ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

 • Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών

 

 

ΧΑΪΔΑΡΙ, 2/3/2018

 

 

Αριθμός Διακήρυξης: 16.18

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (XΑΜΗΛΟΤΕΡΗ TIMH) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 15.000,00€ (ΣΥΜΠΕΡ. ΦΠΑ), ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2018-2019.

 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει

 

τιμής ( Χαμηλότερη τιμή)

 

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

15.000,00 € με ΦΠΑ

 

 

 

 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΟΧΙ

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ

 

 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ

NAΙ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

 

 

 

 

 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

120 ΗΜΕΡΕΣ

 

 

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ

14/03/2018 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ & ώρα 10:00 π.μ.

 

 

 

 

ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

14/03/2018 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ & ώρα 10:15 π.μ.

 

 

 

 

ΚΑΕ

0879

 

 

 

 

CPV

50730000-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

Λεωφόρος Αθηνών 374, Τ.Κ. 12462 Χαϊδάρι

1

 

Τηλ. 213 2054326  • FAX 213 2054578 •  e-mail: promithb@psyhat.gr

Πληροφορίες: Χρονοπούλου Μαρία , Eσ: 326


 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

1.1       Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

 

Επωνυμία

Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

 

 

Ταχυδρομική διεύθυνση

Λ. Αθηνών 374

 

 

Πόλη

Χαϊδάρι Αττικής

 

 

Ταχυδρομικός Κωδικός

12 462

 

 

Τηλέφωνο

213 2054326 (Γραφείο Προμηθειών)

 

2132054115 (Τεχνική Υπηρεσία)

 

 

Φαξ

213 2054578

 

 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (mail)

promithb@psyhat.gr

 

 

Αρμόδιος για πληροφορίες

Χρονοπούλου Μαρία

 

Λ. Αθηνών 374,

 

τηλ.:213 2054326, fax.:213 2054578

 

 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.psyhat.gr

 

 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νοσοκομείο και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση Υποτομέας Κεντρικής-ΝΠΔΔ.

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας.

 

1.2       Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την συνοπτική διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 4412/16.

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης

 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής. Η δαπάνη για την παρούσα σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 0879 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017-2018 του Φορέα.

 

1.3       Θεσμικό πλαίσιο

 

 • ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

 

­του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

 

 • του Π.  . 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,

 

 • της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που

 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στην παρούσα καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,

 

 • του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

Λεωφόρος Αθηνών 374, Τ.Κ. 12462 Χαϊδάρι

2

 

Τηλ. 213 2054326  • FAX 213 2054578 •  e-mail: promithb@psyhat.gr

Πληροφορίες: Χρονοπούλου Μαρία , Eσ: 326


 • Το Ν. 4024/2011 άρθρο 26 «περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων της Διοίκησης».

 

 • η υπ΄ αριθ. 1000/26-10-2016 Απόφαση «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Διοικητή Ξενοφώντα Παναγιώτου»,

 

 • Το Νόμο 3329/ΦΕΚ 81/Τ.Α΄/2005, «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

 • Το Νόμο 3527/ΦΕΚ 25/Τ.Α΄/2007, «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις »

 

 • Το  Νόμο  3580/ΦΕΚ  134/Α/2007  «Προμήθειες  φορέων  εποπτευόμενων  από  το  Υπουργείο  Υγείας  και

 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

-        Την αριθμ.   18η/30-08-2017 (ΤΕΧΝ. ΘΕΜΑ 1o) απόφαση του   .Σ. του ΨΝΑ

 

 • Την αριθμ. 25η/08-11-2017 (ΟΙΚ. ΘΕΜΑ 9o) απόφαση του .Σ. του ΨΝΑ περί διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού και τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής αυτού.

 

 • Την αριθμ.5η/14-02-2018 (ΟΙΚ. ΘΕΜΑ 6o) απόφαση του .Σ. του ΨΝΑ περί διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού και την προσωρινή κατακύρωση μέρους αυτού.

 

 

1.4       Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

 

 • καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 14/03/2018, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ (ελάχιστη προθεσμία: 12 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ) και ώρα 10:00 π.μ.

 

1.5       Δημοσιότητα

 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)

 

 • προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

 

 • Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.psyhat.gr στην διαδρομή : διαγωνισμοί - προκηρύξεις ► επιλογή διακήρυξης

 

1.6       Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους

 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

 

 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

2.1       Γενικές Πληροφορίες

2.1.1     Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:

 • η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

Λεωφόρος Αθηνών 374, Τ.Κ. 12462 Χαϊδάρι

3

 

Τηλ. 213 2054326  • FAX 213 2054578 •  e-mail: promithb@psyhat.gr

Πληροφορίες: Χρονοπούλου Μαρία , Eσ: 326


 • Τεχνικές Προδιαγραφές - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
 • το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
 • το σχέδιο της σύμβασης – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.

 

2.1.2     Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

 

Τα έγγραφα της Σύμβασης διατίθενται και στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή από ώρα 07:00π.μ. έως 14:30μ.μ.) .

 

Απαιτήσεις με σκοπό την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών των ανωτέρω εγγράφων της σύμβασης :

 

Ενδεικτικά: Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης. Για το σκοπό κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρω.

 

2.1.3     Γλώσσα

 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π. . και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.

 

2.1.4     Εγγυήσεις

 

Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε. .Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

 

 • αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

Λεωφόρος Αθηνών 374, Τ.Κ. 12462 Χαϊδάρι

4

 

Τηλ. 213 2054326  • FAX 213 2054578 •  e-mail: promithb@psyhat.gr

Πληροφορίες: Χρονοπούλου Μαρία , Eσ: 326


2.2       Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1     Δικαιούμενοι συμμετοχής

 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

 

2.2.2     Λόγοι αποκλεισμού

 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

 

2.2.2.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997,

 

 1. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

Λεωφόρος Αθηνών 374, Τ.Κ. 12462 Χαϊδάρι

5

 

Τηλ. 213 2054326  • FAX 213 2054578 •  e-mail: promithb@psyhat.gr

Πληροφορίες: Χρονοπούλου Μαρία , Eσ: 326


αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

 

 • οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.

 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

 

2.2.2.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

 

2.2.2.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,

 

 1. εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,

 

 1. υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

 

 1. εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

 

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

Λεωφόρος Αθηνών 374, Τ.Κ. 12462 Χαϊδάρι

6

 

Τηλ. 213 2054326  • FAX 213 2054578 •  e-mail: promithb@psyhat.gr

Πληροφορίες: Χρονοπούλου Μαρία , Eσ: 326


 1. εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,

 

 1. εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

 

 1. εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.

 

2.2.2.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.

 

2.2.2.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

 

2.2.2.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

 

2.2.2.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

 

2.2.3     Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι:

 

Στοιχεία τα οποία τεκμηριώνουν την παροχή παρόμοιου χαρακτήρα δικτυακών υπηρεσιών (τα 3 τελευταία έτη). Επειδή τα στοιχεία αυτά θα αποτελέσουν ποιοτικό κριτήριο επιλογής, θα πρέπει να δίνουν σαφή εικόνα της εμπειρίας του οικονομικού φορέα σε παροχή υπηρεσιών με τις ζητούμενες.

 

2.2.4     Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν:

α) το απαιτούμενο εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό,

 

β) πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ISO, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλόλητα, όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (Τεχνικές Προδιαγραφές) ή μεταγενέστερα

 

2.2.5     Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.4), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

Λεωφόρος Αθηνών 374, Τ.Κ. 12462 Χαϊδάρι

7

 

Τηλ. 213 2054326  • FAX 213 2054578 •  e-mail: promithb@psyhat.gr

Πληροφορίες: Χρονοπούλου Μαρία , Eσ: 326


με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.

 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.

 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

 

2.2.6     Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

 

2.2.6.1 Προκαταρκτική απόδειξη

 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της παραγράφου 2.2.4 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Β, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.

 

Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ).

