπ., υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων):

α) για την παράγραφο 2.2.2.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,

β) για την παράγραφο 2.2.2.2  πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, για οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης στους οποίους οφείλεται η καταβολή εισφορών.

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.2.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

γ) για την παράγραφο 2.2.2.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.3. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν:

α) Βεβαίωση παροχής συναφών υπηρεσιών σε άλλους φορείς.

β) Βεβαίωση αρμόδιας φορολογικής αρχής έναρξης εργασιών φυσικού ή νομικού προσώπου.

 

Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου).

 

Β.4. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.

 

Β.5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

 

Β.6. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.5 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

 

2.2.7    Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια (στην παρούσα διακήρυξη δεν απαιτείται)

 

2.3       Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1    Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάσει τιμής.

 

2.4       Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1    Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Α (Τεχνικές Προδιαγραφές) της Διακήρυξης, για  όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

 

 

 

2.4.2    Τρόπος υποβολής προσφορών

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

Στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

 • Η λέξη «Προσφορά».
 • Ο πλήρης τίτλος «ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ», του φορέα που διενεργεί την προμήθεια.
 • Ο αριθμός της διακήρυξης.
 • Ο Τίτλος του διαγωνισμού.
 • Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
 • Τα στοιχεία του αποστολέα (αναλυτικά δηλαδή: πλήρη επωνυμία της εταιρίας, διεύθυνση & ταχυδρομικός κώδικας, τηλέφωνο, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση κλπ).

 

Οι προσφορές υποβάλλονται με οποιοδήποτε τρόπο (ήτοι ταχυδρομικά ή με courier) σφραγισμένες στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου σύμφωνα με το τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται εντός της παρούσας διακήρυξης. Προσφορές οι οποίες υποβάλλονται μετά την παρέλευση της προαναφερθείσας ημερομηνίας και ώρας δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.

 

Οι προσφορές υποβάλλονται, σε δύο (2)  αντίγραφα (πρωτότυπο – αντίγραφο), μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος φέρει τις προαναφερθείσες ενδείξεις.

Το αντίγραφο υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή – usb stick (flash drive) ή εξωτερικό δίσκο ή cd Rom)

Άρθρο 45, παρ. 2., Ν.4412/2016 Συγκρότηση και τήρηση φακέλου δημόσιας σύμβασης (άρθρα 83 παράγραφος 6 και 84 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

 

2.4.3    Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν:

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.). Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

β) H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (Τεχνικές Προδιαγραφές) της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.

 

Στα περιεχόμενα του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Παράρτημα Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

 

2.4.4    Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, όπως ορίζεται κατωτέρω:

Τιμές

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται  σε ευρώ.

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.

 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται από την αναθέτουσα αρχή.

 

2.4.5  Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

 

2.4.6  Λόγοι απόρριψης προσφορών

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»), 2.4.4. (Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος των προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,

η)η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.

 

 

 

3. Διενέργεια Διαδικασίας – Αξιολόγηση Προσφορών

3.1       Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1    Αποσφράγιση προσφορών

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 18/03/2019 και ώρα 11:00μμ.

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

 • Αποσφράγιση κυρίως φακέλου με τα Δικαιολογητικά, του φακέλου Τεχνικής προσφοράς, και του φακέλου της οικονομικής προσφοράς Μονογράφονται
 • Καταγραφή Υποψηφίων
 • Έλεγχος Δικαιολογητικών και Αξιολόγηση βάσει Κριτηρίων Επιλογής

Κατά την κρίση της Επιτροπής διαγωνισμού: όλα τα στάδια της διαδικασίας μπορούν να γίνουν σε 1 δημόσια συνεδρίαση.

 

3.1.2  Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών:

α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.

 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής & οικονομικής  προσφοράς , σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό σύμφωνα με το αρθρο 117 παρ. 4 του Ν.4412/2016. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία.

 

γ) Η Επιτροπή αποσφραγίζει και προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, όσων υπέβαλαν αποδεκτές Τεχνικές προσφορές και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. . Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα α΄ και β΄ στάδια οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που θα προκύψουν, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας.

 

Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής (άρθ. 117, § 4).

 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.

 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με αποφάσεις του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες.

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.

 

3.2       Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, μεταξύ 10 – 15 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.7. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής αυτής.

 

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών γίνεται έλεγχος και αν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν ελλείψεις, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.

 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

 

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.2 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 - 2.2.6 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,

 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.

 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.

 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

 

3.3       Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :

 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης ένστασης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας,

 

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.7.2.

 

γ) Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι(20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

 

3.4       Ενστάσεις

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα(10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.

 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί δημόσιο έσοδο και  επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.

 

Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης.  

 

3.5       Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Όροι Εκτέλεσης της Σύμβασης

 

4.1       Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό (39.17) και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

 

4.2       Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

 

4.3       Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

 

4.4       Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

 

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.7.2 της παρούσας.

 

 

4.5       Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

 

 

 

4.6       Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ειδικοί Όροι Εκτέλεσης της Σύμβασης

 

5.1       Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :

Σε τέσσερις (4) τριμηνιαίες δόσεις, μετά την προληπτική συντήρηση που θα διενεργείται.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

 

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις.

 

5.2       Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη τυχών παρατάσεων.

 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.

 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων, η κύρωση της ολικής κατάπτωσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

 

5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται από την αμοιβή του αναδόχου.

 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

 

5.3       Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων  των παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις) και 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα(30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

 

5.4       Παρακολούθηση της σύμβασης

5.4.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από ειδική επιτροπή που θα ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο (Διοικητικό Συμβούλιο) της Αναθέτουσας Αρχής, για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

 

5.4.2. Η αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Πληροφορικής) μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας.

 

5.5       Διάρκεια σύμβασης

5.5.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται για ένα έτος, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

 

5.6  Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας.

 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα(30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

 

5.7       Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών αυτών με άλλες, που να είναι σύμφωνες με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Τεχνικές Προδιαγραφές

 

ΓΕΝΙΚΑ

Δεδομένης της κρισιμότητας του έργου, δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν εταιρείες που

 • Διαθέτουν άριστη γνώση του λογισμικού SAP
 • έχουν ως κύρια δραστηριότητα την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής γıα την υλοποίηση (μελέτη, ανάπτυξη, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, συντήρηση και υποστήριξη λειτουργίας) ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων.
 • έχουν αναλάβει την υποστήριξη των αντίστοιχων υποσυστημάτων διοικητικό-οικονομικού, γραφείο προσωπικού και μισθοδοσίας σε παρόμοιο από τεχνολογικής άποψης  περιβάλλον, σε τρία δημόσια Νοσοκομεία για δύο τουλάχιστον έτη στην τελευταία πενταετία.
 • Οι υποψήφιοι ανάδοχοι να προσκομίσουν συστατικές επιστολές από τα νοσοκομεία αυτά.
 • διαθέτουν διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις ποιότητας στο αντικείμενο που τους αφορά.
 • Οι υποψήφιοι ανάδοχοι να τηρούν τις προδιαγραφές ασφάλειας του Νοσοκομείου.

Ο χρόνος συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης θα ανέρχεται στο 1 έτος με δυνατότητα επέκτασης για ένα έτος ακόμη με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Το προς συντήρηση πληροφοριακό σύστημα αποτελεί μέρος του «ΟΠΣΥ Γ ΠΕΣΥΠ ΑΤΤΙΚΗΣ», το οποίο έχει υλοποιηθεί στα πλαίσια της σύμβασης 252/2005 μεταξύ της ΚτΠ ΑΕ και Αναδόχου Ένωσης Εταιρειών «SIEMENS-ITE-CCS» καθώς και στα πλαίσια των SLA ‘s που έχουν ακολουθήσει τα επόμενα έτη μέχρι και τη σύναψη του νέου SLA.

Ο ανάδοχος πρέπει να παρέχει υποστήριξη ώστε να υπάρχει, ή δυνατόν, ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση. Θα πρέπει συντομότατα να αποκαθιστά τυχόν δυσλειτουργίες που προέρχονται από σφάλματα των εφαρμογών (bugs) και να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε το σύστημα να ανταποκρίνεται γρήγορα και με ασφάλεια. Επίσης πρέπει συνεχώς να ελέγχει προληπτικά για πιθανές δυσλειτουργίες το λογισμικό εφαρμογών των υποσυστημάτων του έργου «ΟΠΣΥ Γ’ ΠΕΣΥΠ ΑΤΤΙΚΗΣ» που μπορεί να προκύψουν. Ταυτόχρονα πρέπει να διορθώνει άμεσα όλα τα κενά ασφαλείας των εφαρμογών που ανακαλύπτει ή σε συμφωνία με τον εργοδότη αποδέχεται ότι υπάρχουν και όλα τα bugs που του υποδεικνύονται από τον εργοδότη.

