Τελικός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων προσωπικού Εστίασης ειδικότητας Τραπεζοκόμων

Τελικός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων προσωπικού Εστίασης ειδικότητας Τραπεζοκόμων

Τελικός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων της Ανακοίνωσης (ΣΟΧ  1/2018) που αφορά σε πλήρωση πέντε (5) θέσεων προσωπικού Εστίασης ειδικότητας Τραπεζοκόμων για πενθήμερη, τετράωρη απασχόληση.

Κατά των πινάκων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, ήτοι 09-01-2019.

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη αποστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω Ανακοίνωση.