 

2.2.6.2 Αποδεικτικά μέσα

 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.5, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.

 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.5. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση.

 

 • οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων του πεδίου 2.2.2.

 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά (γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Για συμβολαιογραφικά έγγραφα, π.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.λπ., υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων):

 

α) για την παράγραφο 2.2.2.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού,

ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας

 

καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι  εγκατεστημένος  ο  οικονομικός  φορέας,  από  το  οποίο  προκύπτει  ότι

πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη

του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν

 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω

παράγραφο,

β) για την παράγραφο 2.2.2.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή

χώρας, για οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης στους οποίους οφείλεται η καταβολή εισφορών.

 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.2.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

Λεωφόρος Αθηνών 374, Τ.Κ. 12462 Χαϊδάρι

8

 

Τηλ. 213 2054326  • FAX 213 2054578 •  e-mail: promithb@psyhat.gr

Πληροφορίες: Χρονοπούλου Μαρία , Eσ: 326


οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

 

γ) για την παράγραφο 2.2.2.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.3. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν:

 

α) Βεβαίωση παροχής συναφών υπηρεσιών σε άλλους φορείς.

β) Βεβαίωση αρμόδιας φορολογικής αρχής έναρξης εργασιών φυσικού ή νομικού προσώπου.

 

Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση .Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου).

 

Β.4. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.

 

Β.5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

 

Β.6. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.5 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

 

2.3       Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1     Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάσει τιμής.

 

2.4       Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1     Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Α (Τεχνικές Προδιαγραφές) της Διακήρυξης, για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες.

 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

 

 • ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

 

2.4.2     Τρόπος υποβολής προσφορών

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:

 

 1. έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

Λεωφόρος Αθηνών 374, Τ.Κ. 12462 Χαϊδάρι

9

 

Τηλ. 213 2054326  • FAX 213 2054578 •  e-mail: promithb@psyhat.gr

Πληροφορίες: Χρονοπούλου Μαρία , Eσ: 326


 1. έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

 

2.4.3     Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»

 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν (Πρωτότυπο και αντίγραφο) :

 

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ. .). Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ. . για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

 

β) H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (Τεχνικές Προδιαγραφές) της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.

 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών

 

 • Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, όπως ορίζεται κατωτέρω:

 

Τιμές

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ.

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.

 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται από την αναθέτουσα αρχή.

 

2.4.5     Χρόνος ισχύος των προσφορών

 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 120 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

 

 • ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι.

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

Λεωφόρος Αθηνών 374, Τ.Κ. 12462 Χαϊδάρι

10

 

Τηλ. 213 2054326  • FAX 213 2054578 •  e-mail: promithb@psyhat.gr

Πληροφορίες: Χρονοπούλου Μαρία , Eσ: 326


Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

 

2.4.6     Λόγοι απόρριψης προσφορών

 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»), 2.4.4. (Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος των προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,

 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση,

 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,

 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,

 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,

 

η)η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

 

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.

 

 

 1. Διενέργεια Διαδικασίας – Αξιολόγηση Προσφορών
 1. 1   Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1     Αποσφράγιση προσφορών

 • αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 14/03/2018, ημέρα ΤΕΤAΡΤΗ. και ώρα 10:15π.μ.

 

 • Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

 

 • Αποσφράγιση κυρίως φακέλου με τα Δικαιολογητικά, του φακέλου Τεχνικής προσφοράς, και του φακέλου της οικονομικής προσφοράς Μονογράφονται

 

 • Καταγραφή Υποψηφίων

 

 • Έλεγχος Δικαιολογητικών και Αξιολόγηση βάσει Κριτηρίων Επιλογής

 

Κατά την κρίση της Επιτροπής διαγωνισμού: όλα τα στάδια της διαδικασίας μπορούν να γίνουν σε 1 δημόσια συνεδρίαση.

 

3.1.2     Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών:

 

α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

Λεωφόρος Αθηνών 374, Τ.Κ. 12462 Χαϊδάρι

11

 

Τηλ. 213 2054326  • FAX 213 2054578 •  e-mail: promithb@psyhat.gr

Πληροφορίες: Χρονοπούλου Μαρία , Eσ: 326


β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής & οικονομικής προσφοράς , σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό σύμφωνα με το αρθρο 117 παρ. 4 του Ν.4412/2016. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία.

 

γ) Η Επιτροπή αποσφραγίζει και προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, όσων υπέβαλαν αποδεκτές Τεχνικές προσφορές και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. . Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα α΄ και β΄ στάδια οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που θα προκύψουν, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας.

 

 • αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής (άρθ. 117, § 4).

 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.

 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με αποφάσεις του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες.

 

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, μεταξύ 10 – 15 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.7. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής αυτής.

 

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών γίνεται έλεγχος και αν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν ελλείψεις, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.

 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

 

 • προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ. ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή

 

 1. δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή

 

 1. από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.2 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 - 2.2.6 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

Λεωφόρος Αθηνών 374, Τ.Κ. 12462 Χαϊδάρι

12

 

Τηλ. 213 2054326  • FAX 213 2054578 •  e-mail: promithb@psyhat.gr

Πληροφορίες: Χρονοπούλου Μαρία , Eσ: 326


Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.

 

 • διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.

 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

 

3.3       Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

 

 • αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.

 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :

 

α) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.7.2.

 

β) Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι(20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

 

3.4       Ενστάσεις [Συμβάσεις κάτω των ορίων]

 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

 

 • ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα(10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.

 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.

 

Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης.

 

3.5       Ματαίωση Διαδικασίας

 

 • αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

Λεωφόρος Αθηνών 374, Τ.Κ. 12462 Χαϊδάρι

13

 

Τηλ. 213 2054326  • FAX 213 2054578 •  e-mail: promithb@psyhat.gr

Πληροφορίες: Χρονοπούλου Μαρία , Eσ: 326


 1. ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

4.1       Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης)

 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

 

 • εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό (16.18) και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

 

 • εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

 

 • εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

 

 • εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

 

4.2       Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία

 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

 

4.3       Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

 

 • τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

 

4.4       Υπεργολαβία

 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

 

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.7.2 της παρούσας.

 

4.5       Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

 

 • σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

 

4.6       Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

 

 • αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

Λεωφόρος Αθηνών 374, Τ.Κ. 12462 Χαϊδάρι

14

 

Τηλ. 213 2054326  • FAX 213 2054578 •  e-mail: promithb@psyhat.gr

Πληροφορίες: Χρονοπούλου Μαρία , Eσ: 326


α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016,

 

που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται

στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της

 

σύμβασης,

 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

 

 1. ΕΙΔΙΚΟΙ ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1       Τρόπος πληρωμής

 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, μετά την εκτέλεση κάθε εργασίας – συντήρησης των μηχανημάτων κλιματισμού εντός & εκτός του Νοσοκομείου μας, με την προϋπόθεση ότι ισχύουν οι προβλεπόμενες επισκέψεις για την διάγνωση και αντιμετώπιση βλάβης (σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α), μέχρι ολοκλήρωσης της ετήσιας σύμβασης και έπειτα από την σύνταξη πρακτικού από την επιτροπή παρακολούθησης που θα βεβαιώνει ότι η εργασία έγινε καλώς.

 

 • πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

 

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Νοσοκομείο.

 

5.2       Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

 

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη τυχών παρατάσεων.

 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε(15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα(30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.

 

Στον  ανάδοχο που  κηρύσσεται  έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του  για παροχή

εξηγήσεων, η κύρωση της ολικής κατάπτωσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη

συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

 

5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης

συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των

υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας

των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται από την αμοιβή του αναδόχου.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

Λεωφόρος Αθηνών 374, Τ.Κ. 12462 Χαϊδάρι

15

 

Τηλ. 213 2054326  • FAX 213 2054578 •  e-mail: promithb@psyhat.gr

Πληροφορίες: Χρονοπούλου Μαρία , Eσ: 326


5.3       Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης

 

 • ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις) και 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

 

5.4       Παρακολούθηση της σύμβασης

 

5.4.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από ειδική επιτροπή που θα ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο (Διοικητικό Συμβούλιο) της Αναθέτουσας Αρχής, για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

 

5.4.2. Η αρμόδια υπηρεσία (Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας) μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας.