 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Το Πληροφοριακό Σύστημα του Νοσοκομείου είναι μέρος ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας (ΟΠΣΥ) που διασυνδέει μεταξύ τους την Κεντρική Υπηρεσία της 2η ΥΠΕ, πολλά και διαφορετικής μορφής νοσοκομεία, κέντρα υγείας και περιφερειακά ιατρεία. Συνδυάζει διαφορετικές τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών  (ΤΠΕ), ενώ η δομή του είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη, αφού αντανακλά την πολυπλοκότητα των οργανισμών και των λειτουργιών τους, τις οποίες καλείται να υποστηρίξει πληροφοριακά.

Ο εγκατεστημένος εξοπλισμός ΤΠΕ, στον οποίο στηρίζεται το ΠΣΝ, αποτελείται από προϊόντα της εταιρείας FUJITSU και συγκεκριμένα :

 • Από τον εξοπλισμό, τους κεντρικούς εξυπηρετητές (servers) και τα μέσα αποθήκευσης (Clusters) που έχουν εγκατασταθεί στα δύο Περιφερειακά Κέντρα Δεδομένων (ένα στο Θριάσιο  Νοσοκομείο και ένα στη 2η ΥΠΕ).
 • Από τους τοπικούς εξυπηρετητές (servers) και τα μέσα αποθήκευσης που έχουν εγκατασταθεί στα Κέντρα Δεδομένων των Νοσοκομείων και λοιπών φορέων.
 • Από τα Δίκτυα Δεδομένων των Νοσοκομείων.
 • Από το εικονικό δίκτυο, το οποίο συνενώνει τα Περιφερειακά Κέντρα με τα Κέντρα Δεδομένων των Νοσοκομείων και λοιπών φορέων, το οποίο υλοποιείται μέσω του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ.

                        Οι εφαρμογές Πληροφορικής που  λειτουργούν, διακρίνονται :

 • Στο Διοικητικοοικονομικό Υποσύστημα (ΔΟ), που υποστηρίζει τις οικονομικές δραστηριότητες και τη διαχείριση του προσωπικού των εμπλεκομένων φορέων και στηρίζεται στην πλατφόρμα διαχείρισης των επιχειρησιακών πόρων (ERP)  SAP/R3 με υλοποιήσεις πρόσθετων modules από την εταιρεία Real Consulting .
 • Στο Υποσύστημα Διαχείρισης Ασθενών & Ιατρικό Υποσύστημα που υποστηρίζει τη διακίνηση των ασθενών και την ιατρονοσηλευτική πληροφόρηση, που υλοποιείται από το Hospital Information System του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας.
 • Στο σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας (ΒΙ), που συνδυάζει τις πληροφορίες από τα υπόλοιπα υποσυστήματα για την υποστήριξη της Διοίκησης των φορέων. Στηρίζεται στην πλατφόρμα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP)  SAP/R3.

                        Το λογισμικό που υποστηρίζει τις εφαρμογές αυτές αποτελείται από λογισμικά διαφόρων κατασκευαστών, όπως :

 • Λειτουργικά Συστήματα σε όλους τους εξυπηρετητές, προγράμματα προστασίας από κακόβουλο λογισμικό κλπ.
 • Βάσεις Δεδομένων στα Περιφερειακά Κέντρα και στα Κέντρα Δεδομένων των φορέων.
 • Συστήματα Λήψης Αντιγράφων ασφαλείας, εγκατεστημένα στα Περιφερειακά Κέντρα και στα Κέντρα Δεδομένων των φορέων.
 • Σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων HL7 για την επικοινωνία των εφαρμογών στα Περιφερειακά Κέντρα Δεδομένων.
 • Η πλατφόρμα SAP εγκατεστημένη στα Περιφερειακά Κέντρα Δεδομένων που υποστηρίζει τα διοικητικοοικονομικά υποσυστήματα των φορέων.
 • Η εφαρμογή ταυτοποίησης των ασθενών εγκατεστημένη στα Περιφερειακά Κέντρα Δεδομένων (μέρος του ιατρονοσηλευτικού υποσυστήματος).
 • Η ιατρονοσηλευτική πλατφόρμα, που στηρίζεται στο αντίστοιχο προϊόν ICS του ΙΤΕ (Ινστιτούτο Τεχνολογίας Έρευνας), εγκατεστημένη σε εξυπηρετητή του Κέντρου Δεδομένων του κάθε φορέα που το χρησιμοποιεί.
 • Το λογισμικό του εργαστηριακού υποσυστήματος MEDILAB, που στηρίζεται στο αντίστοιχο προϊόν της εταιρείας CCS, εγκατεστημένο σε εξυπηρετητή του Κέντρου Δεδομένων του κάθε φορέα που το χρησιμοποιεί. 

Σχηματική Παράσταση του ΟΠΣΥ 2ης ΥΠΕ

Στα πλαίσια των επιμέρους SLA’s που ακολούθησαν από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του «ΟΠΣΥ Γ’ ΠΕΣΥΠ ΑΤΤΙΚΗΣ» για το νοσοκομείο μας υλοποιήθηκαν και νέες λειτουργικότητες, ενδεικτικά αναφέρουμε τις ακόλουθες :

 • Ηλεκτρονική υποβολή νοσηλίων προς τον ΕΟΠΥΥ
 • Μητρώο Δεσμεύσεων
 • ΠΔΕ (1809/2012)
 • Esynet – BI HEALTH – δημιουργία και τροποποίηση σχετικών αναφορών
 • Γενική Λογιστική
 • Αναλυτική Λογιστική
 • Λογαριασμοί Εισπρακτέοι
 • Λογαριασμοί Πληρωτέοι
 • Κλείσιμο οικονομικού έτους και άνοιγμα νέου
 • Διαχείριση Διαθεσίμων
 • Διαχείριση Παγίων
 • Πρωτόκολλο (μόνο για το ΚΨΥ Περιστερίου)
 • Διαχείριση Αποθηκών και κλεισίματα έτους
 • Προμήθειες και Διαχείριση συμβάσεων
 • Δημιουργία Πλάνου ορόφου επιπλέον για 10 ξενώνες και 10 Οικοτροφεία και διασύνδεση με τη Διαχείριση Φαρμακείου και με το Εργαστηριακό Υποσύστημα του Έργου «ΟΠΣΥ Γ΄ΠΕΣΥΠ ΑΤΤΙΚΗΣ»
 • Νοσήλια και υποβολές
 • Διασύνδεση διαχείρισης φαρμακείου και ΗΔΙΚΑ

Διοικητικό - οικονομικό υποσύστημα και υποσύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας του έργου «ΟΠΣΥ Γ’ ΠΕΣΥΠ ΑΤΤΙΚΗΣ»

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΨΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ à άδειες  2

Διοικητικό - οικονομικό υποσύστημα και υποσύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας à άδειες 58

 

Αναλυτική Περιγραφή Υπηρεσιών SLA

Η Διασφάλιση Καλής Λειτουργίας Λογισμικού εφαρμογών καλύπτει τις εφαρμογές του «Λογισμικού Εφαρμογών ΔΟ-ΒΙ ΌΠΣΥ Γ Πε.Σ.Υ.Π. Αττικής»  που εγκαταστάθηκαν, υλοποιήθηκαν ή/και παραμετροποιήθηκαν και παρελήφθησαν από την Αναθέτουσα Αρχή (Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ) στα πλαίσια της Σύμβασης #252/2005 του Έργου «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας και Υπηρεσίες ΤΠΕ του Γ’ Πε.Σ.Υ.Π. Αττικής»» και όλες τις λειτουργικότητες/εφαρμογές , διασυνδέσεις που έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια των SLAs που ακολούθησαν. Στο «Λογισμικού Εφαρμογών ΔΟ-ΒΙ ΌΠΣΥ Γ Πε.Σ.Υ.Π. Αττικής»  περιλαμβάνονται και οι (κατά περίπτωση) διασυνδέσεις τους με τα υπόλοιπα υποσυστήματα λογισμικού εφαρμογών που συνιστούν τεχνικά και επιχειρησιακά το έργο ΟΠΣΥ. Ως διασφάλιση καλής λειτουργίας λογισμικού εφαρμογών ορίζονται κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω: 

Α. Αποκατάσταση των ανωμαλιών λειτουργίας του λογισμικού εφαρμογών (bugs).

