Προκήρυξης μίας (1) θέσης Ειδικευμένου Ιατρού Επιμελητή Β΄ του κλάδου Ε.Σ.Υ. του ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