 

5.5       Διάρκεια σύμβασης

5.5.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται για 1 έτος, από ..../…../…….. (ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης)

έως και την ..../…../…….. .

 

5.5.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

 

5.6  Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

 

 • παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας.

 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα(30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

Λεωφόρος Αθηνών 374, Τ.Κ. 12462 Χαϊδάρι

16

 

Τηλ. 213 2054326  • FAX 213 2054578 •  e-mail: promithb@psyhat.gr

Πληροφορίες: Χρονοπούλου Μαρία , Eσ: 326


Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

 

5.7       Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών αυτών με άλλες, που να είναι σύμφωνες με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Τεχνικές Προδιαγραφές

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

 

 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

Να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφής τους σε αυτό καθώς και το ειδικό επάγγελμα τους και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς.

 

Να έχουν πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε εφαρμογή του κανονισμού ΕΚ 303/2008 & ΕΚ2067/2015 για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων.

 

Να έχουν πιστοποιητικό ISO 14001 Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Να έχουν πιστοποιητικό ISO 18001 Υγιεινής και ασφάλειας.

Κατάσταση προσωπικού στην οποία θα περιλαμβάνεται το Τεχνικό Προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί για τις εργασίες που αναφέρονται στη Διακήρυξη. Στην κατάσταση προσωπικού θα πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον δύο Ψυκτικοί με άδεια εργοδηγού σύμφωνα με το ΠΔ 1/2013 κατόχους και πιστοποιητικού

 

καταλληλότητας Διαχείρισης φθοριούχων αερίων κατηγορίας Ι σε εφαρμογή του κανονισμού ΕΚ 303/2008 & ΕΚ2067/2015. (Απαιτείται φωτοαντίγραφο των αδειών).

 

Επίσης στην κατάσταση προσωπικού θα πρέπει να περιλαμβάνεται και ένας τουλάχιστον Μηχ/γος ή Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος ΑΕΙ ή ΤΕΙ με 5-ετή εμπειρία σε εγκαταστάσεις κλιματισμού. Το ανωτέρω προσωπικό θα είναι είτε υπάλληλοι της εταιρείας – επιχείρησης (απαιτείται υποβολή κατάστασης προσωπικού από την Επιθεώρηση Εργασίας) είτε συνεργαζόμενοι (απαιτείται η υποβολή Δήλωσης Συνεργασίας για το συγκεκριμένο έργο).

 

Να μπορεί αποδεδειγμένα να συστήσει τουλάχιστον 2 συνεργεία ( τεχνίτη – βοηθού) για τις ανάγκες των εργασιών συντήρησης. Το διατιθέμενο προσωπικό θα φέρει σταθερή σχέση εργασίας με την εταιρεία

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

Λεωφόρος Αθηνών 374, Τ.Κ. 12462 Χαϊδάρι

17

 

Τηλ. 213 2054326  • FAX 213 2054578 •  e-mail: promithb@psyhat.gr

Πληροφορίες: Χρονοπούλου Μαρία , Eσ: 326


(απαιτείται αντίγραφο επιθεώρησης εργασίας) είτε συνεργαζόμενοι (απαιτείται η υποβολή Δήλωσης Συνεργασίας για το συγκεκριμένο έργο).

 

Βεβαίωση που θα λάβουν από την τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου και στην οποία θα αναφέρεται ότι έχουν επισκεφθεί τις προς συντήρηση εγκαταστάσεις και έχουν προβεί σε επιτόπια εξέταση της θέσης και της κατάστασής τους, ώστε να γνωρίζουν όλες τις τοπικές συνθήκες του έργου για τα μηχανήματα που βρίσκονται εντός του Νοσοκομείου. (Αφορά τα κεντρικά συγκροτήματα).

 

Αντίστοιχες με την προηγούμενη Βεβαιώσεις για τα μηχανήματα που βρίσκονται σε εξωτερικές δομές του Νοσοκομείου από τον υπεύθυνο της κάθε δομής. (Αφορά τα κεντρικά συγκροτήματα).

 

Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα βεβαιώνεται ότι με την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομισθούν βεβαιώσεις καταλληλότητας των χημικών καθαριστικών.

 

Δύο τουλάχιστον Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης έργων Συντήρησης σε εγκαταστάσεις κλιματισμού Δημοσίων Νοσοκομείων ή άλλων δημοσίων υπηρεσιών για παρόμοιο αντικείμενο .

 

 

 1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

 

 • ανάδοχος των εργασιών συντήρησης των κλιματιστικών συγκροτημάτων του Νοσοκομείου θα πρέπει να πληροί απαραίτητα τις εξής προϋποθέσεις.

 

Ο ανάδοχος συντηρητής είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει τις σχετικές με τη συντήρηση οδηγίες του κατασκευαστή των ψυκτικών συγκροτημάτων, όπως αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα εγχειρίδια και τις οποίες οφείλει να τις γνωρίζει.

 

 

 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

 

Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τις εργασίες που προβλέπονται από τις τεχνικές προδιαγραφές για τη συντήρηση κάθε μηχανήματος.

 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει συμπληρωμένο στην υπηρεσία το φύλλο συντήρησης και ρύθμισης του συστήματος κλιματισμού σύμφωνα με το ΦΕΚ 1122/17-6-2008 (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ).

 

Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση στα μηχανήματα από τον συντηρητή, χωρίς την έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας και την παρουσία των τεχνικών του Νοσοκομείου.

 

Ο συντηρητής θα ενημερώνει την Τεχνική Υπηρεσία για τις εργασίες συντήρησης καθώς και για βελτιωτικές ή επισκευαστικές εργασίες που πιθανόν να απαιτούνται μετά του κόστους τους. Η δαπάνη που πιθανόν απαιτηθεί για την επισκευή των μηχανημάτων, βαρύνει το Νοσοκομείο, αλλά θα πρέπει να ενημερώνεται πρώτα η Τ.Υ, η οποία και θα αποφασίζει για την σκοπιμότητα της επισκευής.

 

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα ή σωματική βλάβη ήθελε προκύψει από ελαττωματική συντήρηση ή επισκευή των μηχανημάτων, στο προσωπικό του Νοσοκομείου, στο υπ’ αυτόν ή τους ασθενείς καθώς επίσης και για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά στα παρελκόμενα του μηχανήματος και γενικά στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου από υπαιτιότητα ή δόλο.

 

Η Υπηρεσία θα καθορίσει την σειρά με την οποία θα πραγματοποιούνται οι εργασίες συντήρησης στα επιμέρους μηχανήματα-εγκαταστάσεις.

 

Ο Συντηρητής δεν ευθύνεται για επισκευαστικές εργασίες που μπορεί να διαπιστώσει κατά τη διάρκεια της συντήρησης ή να προκύψουν κατά τη διάρκεια της θερμής περιόδου. Στην περίπτωση βλάβης, υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως την Υπηρεσία μας και να διαθέσει, εφόσον του ανατεθεί, το κατάλληλο προσωπικό, για την άμεση αποκατάσταση της βλάβης. Για την πραγματοποίηση εργασιών αποκατάστασης βλαβών στις ψυκτικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις, ο Συντηρητής οφείλει να συνεργαστεί με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες της Τεχνικής Υπηρεσίας, τόσο για την διαδικασία προγραμματισμού της επισκευής, όσο και για την διαδικασία προμήθειας, αντικατάστασης και τιμολόγησης ανταλλακτικών και εργασιών που ενδέχεται να πραγματοποιηθούν.