Οι υπηρεσίες συντήρησης λογισμικού περιλαμβάνουν διορθώσεις (αποσφαλμάτωση - Corrections), στον κώδικα και αφορούν στη διορθωτική συντήρηση σφαλμάτων των εφαρμογών, που εντοπίζονται κατά την παραγωγική λειτουργία του, που αφορά τον εντοπισμό και τη διόρθωση αφανών σφαλμάτων. Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, περιλαμβάνονται: η αστοχία του Λογισμικού Εφαρμογών στην παραγωγή ορθών αποτελεσμάτων, ή o αδυναμία εκτέλεσης λειτουργιών του Λογισμικού Εφαρμογών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην αποκατάσταση σφαλμάτων (bugs) και κάθε ανωμαλίας λειτουργίας του «Λογισμικού Εφαρμογών ΔΟ-ΒΙ ΌΠΣΥ Γ Πε.Σ.Υ.Π. Αττικής» τροποποιώντας κατάλληλα τον κώδικα, ατελώς. Για κάθε αίτημα που αφορά στην Συντήρηση – Τεχνική υποστήριξη των εφαρμογών, όπως αναφέρεται παραπάνω, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει αντίστοιχες υπηρεσίες εκπαίδευσης,  όπου κρίνεται αναγκαίο ότι χρειάζεται, στους χρήστες με αντικείμενο αυτές τις αλλαγές / βελτιώσεις.

Β. Βελτιώσεις/ αναβαθμίσεις παράδοση - εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων/ αναβαθμίσεων που αφορούν σε πρόσθετες αναπτύξεις του «Λογισμικού Εφαρμογών ΔΟ-ΒΙ ΌΠΣΥ Γ' Πε.Σ.Υ.Π. Αττικής» (π.χ Μισθοδοσία, Δημόσιο Λογιστικό) ατελώς και όχι του standard λογισμικού SAP . Η εγκατάσταση των νέων εκδόσεων/αναβαθμίσεων του standard λογισμικού SAP θα γίνεται κατόπιν κοινής συμφωνίας και βάσει συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος. Οι πρόσθετες υπηρεσίες που απαιτούνται για την εγκατάσταση νέας έκδοσης όσον αφορά στο standard λογισμικό SAP θα προσφέρονται βάσει των όρων που διέπουν την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών υπό την παρούσα.  Αναβάθμιση διασυνδέσεων με τρίτα πληροφοριακά συστήματα και επέκταση – τροποποίηση – βελτίωση σεναρίων διασύνδεσης. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί τα συστήματά του ανοικτά για διασυνδέσεις με τρίτες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένης της τεχνογνωσίας για την εφαρμογή τους. Για κάθε νέα έκδοση του «Λογισμικού Εφαρμογών ΔΟ-ΒΙ ΌΠΣΥ Γ Πε.Σ.Υ.Π. Αττικής»  θα παρέχεται στον Εργοδότη ο εκτελέσιμος κώδικας (σε ηλεκτρονική μορφή) καθώς και η πλήρης τεκμηρίωση των αλλαγών σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή). O Ανάδοχος πριν από κάθε αναβάθμιση είναι υποχρεωμένος για την παρουσίαση των πλεονεκτημάτων που προσφέρει η νέα έκδοση, αλλά και των πιθανών προβλημάτων που θα δημιουργήσει η τυχόν εγκατάστασή της.   Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη της εγκατάστασης των νέων εκδόσεων, σε πλήρη και ομαλή λειτουργία. Η αναβάθμιση λογισμικού εφαρμογών ακολουθεί την ίδια διαδικασία με αυτήν της αποκατάστασης προβλήματος (λήψη backup, προσδιορισμός χρόνου down/disruption-time, επέμβαση).

Γ. Απομακρυσμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα παραγωγικής λειτουργίας, ειδικότερα σε θέματα πλήρους αξιοποίησης ή παραμετροποίησης του ΟΠΣΥ.

Δ. Στο «Λογισμικό Εφαρμογών» περιλαμβάνονται και οι (κατά περίπτωση) υπάρχουσες διασυνδέσεις τους με τα υπόλοιπα υποσυστήματα λογισμικού εφαρμογών (και προς τρίτους) που συνιστούν τεχνικά και επιχειρησιακά το έργο ΟΠΣΥ, όπως επίσης και κάθε αναβάθμιση ή/και υλοποίηση του συστήματος που έχει γίνει ως τώρα.

Ε. Μη αμειβόμενες μικροεπεμβάσεις στις εφαρμογές, με την προϋπόθεση ότι για την υλοποίηση τους δεν απαιτείται σημαντική επιπρόσθετη ανάπτυξη στις καλυπτόμενες εφαρμογές ή/και στη δομή της Βάσης Δεδομένων. Επίσης ως μη αμειβόμενη μικροεπέμβαση θεωρείται η δημιουργία αναφορών που προκύπτουν από απαίτηση της ΔΥΠΕ και του Υπουργείου Υγείας η οποία αναφέρεται σε υφιστάμενη αναφορά που το εύρος της απαιτούμενης ανθρωποπροσπάθειας δεν υπερβαίνει την μισή ανθρωποημέρα.

ΣΤ. Επικαιροποίηση των manual ώστε να καλύπτονται οι νέες λειτουργικότητες των εφαρμογών και οι αλλαγές. Τα εγχειρίδια χρήσης θα πρέπει να αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή.

Ζ. Παρακολούθηση της πορείας του λογισμικού εφαρμογών και μέριμνα για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης λειτουργίας του.

Θα καταβληθεί από τον Ανάδοχο κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διευκολύνεται η πλήρης συμβατότητα στην περίπτωση εξελίξεων ή αλλαγών στον χώρο της Υγείας. Σε αυτές περιλαμβάνονται:

 • Η γενική κωδικοποίηση των υλικών, υπηρεσιών και άλλων ομάδων δεδομένων του δημοσίου τομέα ,
 • Ο ενιαίος αριθμός μητρώου ασθενούς σε εθνική κλίμακα
 • Οι αλλαγές στο θεσμικό ή / και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας,  κτλ.

Για τις αμειβόμενες υπηρεσίες, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίζει εγκαίρως πλήρη ανάλυση απαιτήσεων και υλοποίησης και το κόστος υλοποίησης εκφρασμένο και σε ανθρωποημέρες.

Πιθανές μικρές τροποποιήσεις στις εφαρμογές, προς την κατεύθυνση της φιλικότητας και της καλύτερης λειτουργίας, θα γίνονται αζημίως.

Οποιαδήποτε υλοποίηση θα συνοδεύεται από αναλυτικά εγχειρίδια χρήσης και, αν χρειάζεται και εκπαίδευση των χρηστών, αυτή θα γίνεται χωρίς επιπλέον κόστος.

 

Υποστήριξη  Παραγωγικής Λειτουργίας 

Α. Υποστήριξη εξ’ αποστάσεως (τηλεματικής) Παραγωγικής Λειτουργίας στους χρήστες των μονάδων του Εργοδότη. Εξετάζονται όλες οι πληροφορίες που προέρχονται από τους χρήστες, που αφορούν είτε απάντηση σε ερωτήματα για καθημερινή χρήση είτε επίλυση ερωτημάτων από εσφαλμένη χρήση που οδήγησαν σε λάθος λειτουργία/ αποτέλεσμα, για τα οποία απαιτείται παρέμβαση του αναδόχου και αποκατάσταση κατά περίπτωση. Διερευνάται η ύπαρξη προβλημάτων που έχουν εντοπισθεί από τους χρήστες προκειμένου να διορθωθούν πριν υπάρξει δυσμενής συνέπεια για όλο το «Λογισμικού Εφαρμογών ΔΟ-ΒΙ ΌΠΣΥ Γ Πε.Σ.Υ.Π. Αττικής» .

Β. Απομακρυσμένη επέμβαση για παροχή υπηρεσιών για προβλήματα που δεν μπορούν να επιλυθούν τηλεφωνικά. 

Γ. Επιδιόρθωση προβλημάτων ή δυσλειτουργιών που οφείλονται σε λανθασμένη χρήση ή σε λανθασμένη εγκατάσταση του «Λογισμικού Εφαρμογών ΔΟ-ΒΙ ΌΠΣΥ Γ Πε.Σ.Υ.Π. Αττικής»  ή σε λάθη στον πηγαίο κώδικα.