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

Λεωφόρος Αθηνών 374, Τ.Κ. 12462 Χαϊδάρι

18

 

Τηλ. 213 2054326  • FAX 213 2054578 •  e-mail: promithb@psyhat.gr

Πληροφορίες: Χρονοπούλου Μαρία , Eσ: 326


 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την φάση της συντήρησης, αν κριθεί αναγκαίο, να παρέχει τα απαραίτητα ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση βλάβης στα ψυκτικά συγκροτήματα.

 

Ο Συντηρητής υποχρεούται να είναι συνεπής και να συμμορφώνεται με τους κανόνες που ισχύουν στον χώρο εγκατάστασης του Νοσοκομείου, τηρώντας όλα τα ισχύοντα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας. Επίσης μετά την περάτωση των εργασιών , υποχρεούται να απομακρύνει το σύνολο των αχρήστων και αποβλήτων υλικών που θα προκύψουν από τις εργασίες συντήρησης.

 

Στην περίπτωση που θα απαιτηθεί εργασία συλλογής και φύλαξης του ψυκτικού μέσου θα πρέπει να λαμβάνεται κάθε μέτρο διαφυγής αυτού στην ατμόσφαιρα, έστω και ελαχίστων ποσοτήτων.

 

Οι εργασίες συντήρησης θα εκτελούνται υπό την επίβλεψη επιτροπής παρακολούθησης εργασιών η οποία με την υπογραφή σχετικού πρακτικού θα πιστοποιεί την καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση των εργασιών συντήρησης.

 

Ο συντηρητής υποχρεούται να παραδώσει στην επιτροπή παρακολούθησης εργασιών, έκθεση για τις εργασίες που εκτέλεσε μετά από επίσκεψη και όταν το θεωρεί απαραίτητο να κάνει συστάσεις για πρόσθετες ανάγκες επισκευής - συντήρησης με στόχο την βελτίωση της λειτουργικότητας και αποδοτικότητας των μηχανημάτων. Αντίγραφο της έκθεσης θα παραδίδει επίσης στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

 

Ο συντηρητής υποχρεούται να κοινοποιήσει στην τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου σταθερό και κινητό τηλέφωνο για αναγγελίες βλαβών για εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης σε περίπτωση αργιών και εφόσον υπάρξει ανάγκη να μπορεί ο εφημερεύον τεχνικός να συνομιλήσει με αρμόδιο τεχνικό της εταιρείας προκειμένου να λάβει οδηγίες αντιμετώπισης του προβλήματος.

 

 • σύμβαση θα είναι ετήσια και θα περιλαμβάνει:

Μία συντήρηση το έτος για κάθε ψυκτικό συγκρότημα.

 

Δύο συντηρήσεις το έτος για τα κλιματιστικά τύπου κασέτας, όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω για τις περιπτώσεις των κτιρίων επί της οδού Πειραιώς 114 και Θεσσαλονίκης 125.

 

Δύο συντηρήσεις το έτος για τα κλιματιστικά διαιρούμενου τύπου (split) και fan coils.

 

Στην προσφερόμενη τιμή των κεντρικών ψυκτικών συγκροτημάτων θα περιλαμβάνονται πέντε (5) επισκέψεις, για την διάγνωση και αντιμετώπιση βλάβης ως 2 εργάσιμες ώρες και εντός των εργασίμων ημερών, εφόσον δεν απαιτείται αντικατάσταση φθαρμένου ή ελαττωματικού εξαρτήματος.

 

Ένας χημικός καθαρισμός για κάθε ψυκτικό συγκρότημα μετά των υλικών χημικού καθαρισμού. Τα προς συντήρηση κεντρικά μηχανήματα είναι 29 συνολικά εντός και εκτός Νοσοκομείου.

Η συντήρηση για τα κεντρικά μηχανήματα θα πραγματοποιείται μια φορά ετησίως, κατά προτίμηση τον μήνα Μάιο.

 

Σε περίπτωση εκτάκτων βλαβών η ανάδοχος εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση αντιμετώπισή των, εντός 24 ωρών, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των αργιών.

 

Στις τυχόν απαιτούμενες επισκευές, δεν περιλαμβάνεται το κόστος υλικών και εργασιών. Στο ποσόν της συντήρησης δεν περιλαμβάνονται τυχόν ανταλλακτικά.

 

Στην προσφορά θα δοθεί υποχρεωτικά το κόστος για την αποκατάσταση βλαβών (εργατοώρα), αφορά τα κεντρικά συγκροτήματα.

 

 

 1. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

 

 1. Η οικονομική προσφορά θα δοθεί ανά κτίριο - μηχάνημα για τα ιδιόκτητα κτίρια του Νοσοκομείου και για κάθε μηχάνημα ξεχωριστά για αυτά που λειτουργούν στα μισθωμένα κτίρια, για ένα έτος .

 

 1. Για τα κτίρια ΚΨΥ Πειραιώς 114 και ΚΨΥ Θεσσαλονίκης 125 Ν. Φιλαδέλφεια εκτός της τιμής του κεντρικού μηχανήματος θα δοθεί και τιμή ανά εξάμηνο για τις περιπτώσεις συντήρησης τοπικών μονάδων (τύπου κασέτας).

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

Λεωφόρος Αθηνών 374, Τ.Κ. 12462 Χαϊδάρι

19

 

Τηλ. 213 2054326  • FAX 213 2054578 •  e-mail: promithb@psyhat.gr

Πληροφορίες: Χρονοπούλου Μαρία , Eσ: 326


ΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ

 

Α. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

 

1.

Ψυχιατρικά τμήματα 1ο-2 ο, 3ο-4ο, 5ο- 6ο, 7ο-8ο, 9ο-10ο………. 5 μηχ. CARRIER 30RA -240

2.

Υποστηρικτικών λειτουργιών ………………………………. 1

»

»

30 GX-162

3.

Μονάδα Ψυχολογικής Απεξάρτησης……………………….... 1

»

»   30GT-040

4.

Μονάδα σωματικής Απεξάρτησης…………………………..…1

»

»   30GH-020

5.

Διοικητήριο………………………………………………….…1  »

»

30GT-045

6.

Κ.Ε.Κ…………………………………………………………. 1  »

»

30RYH080

7.

Κέντρο ψυχικής Υγείας (Πλούτωνος κ Ηφαίστου-Περιστέρι).. 1 »

»   30GH-030

8.

Μονάδα επανένταξης (Μαυρομιχάλη 122- Αθήνα)…………... 1 »

»

30DQ-026

9.

Μονάδα Απεξάρτησης Αλκοολικών ……………………….… 1

»

»

30RA -200

 

 1. Νοσοκομείο Ημέρας ……………………………………….… 1 » CENTURY CR 200 3A
 2. Ξενώνας Κολωνού Δημοσθένους & βασιλικών ……………... 1 » DYNATHERM CW-2500
 3. Μονάδα Επανένταξης (Χανίων 4) ……………………………. 1 » FYROGENIS AWH332SCR
 4. Γεωπονική υπηρεσία Κεντρική Αποθήκη υλικού και καφενείο..3 » MCQUY MHP 09
 5. Γλυφάδα Αγ. Νικολάου 10……………………………………...1 » CARRIER 30RA040

 

15. Μονάδα Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ Χαριλάου Τρικούπη 93 ………5 »     HITATCI RAS 6HG7E

 1. Ξενώνας Μυλλέρου 71……………………….………….……..1 » DYNATHERM AN HP 24S185

PG E4

 1. Οικοτροφείο Πτολεμαίων 6 Λαμπρινή………………………….1 »  TRANE CGAM 150 RD00MA
 2. ΚΨΥ Πειραιώς 114 Αθήνα.
 3. ΚΨΥ Θεσσαλονίκης 125 Ν. Φιλαδέλφεια.

 

 1. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ
  1. ΚΨΥ Πειραιώς 114 Αθήνα
  2. ΚΨΥ Θεσσαλονίκης 125 Ν. Φιλαδέλφεια

 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΨΥΚΤΗ 30GX (Τεχνολογία SCREW)

 

 1. Έλεγχος διαρροών ψυκτικού υγρού.