Δ. Όταν τα αναφερόμενα προβλήματα δεν μπορούν να επιλυθούν απευθείας και κατά μόνιμο τρόπο θα προωθούνται σε εξειδικευμένο προσωπικό του Αναδόχου οι οποίοι θα δίνουν την απαιτούμενη λύση επιτόπου, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του Νοσοκομείου μας.

 

Ενημέρωση των κωδικοποιήσεων

Ο ανάδοχος θα πρέπει να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση/τροποποίηση των κωδικοποιήσεων του ΟΠΣΥ, βάσει αλλαγών που οφείλει, ή κρίνει απαραίτητο να υιοθετήσει ο Εργοδότης και οι φορείς που εποπτεύει με την προϋπόθεση ότι αυτή η ενημέρωση/τροποποίηση δεν απαιτεί διαφορετική λειτουργικότητα για τη διαχείρισή της από την ήδη παρεχόμενη. Συνεχής παρακολούθηση και συντήρηση των κωδικοποιήσεων και των πρωτοκόλλων που χρησιμοποιούνται από το σύστημα σε ενιαία μορφή. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση υιοθέτησης κωδικοποιήσεων που τεκμηριωμένα οδηγούν σε δομικές αλλαγές της εφαρμογής ή/και δημιουργούν προβλήματα συμβατότητας με παλαιά στοιχεία.

 

Γραμμή Εξυπηρέτησης Χρηστών (Helpdesk)

Παρέχεται τηλεφωνικά ή και με χρήση email υποστήριξη των χρηστών κατά την καθημερινή χρήση των εφαρμογών για την διεκπεραίωση των καθημερινών τους εργασιών.  Η Γραμμή Εξυπηρέτησης Χρηστών θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης όπως:  Απάντηση σε ερωτήματα για καθημερινή χρήση του «Λογισμικού Εφαρμογών ΔΟ-ΒΙ ΌΠΣΥ Γ Πε.Σ.Υ.Π. Αττικής» (Helpdesk)  Επίλυση ερωτημάτων από εσφαλμένη χρήση, που οδήγησε σε λάθος λειτουργία/ αποτέλεσμα και καθοδήγηση χρηστών στη διόρθωση τους. Αφορά σε παροχή υπηρεσιών σε ωράριο 07:30 – 15:30, εργάσιμες ημέρες μόνο. Ο τηλεφωνικός αριθμός της Γραμμής Άμεσης Βοήθειας θα είναι με αστική χρέωση και είναι ο ________________________________ Σε περίπτωση που η επίλυση του θέματος δεν είναι εκ φύσεως εφικτή μέσω άμεσης τηλεφωνικής ανταπόκρισης, απαιτείται η επιτόπου παρουσία του Αναδόχου στην υπηρεσία, προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα. Αυτό θα γίνεται χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

 

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ από ΦΟΡΕΑ

Κωδικός Εγγράφου Καταγραφής:

 

ΦΟΡΕΑΣ – ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ:

 

ΤΜΗΜΑ:

 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η:

 

ΧΡΗΣΤΗΣ:

 

Username χρήστη (λειτουργικό σύστημα):

 

Username χρήστη (εφαρμογής):

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ:

(ισχύει μόνο για εφαρμογές ΙΤΕ και αναγράφεται στο αυτοκόλλητο που είναι επικολλημένο στην θέση εργασίας)

 

Τηλέφωνο & e-mail Επικοινωνίας χρήστη:

 

Ημ/νία Καταγραφής:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Λειτουργία:

 

Αναφορά:

 

Εκτυπωτικό: 

 

Άλλο:  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ & ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

(Συμπληρώνεται από τον Χρήστη)

       

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ από Τ.Π.Ο. ΦΟΡΕΑ

(Συμπληρώνεται από στέλεχος του ΤΠΟ)

Εκτιμώμενη ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ Θέματος:

 

1 = Κρίσιμο (ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ λειτουργία ΟΠΣΥ) – χρήζει ΑΜΕΣΗΣ ενέργειας

2 = Σοβαρό (ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΙ λειτουργία ΟΠΣΥ) – χρήζει ενέργειας

3 = Επιθυμητό (ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ λειτουργία ΟΠΣΥ) – ενέργεια βάσει διαθεσιμότητας 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΣΧΟΛΙΑ ΤΠΟ :

                   
 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ από ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

(Συμπληρώνεται από τον Ανάδοχο)

 

 

Εταιρεία ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

 

Στέλεχος Τ.Ο.Υ.:

 

Ημ/νία & ώρα παραλαβής από τον Ανάδοχο:

(πιστοποιείται KAI από ημ/νία & ώρα Email η FAX)

 

 

 

Τρόπος – Ενέργειες Επίλυσης από ΑΝΑΔΟΧΟ

 

 

 
 

 

Υπογραφή - Όνομα Παραλαβής στελέχους ΤΟΥ

_______________________

 

 

Ο λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για αποστολή του εντύπου είναι --------------------------------- (να προσκομιστεί έντυπο υποβολής αιτημάτων από τον ανάδοχο)

Χρόνοι απόκρισης του αναδόχου (πρέπει να τις λάβει υπόψη του ο ανάδοχος) για την επίλυση των αιτημάτων περιγράφονται ως ακολούθως :

1 = Κρίσιμο (ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ λειτουργία ΟΠΣΥ) – χρήζει ΑΜΕΣΗΣ ενέργειας à επίλυση σε 4 ώρες εάν το αίτημα δοθεί έως τις 13:00 αλλιώς επόμενη εργάσιμη ημέρα

2 = Σοβαρό (ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΙ λειτουργία ΟΠΣΥ) – χρήζει ενέργειας à  επίλυση σε 1 εργάσιμη ημέρα

3 = Επιθυμητό (ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ λειτουργία ΟΠΣΥ) – ενέργεια βάσει διαθεσιμότητας  à à  επίλυση σε 2 εργάσιμες ημέρες

 

Η Ομάδα Έργου του αναδόχου που θα υποστηρίζει τους χρήστες του Εργοδότη ανά λειτουργικότητα είναι οι: (παρακαλούμε να συμπληρωθεί πίνακας με τα παρακάτω στοιχεία

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει προσωπικό ή συνεργάτες για την εξυπηρέτηση των εφαρμογών SAP στην Ελλάδα µε εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στα σχετικά υποσυστήματα του SAP. Για το σκοπό αυτό, οι συµµετέχοντες οφείλουν να υποβάλλουν μίνι βιογραφικά της προτεινόμενης ομάδας έργου, στα οποία θα αποτυπώνεται η εμπειρία τους. Το νοσοκομείο  δύναται να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία (βεβαιώσεις έργων, πιστοποιήσεις, κ.ά.) που να τεκμηριώνουν την, δηλωθείσα στα βιογραφικά, εμπειρία.

 

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι για την καλύτερη λειτουργία και συνεργασία με το νοσοκομείο θα τηρεί τις προθεσμίες του χρόνου απόκρισης για την επίλυση των προβλημάτων ανάλογα με το βαθμό σοβαρότητας του αιτήματος, όπως αυτό κρίνεται από το χρήστη της εφαρμογής. Σε περίπτωση καθυστέρησης απόκρισης από τον ανάδοχος, ο χρήστης- τμήμα – γραφείο που έκανε το αίτημα είναι υποχρεωμένος να αποστείλει με email στην επιτροπή παρακολούθησης και καλής εκτέλεσης της σύμβασης τεχνικής υποστήριξης – συντήρησης του διοικητικο-οικονομικού υποσυστήματος καθώς και στο τμήμα Πληροφορικής του ΨΝΑ, το αίτημά του καθώς και το πόσο χρόνο αναμένει την επίλυση, για να λάβουν γνώση και να ενεργήσουν σχετικά.