 

 1. Μέτρηση πιέσεων αναρροφήσεως και καταθλίψεως ανά κύκλωμα.
 2. Έλεγχος λειτουργίας και αμπερομέτρηση συμπιεστών.
 3. Έλεγχος λειτουργίας και αμπερομέτρηση ανεμιστήρων συμπυκνωτού.
 4. Έλεγχος λειτουργίας εκτονωτικών βαλβίδων.
 5. Έλεγχος θερμοστοιχείων και μετατροπών πίεσης.
 6. Έλεγχος παροχών νερού στον εξατμιστή.
 7. Καθαρισμός και σύσφιξη συνδέσεων ηλεκτρικού πίνακα.
 8. Επιθεώρηση και ρύθμιση αυτοματισμών λειτουργίας και προστασίας.
 9. Πλύσιμο με χημικό υγρό και αντλία νερού των στοιχείων του συμπυκνωτή.
 10. Ανάλυση ψυκτελαίου.

 

 1. Αντικατάσταση φίλτρων λαδιού και Freon, αν απαιτηθεί με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης ψυκτελαίου.

 

 1. Έλεγχος λειτουργίας συμπιεστών.
 2. Έλεγχος ρελέ ισχύος.
 3. Εκκίνηση και έλεγχος καλής λειτουργίας.

 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΨΥΚΤΩΝ (Τεχνολογία ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ – SCROLL)

 

 1. Έλεγχος διαρροών ψυκτικού υγρού.
 2. Μέτρηση πιέσεων αναρροφήσεως και καταθλίψεως ανά κύκλωμα.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Λεωφόρος Αθηνών 374, Τ.Κ. 12462 Χαϊδάρι

20

 

Τηλ. 213 2054326  • FAX 213 2054578 •  e-mail: promithb@psyhat.gr

Πληροφορίες: Χρονοπούλου Μαρία , Eσ: 326


 1. Έλεγχος λειτουργίας και αμπερομέτρηση συμπιεστών.
 2. Έλεγχος λειτουργίας και αμπερομέτρηση ανεμιστήρων συμπυκνωτού.
 3. Έλεγχος λειτουργίας εκτονωτικών βαλβίδων.
 4. Έλεγχος θερμοστοιχείων και μετατροπών πίεσης.
 5. Έλεγχος παροχών νερού στον εξατμιστή .
 6. Καθαρισμός και σύσφιξη συνδέσεων ηλεκτρικού πίνακα.
 7. Επιθεώρηση και ρύθμιση αυτοματισμών λειτουργίας και προστασίας.
 8. Πλύσιμο με χημικό υγρό και αντλία νερού των στοιχείων του συμπυκνωτή.

 

 1. Αντικατάσταση φίλτρων λαδιού και Freon, αν απαιτηθεί με βάση τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος.
 2. Έλεγχος λειτουργίας συμπιεστών.
 3. Έλεγχος ρελέ ισχύος.
 4. Εκκίνηση και έλεγχος καλής λειτουργίας.

 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Χαριλάου Τρικούπη 93

HITATCI RAS 6HG7E (5 μηχανήματα)

 

 • Καθαρισμός στοιχείων συμπυκνωτών (με χημικό υγρό μια φορά ετησίως)
 • Έλεγχος πιέσεων λειτουργίας ψυκτικού μέσου Freon
 • Σύσφιξη ηλεκτρικών επαφών
 • Έλεγχος οργάνων αυτοματισμού
 • Έλεγχος οργάνων προστασίας μηχανήματος
 • Έλεγχος ψυκτελαίου συμπιεστών
 • Αμπερομέτρηση συμπιεστή
 • Γενικότερος έλεγχος λειτουργίας μηχανημάτων

 

ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 

 • Καθαρισμός φίλτρων αέρος
 • Καθαρισμός στοιχείων
 • Καθαρισμός λεκανών συγκέντρωσης ύδατος συμπυκνωμάτων
 • Καθαρισμός πτερυγίων φυγοκεντρικών ανεμιστήρων

 

ΚΨΥ ΑΘΗΝΩΝ (Πειραιώς 114)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

 

1. Συντήρηση εξωτερικών μονάδων (Μια φορά ετησίως)

Καθαρισμός συμπυκνωτή με νερό υπό πίεση παρουσία χημικού υγρού.

Αμπερομέτρηση συμπιεστών.

Έλεγχος θερμοκρασιών και πιέσεων λειτουργίας.

 

Έλεγχος πληρότητας φρέον, έλεγχος ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών μερών των μηχανημάτων , έλεγχος ανεμιστήρων , θερμοστατών και πρεσοστατών , έλεγχος στεγανότητας ψυκτικών δικτύων , έλεγχος δικτύων αεραγωγών, καθαρισμός στομίων προσαγωγής και επιστροφής , ρύθμιση όπου απαιτείται , παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

 

 1. Συντήρηση εσωτερικών μονάδων (Κασέτες )( δύο φορές ετησίως) Καθαρισμός των στοιχείων με χημικό υγρό , καθαρισμός των φίλτρων αέρος. Έλεγχος των φτερωτών των ανεμιστήρων .

 

Έλεγχος λεκάνης συμπυκνωμάτων.

 

Ψεκασμός των στοιχείων και των φίλτρων με πιστοποιημένο αντιμικροβιακό υγρό. Έλεγχος ανταπόκρισης εντολών χειριστηρίου και θέση σε λειτουργία του συστήματος.

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

Λεωφόρος Αθηνών 374, Τ.Κ. 12462 Χαϊδάρι

21

 

Τηλ. 213 2054326  • FAX 213 2054578 •  e-mail: promithb@psyhat.gr

Πληροφορίες: Χρονοπούλου Μαρία , Eσ: 326


ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΨΥ

 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

 

ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΩΜΑ

ΤΥΠΟΣ

ΟΡΟΦΟΣ

ΟΡΟΦΟΣ

ΟΡΟΦΟΣ

ΟΡΟΦΟΣ

ΟΡΟΦΟΣ

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

 

Α

Β

Γ

 

Ε

ΙΣ -ΗΜ

Σ

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ VRV Q12

1

RXYQ12P7W1B

 

*

 

 

 

 

1

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ VRV Q14

1

RXYQ14P7W1B

 

 

*

 

 

 

1

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ VRV Q16

1

RXYQ16P7W1B

 

 

 

*

*

 

1

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ VRV Q16

1

RXYQ16P7W1B

 

 

 

 

 

*

1

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ VRV Q18

1

RXYQ18P7W1B

*

 

 

 

 

 

1

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΣΕΤΑ VRV 20

 

FX2Q20MAYE

18

8

16

9

4

7

2

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΣΕΤΑ VRV 25

 

FX2Q25MAYE

 

2

1

3

2

3

2

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΣΕΤΑ VRV 32

 

FX2Q32MAYE

2

 

 

 

 

 

2

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΣΕΤΑ VRV 40

 

FX2Q40MAYE

1

 

 

1

 

 

2

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΑΠΕΔΟΥ VRV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

FX2Q20MAYE

 

 

 

 

 

10

2

 

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

 

TD500/160

1

1

 

2

3

2

1

 

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

 

TD160/120

 

2

 

 

1

1

1

 

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

 

TD250/100

1

 

 

 

 

1

1

 

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

 

HV230/1250

1

1

2

 

 

 

1

 

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

 

EDM 100

 

 

 

1

1

 

1

 

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ (ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

ΕΝΑΛΑΚΤΗΣ VAM

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

* Ο όροφος που τροφοδοτείται

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έλεγχος ανεμιστήρων εξαερισμού.

Καθαρισμός φίλτρων εναλλάκτη.

 

 

ΚΨΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ (Θεσσαλονίκης 125)

Το κτίριο περιλαμβάνει τα ακόλουθα προς συντήρηση.