 

Πρόσθετες Υπηρεσίες

Α. Ως Πρόσθετες Υπηρεσίες νοούνται:

 • Ανάπτυξη / παραμετροποίηση νέων λειτουργικών απαιτήσεων
 • Βελτιώσεις / Τροποποιήσεις / Επεκτάσεις/ Αλλαγές εφαρμογών
 • Επιπλέον Παραμετροποίηση Υφιστάμενης Λειτουργικότητας του Λογισμικού για κάλυψη αναγκών που ΔΕΝ είχαν προβλεφθεί ή επιχειρησιακών λειτουργιών που άλλαξαν / ενεργοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της σύμβασης συντήρησης
 • Ενσωμάτωση νέων οργανωτικών δεδομένων
 • Τροποποιήσεις εκτυπώσεων /Δημιουργία νέων εκτυπωτικών προγραμμάτων
 • Αλλαγές λόγω θεσμικού / νομικού / κανονιστικού πλαισίου
 • Δομικές αλλαγές στη ΒΔ του «Λογισμικού Εφαρμογών ΠΣΕ ΌΠΣΥ Γ’ Πε.Σ.Υ.Π. Αττικής’»
 • Νέες ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ με τρίτα συστήματα / Φορείς (εκτός των διασυνδέσεων με τα συστήματα λογισμικού εφαρμογών που συνιστούν τεχνικά και επιχειρησιακά το ανωτέρω έργο ΟΠΣΥ)
 • Μεταφορά Τεχνογνωσίας - Εκπαίδευση Χρηστών
 • Υπηρεσίες για την σύνδεση νέων αναλυτών (τους οποίους θα θέσει σε επιχειρησιακή λειτουργία, στην διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης) με το «Λογισμικό Εφαρμογών ΠΣΕ / ΟΠΣΥ πρώην Γ' Πε.Σ.Υ.Π. Αττικής»

 

Β. Μέθοδος Διαχείρισης Αιτημάτων Πρόσθετων Υπηρεσιών

Στις περιπτώσεις που τα αιτήματα αφορούν παροχή πρόσθετων υπηρεσιών, θα αποστέλλεται από τον Ανάδοχο εγκαίρως πρόταση η οποία θα περιλαμβάνει την πλήρη ανάλυση απαιτήσεων και υλοποίησης, την εκτίμηση της απαιτούμενης ανθρωποπροσπάθειας σε ανθρωποημέρες (Α/Η) , την εκτίμηση του κόστους του αιτήματος τον απαιτούμενο χρόνο υλοποίησης, τυχόν προϋποθέσεις υλοποίησης/ τυχόν κινδύνους, καθώς και το βαθμό που η λύση αφορά στον Εργοδότη ή στο Σύνολο των Μονάδων Υγείας που συνιστούν το Έργο «ΟΠΣΥ Γ’ Πε.ΣΥ.Π. Αττικής».

Κάθε Α/Η αντιστοιχεί σε 8 εργάσιμες ώρες κανονικού ωραρίου καθημερινής εργάσιμης. Ο ανάδοχος στην προσφορά του θα πρέπει να αναφέρει το κόστος της Α/Η , τιμή  για την οποία θα δεσμευτεί ότι ισχύει είτε ο Φορέας έχει ενεργό συμβόλαιο συντήρησης , είτε όχι.

Πιθανές μικρές τροποποιήσεις στις εφαρμογές, προς την κατεύθυνση της φιλικότητας και της καλύτερης λειτουργίας, γίνονται αζημίως.

Οποιαδήποτε υλοποίηση θα συνοδεύεται από αναλυτικά εγχειρίδια χρήσης και, αν χρειάζεται και εκπαίδευση των χρηστών, αυτή θα γίνεται χωρίς επιπλέον κόστος.

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

 

 1. Ορισμοί
  1. «Νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων»: Κάθε νόμος που αφορά την επεξεργασία δε­δο­μέ­νων προσωπικού χαρακτήρα, την ιδιωτική ζωή και την ασφάλεια, περιλαμβανομένων του Κα­νο­νι­σμού (ΕΕ) 2016/679 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δε­δο­μένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δε­δο­μέ­­νων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προ­στα­σίας Δε­δο­μένων)» («ΓΚΠΔ»), της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ «για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις η­­λεκ­τρο­νικές επικοινωνίες», ό­πως ισχύουν στην ελ­λη­νι­κή έν­­νο­μη τάξη ή άλλοι εφαρμοστέοι νόμοι ή κα­νόνες που α­φο­­ρούν προ­­­στασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αλλά και κα­νονισμοί ή ο­­δη­­γίες αρ­μό­διων διοι­κη­­τικών αρχών, όπως η Ελληνική Αρχή Προ­στα­­­σίας Δε­δο­μένων Προσωπικού Χα­ρα­­κτήρα.
  2. «Υπεύθυνος επεξεργασίας», «εκτελών την επεξεργασία», «υποκείμενο των δεδομένων», «δε­­­­δομένα προσωπικού χαρακτήρα» και «επεξεργασία»: Όπως ορίζονται στην εκάστοτε ε­φαρ­­­μο­στέα Νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων.
  3. «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα ΨΝΑ (ΨΝΑ)»: Tο σύνολο των δε­δο­μένων προ­σω­πι­­κού χαρακτήρα, όπως αυτά ορίζονται στη νο­μο­θε­σία περί Προ­στα­σί­ας Δεδομένων, τα οποία γνω­στο­ποι­ούνται ή ενδέχεται να γνω­στοποιηθούν στην ......................, ή να τε­θούν στη διά­θεση της τε­λευ­ταίας για τους σκο­πούς και στο πλαίσιο της παρούσας σύμ­βα­­σης, ή/­και τα οποία η .................. (ή­/και ο εκά­στο­τε Υπεργολάβος της) συλλέγει, α­πο­θηκεύει ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο ε­πε­ξεργάζεται για λογαριασμό του ΨΝΑ ως εκτελών την ε­πε­ξερ­γα­σία.
  4. «Υπεργολάβος»: Kάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο δεν συμβάλλεται στην παρούσα σύμ­βα­ση και το οποίο ορίζεται από την ......................... (εκτελών την επεξεργασία) για την εκτέ­λε­ση ή τη διενέργεια συγκεκριμένης δραστηριότητας εκτέλεσης οποιασδήποτε ή και όλων των υ­πο­χρεώσεων που βαρύνουν την ........................ στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης. Ως Υ­περ­­γολάβοι της ..................... θεωρούνται τα εξής φυσικά/νομικά πρόσωπα:

(α) ...

 

 1. Πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας
  1. Οι κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΨΝΑ που επεξεργάζετι η ......................, οι κατηγορίες των υποκειμένων των δεδομένων των ο­ποίων τα δεδομένα υπόκεινται σε ε­πε­ξερ­γα­σία, και η φύση και ο σκοπός των δραστηριοτήτων επεξεργασίας που θα ασκούνται με βάση την παρούσα σύμβαση, περιγράφονται πα­ρα­κά­­τω.
  2. Οι δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων που ασκούνται από την ........................... με βάση τη παρούσα σύμβαση είναι οι ακόλουθες:

Αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών συτνήρησης – τεχνικής υποστήριξης

 

Διάρκεια: Ίση με τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης.

 

Φύση και σκοπός: Η φύση και ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων σχετίζεται και ε­ξυ­πη­ρετεί το προεκτεθέν αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, ήτοι την παροχή υπηρεσιών συτνήρησης – τεχνικής υποστήριξης

 

Κατηγορίες Δεδομένων: Απλά και ευαίσθητα δεδομένα, όπως αριθμός μητρώου ΙΚΑ, ΑΦΜ, ΑΜ­ΚΑ, Α­ριθμός Δελτίου Ταυτότητας, διεύθυνση κατοικίας, ημερομηνία γέννησης, φύλο, οι­κο­γε­­νει­α­κή κα­τάσταση, αποφάσεις Φορέων Υγείας, γνωμοδοτήσεις ιατρών ΨΝΑ κλπ.

 

Υποκείμενα των Δεδομένων: Διοίκηση, εργαζόμενοι (και εξωτερικοί συνεργάτες, όπως Τε­χνι­κός Ασφάλειας κ.ά.), ασθενείς του ΨΝΑ, επισκέπτες κ.ά.