 

1. Κεντρικό συγκρότημα τύπου BLUE BOX tetris 20.3

 

 • συντήρηση θα γίνεται μια (1) φορά ετησίως σύμφωνα με ότι προβλέπεται για τα εμβολοφόρα μηχανήματα.

 

2. Κασέτες οροφής (64 τεμ) τύπου Atisa.

 

 • συντήρηση θα γίνεται δύο (2) φορές ετησίως (κατά την έναρξη της θερινής και χειμερινής περιόδου) σύμφωνα με ότι προβλέπεται για τις κασέτες τις τρέχουσας σύμβασης.

 

3. Εξαερισμός υπογείου.

 

 

Το Νοσοκομείο δύναται κατά την διάρκεια της σύμβασης να προβεί σε απομίσθωση δομών χωρίς καμία απαίτηση εκ μέρους του αναδόχου. Στην περίπτωση μίσθωσης νέων δομών οι τιμές συντήρησης θα είναι ίδιες με αυτές της ισχύουσας σύμβασης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

Λεωφόρος Αθηνών 374, Τ.Κ. 12462 Χαϊδάρι

22

 

Τηλ. 213 2054326  • FAX 213 2054578 •  e-mail: promithb@psyhat.gr

Πληροφορίες: Χρονοπούλου Μαρία , Eσ: 326


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΤΕΥΔ

 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία ανάθεσης

 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)

 

 • Ονομασία: Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

 

 • Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής  [4032]
 • Ταχυδρομική διεύθυνση [12462] / Χαϊδάρι - Αττικής
 • Αρμόδιος για πληροφορίες: Χρονοπούλου Μαρία
 • Τηλέφωνο: 213 2054326, 2132054245
 • Ηλ. ταχυδρομείο: promithb@psyhat.gr
 • Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.psyhat.gr

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

 

Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): Ετήσια συντήρηση των κεντρικών συγκροτημάτων κλιματισμού προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.000,00€ (συμπερ. φπα), Πιστώσεις έτους 2017-2018 : 50730000-1

 

 • Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:

 

 • Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : υπηρεσίες
 • Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΟΧΙ]
 • Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: [16.18]

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

Λεωφόρος Αθηνών 374, Τ.Κ. 12462 Χαϊδάρι

23

 

Τηλ. 213 2054326  • FAX 213 2054578 •  e-mail: promithb@psyhat.gr

Πληροφορίες: Χρονοπούλου Μαρία , Eσ: 326


Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης:

Απάντηση:

 

 

 

 

Πλήρης Επωνυμία:

[

]

 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):

[

]

 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού

 

 

 

φορέα,  αναφέρετε  άλλον  εθνικό  αριθμό  ταυτοποίησης,  εφόσον

 

 

 

απαιτείται και υπάρχει

 

 

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:

[……]

 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιi :

[……]

 

Τηλέφωνο:

[……]

 

Ηλ. ταχυδρομείο:

[……]

 

Διεύθυνση  στο  Διαδίκτυο  (διεύθυνση  δικτυακού  τόπου)  (εάν

[……]

 

υπάρχει):

 

 

 

 

 

Γενικές πληροφορίες:

Απάντηση:

 

 

 

Ο   οικονομικός   φορέας   είναι  πολύ   μικρή,  μικρή  ή  μεσαία

 

 

 

 

 

επιχείρησηii;

 

 

 

 

 

Κατά  περίπτωση,  ο  οικονομικός  φορέας  είναι  εγγεγραμμένος  σε

[  ] Ναι [

] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

 

 

επίσημο  κατάλογο/Μητρώο  εγκεκριμένων  οικονομικών  φορέων  ή

 

 

 

 

 

διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος

 

 

 

 

 

(προ)επιλογής);

 

 

 

 

 

Εάν ναι:

 

 

 

 

 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην

 

 

 

 

 

ενότητα  Β  και,  όπου  απαιτείται,  στην  ενότητα  Γ  του  παρόντος

 

 

 

 

 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε

 

 

 

 

 

περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.

 

 

 

 

 

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και

 

 

 

 

 

τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:

 

 

 

 

 

β)  Εάν  το  πιστοποιητικό  εγγραφής  ή  η  πιστοποίηση  διατίθεται

α) [……]

 

 

 

 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

 

 

 

 

 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η

 

 

 

 

 

πιστοποίηση  και,  κατά  περίπτωση,  την  κατάταξη  στον  επίσημο

β)  (διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας  έκδοσης,

 

κατάλογοiii:

επακριβή

στοιχεία

αναφοράς

των

 

δ)  Η  εγγραφή  ή  η  πιστοποίηση  καλύπτει  όλα  τα  απαιτούμενα

εγγράφων):[……][……][……][……]

 

 

 

κριτήρια επιλογής;

γ) [……]

 

 

 

 

Εάν όχι:

 

 

 

 

 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν

 

 

 

 

 

 

στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ήκατά περίπτωση ΜΟΝΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα

δ) [] Ναι [] Όχι

 

 

 

της σύμβασης:

 

 

 

 

 

ε)  Ο  οικονομικός  φορέας  θα  είναι  σε  θέση  να  προσκομίσει

 

 

 

 

 

βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή

 

 

 

 

 

να  παράσχει  πληροφορίες  που  θα  δίνουν  τη  δυνατότητα  στην

 

 

 

 

 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας

 

 

 

 

 

μέσω  πρόσβασης  σε  εθνική  βάση  δεδομένων  σε  οποιοδήποτε

 

 

 

 

 

κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ε) [] Ναι [] Όχι

 

 

               

 

 

 

 

(διαδικτυακή   διεύθυνση,   αρχή   ή   φορέας   έκδοσης,

 

 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

 

 

[……][……][……][……]

 

Τρόπος συμμετοχής:

Απάντηση:

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

Λεωφόρος Αθηνών 374, Τ.Κ. 12462 Χαϊδάρι

24

 

Τηλ. 213 2054326  • FAX 213 2054578 •  e-mail: promithb@psyhat.gr

Πληροφορίες: Χρονοπούλου Μαρία , Eσ: 326


Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης [] Ναι [] Όχι δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλουςiv;

 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.

Εάν ναι:

 

α)  Αναφέρετε  τον  ρόλο  του  οικονομικού  φορέα  στην  ένωση  ή

α) [……]

κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα

 

…):

 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν

 

από κοινού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:

β) [……]

γ)  Κατά  περίπτωση,  επωνυμία  της  συμμετέχουσας  ένωσης  ή

 

κοινοπραξίας.

 

 

γ) [……]

Τμήματα

Απάντηση:

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των τμημάτων για τα

[  ]

οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

Λεωφόρος Αθηνών 374, Τ.Κ. 12462 Χαϊδάρι

25

 

Τηλ. 213 2054326  • FAX 213 2054578 •  e-mail: promithb@psyhat.gr

Πληροφορίες: Χρονοπούλου Μαρία , Eσ: 326


Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

 

 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:

Απάντηση:

 

 

Ονοματεπώνυμο

[……]

 

 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]

 

 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα

[……]

 

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:

[……]

 

 

Τηλέφωνο:

[……]

 

 

Ηλ. ταχυδρομείο:

[……]

 

 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την

[……]

 

 

έκταση, τον σκοπό …):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

Λεωφόρος Αθηνών 374, Τ.Κ. 12462 Χαϊδάρι

26

 

Τηλ. 213 2054326  • FAX 213 2054578 •  e-mail: promithb@psyhat.gr

Πληροφορίες: Χρονοπούλου Μαρία , Eσ: 326


Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝv

 

Στήριξη:

Απάντηση:

 

 

 

 

 

 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου

[]Ναι []Όχι

 

 

να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν)

 

 

 

κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

 

 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.

 

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.