 

 1. Υποχρεώσεις των μερών
  1. Δυνάμει της από …... σύμβασης, η ................. επεξεργάζεται Δεδομένα Προσωπικού Χα­­­­­ρα­­κτή­ρα του ΨΝΑ για λογαριασμό του τελευταίου ως ε­κτε­λού­σα την επεξεργασία και υπο­χρε­­ού­ται:
   1. να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της, βάσει της Νομοθεσίας περί Προστασίας Δε­δομένων, αλλά και τις υποχρεώσεις της που αφορούν σε Δεδομένα Προσωπικού Χα­ρα­κτή­ρα βάσει της παρούσας σύμβασης, και να μην προβαίνει, ούτε να επιτρέπει, οποια­δή­ποτε ενέργεια η οποία δύναται να οδηγήσει σε παράβαση της Νομοθεσίας περί Προ­στα­­σίας Δεδομένων από το ΨΝΑ,
   2. να επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα του ΨΝΑ μόνο στο πλαίσιο της ε­κτέλεσης της παρούσας σύμβασης και για τους συγκεκριμένους σκοπούς της,
   3. να μην τροποποιεί το περιεχόμενο των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΨΝΑ, ού­­τε να κοινολογεί ή γνωστοποιεί ούτε να επιτρέπει την κοι­νολόγηση ή γνωστοποίηση οι­ουδήποτε Δεδομένου Προσωπικού Χαρακτήρα του ΨΝΑ σε οιοδήποτε τρίτο μέρος (πε­­ριλαμβανομένου του υ­πο­κειμένου των δεδομένων), χωρίς να λάβει προηγούμενη έγ­γρα­φη προς τούτο άδεια από το ΨΝΑ,
   4. να εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη δια­σ­φά­­λιση επαρκούς ε­πιπέδου ασφαλείας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΨΝΑ, λαμβάνοντας υ­πόψη τον εκάστοτε κίνδυνο παρα­βί­α­σης, ειδικά έναντι πα­ρά­νο­μης επεξεργασίας ή τυ­χαίας απώ­λει­ας, καταστροφής, φθοράς, τρο­­πο­ποί­ησης ή κοινολόγησης, ή πρόσβασης στα Δεδο­μέ­να Προσωπικού Χαρακτήρα του ΨΝΑ, πε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων κα­τά περί­πτω­ση:

(α)   της ψευδωνυμοποίησης και κρυπτογράφησης των Δεδομένων Προσωπικού Χα­ρα­κτή­ρα του ΨΝΑ,

(β)   της διασφάλισης της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθε­σι­μό­τη­τας των Δε­δο­­μένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΨΝΑ, σε συ­­νεχή βά­ση,

(γ)   της αποκατάστασης της διαθεσιμότητας στα Δε­δομένα Προσωπικού Χαρακτήρα του ΨΝΑ, σε εύ­λο­γο χρόνο, σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού συμ­βά­ντος,

(δ)   της τακτικής δοκιμής, εκτίμησης και αξιολόγησης της αποτελε­σμα­τι­κό­τητας των τε­­­­χνικών και των οργανωτικών μέτρων ασφά­λει­­ας της επε­ξερ­γασίας των Δεδο­μέ­νων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΨΝΑ.

 1. κατόπιν σχετικού αιτήματος του ΨΝΑ, να παρέχει έγ­γρα­φη περιγραφή των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που έχουν τεθεί σε εφαρμογή από την ............................ ή/και τους Υπεργολάβους της για την επεξεργασία των Δεδομένων Προ­­σωπικού Χαρακτήρα του ΨΝΑ (εντός του απαι­τού­μενου από του ΨΝΑ ευλόγου χρονικού πλαισίου) και να πα­ρέχει α­ντί­γραφα στο ΨΝΑ όλων των σχετικών με την εν λό­γω συμμόρφωση εγγράφων, περιλαμβανομένων πρωτοκόλλων, διαδικασιών, κα­τευ­θυ­ντήριων οδηγιών, εγγράφων ε­πι­­μόρφωσης/κατάρτισης και εγχειριδίων,
 2. να συνδράμει το ΨΝΑ στη διασφάλιση της συμμόρφωσης σχε­τι­κά με την ασφάλεια των Δε­­δο­μένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΨΝΑ, τη γνωστοποίηση παραβίασης δε­δο­μέ­νων, τις εκτιμήσεις αντικτύπου προστασίας δεδομένων, αλλά και προηγούμενων δια­βου­λεύ­­σε­ων, περιλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της προετοιμασίας ή παροχής εγ­γρά­φων τεκμηρίωσης προς υποβολή στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων,
 3. να συνδράμει το ΨΝΑ στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της προς τα υποκείμενα των δε­­δομένων, αναφορικά με τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, περιλαμ­βα­νο­μένης της τήρησης έγγραφου αρχείου σχετικά με την επε­ξερ­γασία δεδομένων, όπως α­παιτείται σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ,
 4. να συνδράμει το ΨΝΑ στο πλαίσιο αξιολόγησης, ερω­τή­μα­τος, ειδοποίησης ή έρευνας που λαμβάνει το ΨΝΑ από Αρχή Προστασίας Δεδομένων βάσει της Νομοθεσίας περί Προ­­­στασίας Δεδομένων, που δύναται να περιλαμβάνει (κατά περίπτωση) την παροχή ό­­­λων των δεδομένων που ζη­τούνται από το ΨΝΑ εντός εύλογου χρονικού πλαισίου, ο­ρ­­­ι­ζόμενου από την τελευταία κατά περίπτωση,
 5. να προβεί σε κάθε εύλογο μέτρο προς διασφάλιση της αξιοπιστίας κάθε μέλους του προ­­σω­­πικού της ........................... που έχει πρόσβαση στα Δεδομένα Προσωπικού Χα­ρα­­κτή­ρα του ΨΝΑ,
 6. να διασφαλίσει ότι η πρόσβαση στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα του ΨΝΑ πε­ρι­ο­­­ρίζεται στους εργαζόμενους που απαιτείται να έχουν την εν λόγω πρόσβαση, αλλά και ότι αυτοί έχουν ενημερωθεί για την εμπιστευτική φύση των Δεδομένων Προσωπικού Χα­ρακτήρα του ΨΝΑ, δε­σμεύ­ονται να τηρήσουν την εμπιστευτικότητα των δε­δο­μένων και συμ­μορ­φώνονται με τις υποχρεώσεις που τίθενται στο παρόν Πα­ράρ­τημα,
 7. να ενημερώνει, εγγράφως και αμελλητί (σε κάθε περίπτωση εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από τη στιγμή που αποκτά γνώση του γεγονότος) το ΨΝΑ, αποστέλλοντας ενη­με­ρω­­τικό μήνυμα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ….............…, για κάθε πι­θανο­λο­γού­με­νο, δυ­νη­τικό ή πραγματικό συμβάν σχετικό με τα δεδομένα, πε­ρι­­λαμβανομένης κάθε πι­θα­­νo­λογούμενης, δυνητικής ή πραγματικής τυχαίας, παράνομης ή μη εξουσιο­δο­τη­μέ­νης κοι­­νολόγησης, απώλειας, καταστροφής, θέσης σε κίνδυνο, φθο­ράς, τροποποίησης, πρό­­σβασης ή κλοπής των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΨΝΑ (περιλαμβανο­μέ­­νης της μη εξουσιοδοτημένης πρό­σβα­σης ή χρήσης των συστη­μά­των ή των δεδομένων του ΨΝΑ, την κλοπή στοιχείων ή/και την ακούσια ή εκούσια αποκάλυψη των Δε­δο­μέ­νων Προ­­­σωπικού Χαρακτήρα του ΨΝΑ) ή για γεγονός που ενδέχεται να έχει ως α­πο­τέ­λε­­­­σμα την παραβίαση δεδομένων προσωπικού χα­ρα­κτή­ρα (όπως ορίζεται στο ΓΚΠΔ),
 8. να προωθεί αμελλητί (λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις του υπευθύνου επε­ξερ­γα­σί­ας που ορίζονται στη Νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων, περιλαμβανομένων των σχε­τικών προθεσμιών) στο ΨΝΑ κάθε αίτημα, ειδοποίηση ή άλλη επικοινωνία των υ­πο­κει­μένων των δεδομένων, τρίτων, της αρμόδιας αρχής προ­στα­σίας δεδομένων ή άλλης αρ­χής αρμόδιας για την επιβολή του νόμου, και να συνερ­γά­ζεται και να παρέχει κάθε εύ­­λογη συνδρομή στο ΨΝΑ, περιλαμβανομένης της παροχής πλήρων στοιχείων των εν λό­γω αιτημάτων, ειδο­ποι­ή­σε­ων ή άλλων επικοινωνιών,
 9. κατά την κρίση του ΨΝΑ, να διαγράφει ή να επιστρέφει το σύνολο των Δεδομένων Προ­σω­πικού Χαρακτήρα του ΨΝΑ σε αυτό, εφόσον δεν χρησιμεύουν πλέον και, το αρ­­γό­τε­ρο, κατά τη λύση ή λή­ξη της σύμβασης, και να διαγράφει και τα αντίγραφα των ως άνω Δε­δομένων Προ­σω­πι­κού Χαρακτήρα του ΨΝΑ, εκτός εάν η κατά περίπτωση ε­­φαρ­μο­στέ­α νομοθεσία απαιτεί τη διατήρησή τους από την .......................,
 10. χωρίς πρόσθετο κόστος, να συνεργάζεται με το το ΨΝΑ και να θέτει στη διάθεσή του κά­θε πληροφορία που απαιτείται για να αποδειχθεί η συμ­μόρ­φω­ση του προς τις υπο­χρε­ώ­σεις που καθορίζονται στη Νομοθεσία περί Προστασίας Δε­δομένων (περιλαμ­βα­νο­μέ­νης της παροχής στο ΨΝΑ αντι­γρά­φων όλων των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του που αυτή διατηρεί) και να ε­πιτρέπει και να συμβάλλει σε ελέγχους, περιλαμ­βα­νο­μέ­νων των επιτόπιων επι­θεω­ρή­σε­ων των εγκαταστάσεων της, που διενεργεί το ΨΝΑ,
 11. να ορίσει και να γνωστοποιήσει στο ΨΝΑ η τα στοιχεία ενός προσώπου, το οποίο θα ε­­­νεργεί ως σημείο αναφοράς για ερωτήματα του ΨΝΑ που αφορούν στα Δεδομένα Προ­σω­­πικού Χαρακτήρα του.