 

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

Λεωφόρος Αθηνών 374, Τ.Κ. 12462 Χαϊδάρι

27

 

Τηλ. 213 2054326  • FAX 213 2054578 •  e-mail: promithb@psyhat.gr

Πληροφορίες: Χρονοπούλου Μαρία , Eσ: 326


Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας

 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)

 

Υπεργολαβική ανάθεση :

Απάντηση:

 

 • οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει []Ναι []Όχι οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό

 

μορφή υπεργολαβίας;

Εάν   ναι  παραθέστε   κατάλογο   των   προτεινόμενων

 

υπεργολάβων  και  το  ποσοστό  της  σύμβασης  που  θα

 

αναλάβουν:

 

[…]

 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

Λεωφόρος Αθηνών 374, Τ.Κ. 12462 Χαϊδάρι

28

 

Τηλ. 213 2054326  • FAX 213 2054578 •  e-mail: promithb@psyhat.gr

Πληροφορίες: Χρονοπούλου Μαρία , Eσ: 326


Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvi

 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

 

 1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvii·
 2. δωροδοκίαviii,ix·
 3. απάτη
 4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxi·
 5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxii·
 6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiii.

 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

 

 

 

 

 

 

 

Υπάρχει  τελεσίδικη  καταδικαστική   απόφαση  εις

[  ] Ναι [  ] Όχι

 

 

βάρος  του  οικονομικού  φορέα  ή  οποιουδήποτε

 

 

 

 

προσώπουxiv   το  οποίο  είναι  μέλος  του  διοικητικού,

 

 

 

 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία

 

 

 

 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό

 

 

 

 

για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω

 

 

 

 

(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει

 

 

 

 

εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην

 

 

 

 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού

 

 

 

 

που εξακολουθεί να ισχύει;

Εάν   η   σχετική   τεκμηρίωση   διατίθεται   ηλεκτρονικά,

 

 

 

αναφέρετε:  (διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας

 

 

 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

 

 

 

[……][……][……][……]xv

 

 

Εάν ναι, αναφέρετεxvi:

 

 

 

 

α)   Ημερομηνία   της   καταδικαστικής   απόφασης

α) Ημερομηνία:[  ],

 

 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά

σημείο-(-α): [

],

 

 

και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,

λόγος(-οι):[

]

 

 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·

 

 

 

 

γ)  Εάν  ορίζεται  απευθείας  στην  καταδικαστική

β) [……]

 

 

 

απόφαση:

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και

 

 

 

σχετικό(-ά) σημείο(-α) [  ]

 

 

 

Εάν   η   σχετική   τεκμηρίωση   διατίθεται   ηλεκτρονικά,

 

 

 

αναφέρετε:  (διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας

 

 

 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

 

 

 

[……][……][……][……]xvii

 

 

Σε    περίπτωση    καταδικαστικής    απόφασης,    ο

[] Ναι [] Όχι

 

 

 

οικονομικός   φορέας   έχει   λάβει   μέτρα   που   να

 

 

 

 

αποδεικνύουν  την  αξιοπιστία  του  παρά  την  ύπαρξη

 

 

 

 

σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xviii;

 

 

 

 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxix:

[……]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

Λεωφόρος Αθηνών 374, Τ.Κ. 12462 Χαϊδάρι

29

 

Τηλ. 213 2054326  • FAX 213 2054578 •  e-mail: promithb@psyhat.gr

Πληροφορίες: Χρονοπούλου Μαρία , Eσ: 326


Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Πληρωμή   φόρων   ή   εισφορών   κοινωνικήςΑπάντηση:

 

 

 

ασφάλισης:

 

 

 

 

 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις

 

[] Ναι [] Όχι

 

 

 

υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά  την  πληρωμή

 

 

 

 

 

φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισηςxx,

 

 

 

 

 

στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν

 

 

 

 

 

εγκατεστημένος ;

 

 

 

 

 

 

 

ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:

 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:

 

α)[……]·

α)[……]·

 

 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;

 

 

 

 

 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;

 

β)[……]

β)[……]

 

 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;

 

 

 

 

 

Η  εν  λόγω  απόφαση  είναι  τελεσίδικη  και

 

 

 

 

 

δεσμευτική;

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι

 

 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης

 

-[] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

 

 

απόφασης

 

 

 

 

 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον

 

-[……]·

-[……]·

 

 

ορίζεται  απευθείας  σε  αυτήν,  τη  διάρκεια  της

 

 

 

 

 

περιόδου αποκλεισμού:

 

-[……]·

-[……]·

 

 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:

 

 

 

 

 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις

 

 

 

 

 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή

 

γ.2)[……]·

γ.2)[……]·

 

 

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει

 

δ) [] Ναι [] Όχι

δ) [] Ναι [] Όχι

 

 

συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση, των

 

Εάν ναι, να αναφερθούν

Εάν ναι, να αναφερθούν

 

 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε

 

λεπτομερείς πληροφορίες

λεπτομερείς πληροφορίες

 

 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την

 

[……]

[……]

 

 

καταβολή τους ;xxi

 

 

 

 

 

Εάν   η   σχετική   τεκμηρίωση   όσον   αφορά   την

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,

 

καταβολή  των  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής

 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxii

 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

 

[……][……][……]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

Λεωφόρος Αθηνών 374, Τ.Κ. 12462 Χαϊδάρι

30

 

Τηλ. 213 2054326  • FAX 213 2054578 •  e-mail: promithb@psyhat.gr

Πληροφορίες: Χρονοπούλου Μαρία , Eσ: 326


Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, Απάντηση: σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από

[] Ναι [] Όχι

 

τις ακόλουθες καταστάσειςxxiii :

 

 

α) πτώχευση, ή

 

 

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή

 

 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή

 

 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το

 

 

δικαστήριο, ή

 

 

ε)    έχει    υπαχθεί    σε    διαδικασία    πτωχευτικού

 

 

συμβιβασμού, ή

 

 

στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή

 

 

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα

 

 

από  παρόμοια  διαδικασία  προβλεπόμενη  σε  εθνικές

 

 

διατάξεις νόμου

 

 

Εάν ναι:

 

 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:

 

 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο

 

 

οικονομικός  φορέας,  θα  δύναται  να  εκτελέσει  τη

-[.......................]

 

σύμβαση,  λαμβανόμενης  υπόψη  της  εφαρμοστέας

-[.......................]

 

εθνικής  νομοθεσίας  και  των  μέτρων  σχετικά  με  τη

 

 

συνέχε  συνέχιση  της  επιχειρηματικής  του  λειτουργίας

 

 

υπό αυτές αυτές τις περιστάσειςxxiv

 

 

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται  ηλεκτρονικά,

 

 

αναφέρετε:

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,

 

 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

 

 

[……][……][……]

 

Έχει  διαπράξει  ο  οικονομικός  φορέας  σοβαρό

[] Ναι [] Όχι

 

επαγγελματικό παράπτωμαxxv;

[.......................]

 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

 

 

Εάν  ναι,  έχει  λάβει  ο  οικονομικός  φορέας  μέτρα

 

 

αυτοκάθαρσης;

 

 

[] Ναι [] Όχι

 

 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:

 

 

[..........……]

 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με

[] Ναι [] Όχι

 

άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση

 

 

του ανταγωνισμού;

[…...........]

 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

 

 

 

 

 

Εάν  ναι,  έχει  λάβει  ο  οικονομικός  φορέας  μέτρα

 

 

αυτοκάθαρσης;

 

 

[] Ναι [] Όχι

 

 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:

 

 

[……]

 

Έχει   επιδείξει   ο   οικονομικός   φορέας   σοβαρή   ή

[] Ναι [] Όχι

 

επαναλαμβανόμενη  πλημμέλειαxxvi   κατά  την  εκτέλεση

 

 

ουσιώδους  απαίτησης  στο  πλαίσιο  προηγούμενης

 

 

δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης  σύμβασης  με

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

Λεωφόρος Αθηνών 374, Τ.Κ. 12462 Χαϊδάρι

31

 

Τηλ. 213 2054326  • FAX 213 2054578 •  e-mail: promithb@psyhat.gr

Πληροφορίες: Χρονοπούλου Μαρία , Eσ: 326


αναθέτοντα   φορέα   ή   προηγούμενης   σύμβασης

 

παραχώρησης  που  είχε  ως  αποτέλεσμα  την  πρόωρη

 

καταγγελία

της

προηγούμενης

σύμβασης

,

 

αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;

 

 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

 

 

 

 

 

 

 

[….................]