 

 1. Ορισμός υπεργολάβων
  1. Πέραν των προσώπων που αναφέρονται στην παρ. 1.4 του παρόντος, η ........................... δεν θα ε­ξουσιοδοτεί/ορίζει Υπεργολάβο για την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χα­ρα­κτή­­ρα του ΨΝΑ παρά μόνο με την προηγούμενη έγγραφη συ­ν­αί­νε­σή του και, η ........................... υπόκειται:
   1. στην παροχή στο ΨΝΑ των πλήρων στοιχείων της ε­πε­ξερ­γα­­σίας που θα αναλάβει ο προ­­τεινόμενος Υπεργολάβος,
   2. στην υποχρέωση η εν λόγω υπεργολαβία να παρέχεται μόνο μέσω έγγραφης συμ­φω­νί­ας η οποία περιλαμβάνει όρους ίδιους ή ισοδύναμους με αυτούς της παρ. 3.2 του πα­ρό­ντος,
   3. στην υποχρέωση να εξασφαλίσει ότι η σύμβαση με τον Υπεργολάβο θα λύνεται αυτο­μά­τως κατά τη λύση της παρούσας σύμβασης,
   4. στην υποχρέωση να παραμείνει η ίδια η ...........…............... πλήρως υπεύθυνη έναντι του ΨΝΑ αναφορικά με την οιαδήποτε μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Υπεργολάβου που αφορούν στην επεξεργασία Δεδομένων Προ­σω­πι­κού Χαρακτήρα του ΨΝΑ.

 

 1. Έλεγχοι
  1. Η ........................... υποχρεούται να τηρεί στις εγκαταστάσεις της πλήρη, ακριβή και ενη­με­ρω­μέ­­να αρχεία σχετικά με την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΨΝΑ που αναλαμβάνει και των μέτρων ασφαλείας που λαμβάνει κατά την παρούσα σύμβαση, σε συμ­μόρ­φωση προς την εφαρμοστέα Νομοθεσία περί Προστασίας Δε­δο­μέ­νων.
  2. Η ........................... υποχρεούται να επιτρέπει στο ΨΝΑ ή σε καθέναν εκ των αντιπροσώπων της τε­λευταίας, κατόπιν προηγούμενης εύλογης ενημέρωσης, να ελέγχουν τις εγκαταστάσεις όπου λαμβάνει χώρα η επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΨΝΑ και να ελέγχουν και να αντιγράφουν τυχόν σχετικά αρχεία, δι­α­δι­κασίες και συστήματα ούτως ώστε το ΨΝΑ να δι­­απιστώσει αν τη­ρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος. Η ............................. υ­­πο­χρεούται να συ­­νεργάζεται πλήρως με το ΨΝΑ σχετικά με κάθε τέτοιο έλεγχο και να του πα­­ρέχει, κατόπιν αιτήματος του, αποδείξεις συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις της κα­­τά την παρ. 3 του παρόντος. 

 

 1. Διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων
  1. Η ........................... δεν θα επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα του ΨΝΑ σε χώρα εκτός Ευ­ρω­πα­ϊκού Οικονομικού Χώρου και δεν θα διαβιβάζει Προσωπικά Δε­δο­μένα του ΨΝΑ προς τέτοια χώ­ρα, χωρίς την προηγούμενη έγ­γραφη συναίνεση του ΨΝΑ.

 

 1. Εάν, στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης, η ........................... ή κάποιος από τους Υ­­περ­γολάβους της επιθυμεί να προβεί στην επεξεργασία ή/και διαβίβαση Δεδομένων Προ­σω­πι­κού Χαρακτήρα του ΨΝΑ εντός χώρας που βρίσκεται εκτός, ή προς χώρα εκτός, του ΕΟΧ, υπό την επιφύλαξη της ανωτέρω παρ. 6.1, η ................................ υ­πο­χρε­ούται να συμμορφώνεται προς τις οδηγίες και να προβαίνει στις ενέργειες που το ΨΝΑ θα της γνωστοποιεί εγγράφως, πε­­­ριλαμβανομένης:

 

(α)   της παροχής πληροφοριών για το πώς η ........................... θα διασφαλίσει επαρκές επίπεδο προ­­­­στασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΨΝΑ ώστε να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση του ΨΝΑ με τη Νο­μοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων,

(β) της εφαρμογής κάθε μηχανισμού μεταβίβασης δεδομένων που προβλέπεται από την εφαρ­μο­­­στέα Νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων, όπως οι κατάλληλες εγκριθείσες από την Ευ­ρωπαϊκή Επιτροπή τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες.

 

 1. Αποζημίωση

Ανεξάρτητα από κάθε άλλον όρο ή/και πρόβλεψη της παρούσας σύμβασης, η ..................... υπο­χρε­ού­ται να υπερασπίζεται και να αποζημιώνει πλήρως το ΨΝΑ για ο­ποι­α­δήποτε ζημία, απώλεια, ευθύνη και δα­πάνη σχετικά με τα ανωτέρω, η οποία απορρέει ή σχε­τί­ζεται με κάθε πράξη, παράλειψη, αθέτηση υ­­πο­χρέ­ωσης ή αμέλεια της ή των τυχόν Υπεργολάβων της και η ο­ποία αφορά στην επε­ξερ­γα­σί­α των Δεδο­μέ­νων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΨΝΑ βάσει της παρούσας σύμβασης, και έναντι κά­­θε αγωγής, αξίωσης, απαίτησης και νό­μι­μης διαδικασίας σχετικής με την παρούσα, περιλαμβα­νο­μέ­νων προστίμων ή/και ποινών ε­­πι­βε­βλη­μέ­νων από δικαστήριο ή διοικητική αρχή κατά του ΨΝΑ ως απο­τέ­λε­­σμα  πα­­ραβίασης, εκ μέρους της ............................., των υποχρεώ­σε­ών της βάσει του παρόντος.

 

 

Υπογράφοντας το παρόν Παράρτημα τα μέρη ρητώς αναγνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από αυτό και από την Νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων και συμφωνούν ότι το παρόν α­ποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της από …................. μεταξύ τους σύμβασης .

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΤΕΥΔ

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

 

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα[1]  και τη διαδικασία ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)

- Ονομασία: [ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ]

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [ 99221593 ]

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Λεωφόρος Αθηνών 374, Τ.Κ. 12462 Χαϊδάρι]

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Μ. Κουτσούκη]

- Τηλέφωνο: [2132054245, Eσ: 468]

- Ηλ. ταχυδρομείο: [promith@psyhat.gr]

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου: [www.psyhat.gr]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΦΥΪΑΣ (SAP) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΠΣΥ Γ’ ΠΕ.Σ.Υ.Π.. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 24.500,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.    -    CPV : 72253200-5

Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 19REQ004536252

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ]

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ]

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή : 12.19

 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης:

Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία:

[   ]

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση:

[……]

Αρμόδιος ή αρμόδιοι[i] :

Τηλέφωνο:

Ηλ. ταχυδρομείο:

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]

[……]

[……]

[……]

Γενικές πληροφορίες:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση[ii];

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»[iii] ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων;

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι απασχολούμενοι.

[ ] Ναι [] Όχι

 

 

 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

 

 

 

[...............]

 

 

[…...............]

[….]

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο[iv]:

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

Εάν όχι:

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

 

 

 

 

 

 

 

α) [……]

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):[……][……][……][……]

γ) [……]

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους[v];

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.

Εάν ναι:

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

 

α) [……]

 

 

 

β) [……]

 

 

γ) [……]

Τμήματα

Απάντηση:

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

[   ]

 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:

Απάντηση:

Ονοματεπώνυμο

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]

[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα

[……]

Ταχυδρομική διεύθυνση:

[……]

Τηλέφωνο:

[……]

Ηλ. ταχυδρομείο:

[……]

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …):

[……]

 

 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ[vi]

Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

[]Ναι []Όχι

 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.

 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)

Υπεργολαβική ανάθεση :

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:

[…]

 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες[vii]

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

 1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση[viii]·
 2. δωροδοκία[ix],[x]·
 3. απάτη[xi]·
 4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες[xii]·
 5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας[xiii]·
 6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων[xiv].

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου[xv] το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……][……][xvi]

Εάν ναι, αναφέρετε[xvii]:

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση:

 

α) Ημερομηνία:[   ],

σημείο-(-α): [   ],

λόγος(-οι):[   ]

 

β) [……]

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……][……][xviii]

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)[xix];

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν[xx]:

[……]

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:

Απάντηση:

 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης[xxi], στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης απόφασης

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους ;[xxii]

ΦΟΡΟΙ

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

α)[……]·

 

β)[……]

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

 

-[……]·

 

-[……]·

 

 

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες

[……]

 

α)[……]·

 

β)[……]

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

 

-[……]·

 

-[……]·

 

 

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες

[……]

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [xxiii]

[……][……][……]

 

 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου[xxiv];

[] Ναι [] Όχι

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις[xxv] :

α) πτώχευση, ή

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή

γ) ειδική εκκαθάριση, ή

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή

στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου

Εάν ναι:

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις[xxvi]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................]

-[.......................]

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα[xxvii];

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.......................]

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:

[..........……]

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων[xxviii], λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

 

 

 

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης[xxix];

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια[xxx] κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:

[……]

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

[] Ναι [] Όχι

 

 

 

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005[xxxi]:

Απάντηση:

 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;

[] Ναι [] Όχι

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:

[……]

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

[] Ναι [] Όχι

 

 

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα

Απάντηση

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής[xxxii]; του:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…]

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……]

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

 

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:

[ …] [] Ναι [] Όχι

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

 

 

 

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Απάντηση:          

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης :

και/ή,

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξής [xxxiii]:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):

[……],[……][…]νόμισμα

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……]

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο εξής:

και/ή,

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξής[xxxiv]:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα

 

 

                ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):

[……],[……][…] νόμισμα

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……]

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:

[…................................…]

 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές αναλογίες[xxxv] που ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως εξής:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και y[xxxvi] -και η αντίστοιχη αξία)

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……]

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι το εξής:

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……][…]νόμισμα

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……]

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……..........]

 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……]

 

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Απάντηση:

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς[xxxvii], ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του είδους που έχει προσδιοριστεί:

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη):

[…]                      ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Έργα: [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

 [……][……][……]

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών:

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς[xxxviii], ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς[xxxix]:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη):

[…...........]

Περιγραφή

ποσά

ημερομηνίες

παραλήπτες

 

 

 

 

 

Υποβάλλεται ο σχετικός πίνακας στο φάκελο τεχνικής προσφοράς και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος.

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες[xl], ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας:

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:

[……..........................]

 

 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

 

[……]

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:

[……]

 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:

[....……]

 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια ελέγχων[xli] όσον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας;

 

 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

 

[] Ναι [] Όχι

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο,

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης)

β) τα διευθυντικά στελέχη του:

 

 

α)[......................................……]

 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

 

 

 

β) [……]

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:

[……]

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

 

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό:

[........], [.........]

[........], [.........]

[........], [.........]

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:

[........], [.........]

[........], [.........]

[........], [.........]

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης:

[……]

 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας[xlii] το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης:

[....……]

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που θα προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

 

[] Ναι [] Όχι

 

 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

 

 

[] Ναι [] Όχι

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη;

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

 

[] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................]

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

 

 

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Απάντηση:

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες;

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……]

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης;

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

 

 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

 

 

 

[……] [……]

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

 

 

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:

 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Περιορισμός του αριθμού

Απάντηση:       ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα έγγραφα:

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται ηλεκτρονικά[xliii], αναφέρετε για το καθένα:

[….]

 

 

                         ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

 

[] Ναι [] Όχι[xliv]

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……][xlv]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται[xlvi], εκτός εάν :

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν[xlvii].

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]  


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

Σχέδιο Σύμβασης Υπ΄ Αριθ. 12.19

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   αριθμ. 12.19

Στο Χαϊδάρι σήμερα την ..................... του μηνός  .................................................... του έτους 2017 ημέρα    .......................... , οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, αφ΄ ενός μεν

 1. η κα.  ……………………….. ,  Διοικήτρια του ΨΝΑ (ΑΦΜ ΨΝΑ: 999696712 - Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ) ενεργών εν προκειμένω  ως εκπρόσωπος του Νοσοκομείου και αφ΄ ετέρου

 

 1. η εταιρεία  ………………………………………………………………………………………………..

Διεύθυνση εταιρίας

:

 

Τ.Κ.

:

 

Περιοχή

:

 

Τηλέφωνα επικοιν.

:

 

Κινητό

:

 

Φαξ

:

 

Α.Φ.Μ

:

 

Δ.Ο.Υ.

:

 

 

νομίμως εκπροσωπούμενη από τ........................................................................ συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, διενήργησε συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής, για την ανάδειξη Αναδόχου Σύμβασης  Τεχνικής Υποστήριξης-Υποστήριξης Παραγωγικής λειτουργίας για το Διοικητικό – Οικονομικό και υποσύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας (SAP) του έργου «ΟΠΣΥ Γ’ Πε.Σ.Υ.Π.. Αττικής, για ένα έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.500,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2019 - 2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου με την αριθμ.: ……………………. απόφασή του  ενέκρινε την ανάθεση των υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσης, στην εταιρεία …………………………………………………………………...

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1       Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης)

1.2       Αρχές εφαρμοζόμενες κατά την εκτέλεση της σύμβασης (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης)

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2.1       Εγγύηση  (καλής εκτέλεσης) (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης)

2.2       Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης)

2.3       Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης)

2.4       Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης)

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

3.1       Τρόπος πληρωμής (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης)

3.2     Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης)

3.3     Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης)

3.4     Παρακολούθηση της σύμβασης (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης)

3.5       Διάρκεια σύμβασης (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης)

3.6        Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης)

3.7       Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης)

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σύμφωνα με την αριθμ.: 12.19  Διακήρυξη του Ψ.Ν.Α. την αριθμ.πρωτ: ………προσφορά του προμηθευτή καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Αφού συνομολογήθηκαν τα παραπάνω, από τα συμβαλλόμενα μέρη συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε πέντε (5) αντίγραφα και υπογράφεται νόμιμα απ’ αυτούς αφού έλαβε ο καθένας από τους συμβαλλόμενους από ένα όμοιο.

ΟΙ      ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

                                          ΓΙΑ ΤΟ  Ψ.Ν.Α                                                                     ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΙΑ             

                                        O  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΨΝΑ

 

Ο ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

 

ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

 

 

 

 

 

 

  

 

 ΕΚΘΕΤΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΤΕΥΔ

         [i]             Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

[ii]     Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

[iii]    Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων.

[iv]    Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

[v]     Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

[vi]    Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”

[vii]   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

[viii]  Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

[ix]    Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

[x]     Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

[xi]    Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

[xii]   Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

[xiii]  Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

[xiv]  Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

[xv]   Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )

[xvi]  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

[xvii] Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

[xviii] Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

[xix]  Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)

[xx]   Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.

[xxi]  Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).

[xxii] Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς

[xxiii] Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

[xxiv] Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

[xxv] . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

[xxvi] Άρθρο 73 παρ. 5.

[xxvii]               Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

[xxviii]              Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

[xxix] Πρβλ άρθρο 48.

[xxx] Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

[xxxi] Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10.

[xxxii]               Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.

[xxxiii]              Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

[xxxiv]              Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

[xxxv]               Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

[xxxvi]              Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

[xxxvii]             Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη.

[xxxviii]            Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη.

[xxxix]              Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.

[xl]    Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.

[xli]   Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.

[xlii]  Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.

[xliii] Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

[xliv] Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

[xlv]  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

[xlvi] Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

[xlvii] Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.