 

 

 

 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα

 

 

 

 

 

αυτοκάθαρσης;

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι

 

 

 

 

 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:

 

 

 

 

 

[……]

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:

 

[] Ναι [] Όχι

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων

 

κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται

 

για   την   εξακρίβωση   της   απουσίας   των   λόγων

 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,

 

 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,

 

 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα

 

δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα

 

αρχή/αναθέτοντα φορέα

 

 

 

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο

 

τη  διαδικασία  λήψης  αποφάσεων  της  αναθέτουσας

 

αρχής   ή   του   αναθέτοντα   φορέα,   να   αποκτήσει

 

εμπιστευτικές  πληροφορίες  που  ενδέχεται  να  του

 

αποφέρουν   αθέμιτο   πλεονέκτημα   στη   διαδικασία

 

ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές

 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς

 

τις  αποφάσεις  που  αφορούν  τον  αποκλεισμό,  την

 

επιλογή ή την ανάθεση;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

Λεωφόρος Αθηνών 374, Τ.Κ. 12462 Χαϊδάρι

32

 

Τηλ. 213 2054326  • FAX 213 2054578 •  e-mail: promithb@psyhat.gr

Πληροφορίες: Χρονοπούλου Μαρία , Eσ: 326


Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα ή ενότητες Α του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

 

 • οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων

Απάντηση

επιλογής

 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

[] Ναι [] Όχι

 

Α: Καταλληλότητα

 

 • οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

 

 

Καταλληλότητα

Απάντηση

 

 

1)  Ο  οικονομικός  φορέας  είναι  εγγεγραμμένος

[…]

 

 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα

 

 

 

που  τηρούνται  στην  Ελλάδα  ή  στο  κράτος  μέλος

 

 

 

εγκατάστασήςxxvii; του:

 

 

 

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση διατίθεται  ηλεκτρονικά,

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,

 

 

αναφέρετε:

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

 

 

 

[……][……][……]

 

 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:

 

 

 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός

[] Ναι [] Όχι

 

 

φορέας μέλος συγκεκριμένου  οργανισμού  για  να

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε αν

 

 

έχει  τη  δυνατότητα  να  παράσχει  τις  σχετικές

τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:

 

 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του

[ …] [] Ναι [] Όχι

 

 

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση διατίθεται  ηλεκτρονικά,

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,

 

 

αναφέρετε:

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

 

 

 

[……][……][……]

 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

 

 • κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

 

 • κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxviii, εκτός εάν :

 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxix.

 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

 

 • κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο,

 

υπογραφή(-ές): [……]

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

Λεωφόρος Αθηνών 374, Τ.Κ. 12462 Χαϊδάρι

33

 

Τηλ. 213 2054326  • FAX 213 2054578 •  e-mail: promithb@psyhat.gr

Πληροφορίες: Χρονοπούλου Μαρία , Eσ: 326


1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών

 

 1. Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

 

 1. Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.

 

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

 

 1. Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων.

 

 1. Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

 

 1. Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

 

 1. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”

 

 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

 

 1. Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

 

 1. Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

 

 1. Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

 

1 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

Λεωφόρος Αθηνών 374, Τ.Κ. 12462 Χαϊδάρι

34

 

Τηλ. 213 2054326  • FAX 213 2054578 •  e-mail: promithb@psyhat.gr

Πληροφορίες: Χρονοπούλου Μαρία , Eσ: 326


Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

 

 1. Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

 

 1. Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

 

 1. Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

 

 1. Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )

 

 1. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

 

 1. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

 

 1. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

 

1 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)

 

 1. Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.

 

 1. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).

 

 1. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς

 

 1. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

 

 1. Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

Λεωφόρος Αθηνών 374, Τ.Κ. 12462 Χαϊδάρι

35

 

Τηλ. 213 2054326  • FAX 213 2054578 •  e-mail: promithb@psyhat.gr

Πληροφορίες: Χρονοπούλου Μαρία , Eσ: 326


 1. Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – Σχέδιο Σύμβασης

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX – Σχέδιο Σύμβασης Υπ΄ Αριθ. 16.18

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  αριθμ. 16.18

Στο Χαϊδάρι σήμερα την ..................... του μηνός      .................................................... του έτους 2018 ημέρα        .......................... , οι κάτωθι

υπογεγραμμένοι, αφ΄ ενός μεν

 

q            η κα.  ……………………….. , Διοικήτρια του ΨΝΑ (ΑΦΜ ΨΝΑ: 999696712 -   .Ο.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ) ενεργών εν προκειμένω  ως

εκπρόσωπος του Νοσοκομείου και αφ΄ ετέρου

 

 1. η εταιρεία  ………………………………………………………………………………………………..

 

Διεύθυνση εταιρίας

:

 

Τ.Κ.

:

 

Περιοχή

:

 

 

Τηλέφωνα επικοιν.

:

 

Κινητό

:

 

Φαξ

:

 

 

Α.Φ.Μ

:

 

.Ο.Υ.

:

 

 

 

 

 

νομίμως εκπροσωπούμενη

από

τ........................................................................

 

 

συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα παρακάτω:

 

 1. Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, διενήργησε συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής, για την ανάδειξη Αναδόχου Σύμβασης της ετήσιας συντήρησης των κεντρικών συγκροτημάτων κλιματισμού προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.000,00€ (συμπερ. φπα), Πιστώσεις έτους 2018-2019.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου με την αριθμ.: ……………………. απόφασή του         ενέκρινε την ανάθεση των υπηρεσιών που

αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσης, στην εταιρεία …………………………………………………………………...

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

1.1       Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης)

 

1.2        Αρχές εφαρμοζόμενες κατά την εκτέλεση της σύμβασης (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης)

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2.1        Εγγύηση  (καλής εκτέλεσης) (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης)

2.2        Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης)

2.3        Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης)

2.4        Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης)

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

3.1        Τρόπος πληρωμής (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης)

3.2        Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης)

3.3        Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης)

3.4        Παρακολούθηση της σύμβασης (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης)

3.5        Διάρκεια σύμβασης (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης)

3.6    Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης)

 

3.7        Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης)

 

 • παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σύμφωνα με την αριθμ.: 16.18 Διακήρυξη του Ψ.Ν.Α. την αριθμ.πρωτ: ………προσφορά του προμηθευτή καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

 

Αφού συνομολογήθηκαν τα παραπάνω, από τα συμβαλλόμενα μέρη συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε πέντε (5) αντίγραφα και

 

υπογράφεται νόμιμα απ’ αυτούς αφού έλαβε ο καθένας από τους συμβαλλόμενους από ένα όμοιο.

 

ΟΙ               ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ


 

ΓΙΑ ΤΟ Ψ.Ν.Α

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ


 

 

ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΙΑ

 


 

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΨΝΑ

 

α/α


 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

 

Ο ΠΡΟΙΣΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ


 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΨΝΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝ

 


 

______________________________________________________________________________________________________________________________

Λεωφόρος Αθηνών 374, Τ.Κ. 12462 Χαϊδάρι

36

 

Τηλ. 213 2054326  • FAX 213 2054578 •  e-mail: promithb@psyhat.gr

Πληροφορίες: Χρονοπούλου Μαρία , Eσ: 326


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________


Λεωφόρος Αθηνών 374, Τ.Κ. 12462 Χαϊδάρι

37

 

Τηλ. 213 2054326  • FAX 213 2054578 •  e-mail: promithb@psyhat.gr

Πληροφορίες: Χρονοπούλου Μαρία , Eσ: 326